На­їзд на вій­сько­вих під Па­ри­жем: за­три­ма­но пі­до­зрю­ва­но­го

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Фран­ції учо­ра за­три­ма­ли пі­до­зрю­ва­но­го у на­їзді на сол­да­тів по­бли­зу Па­ри­жа. Пі­до­зрю­ва­ний їхав на ого­ло­ше­но­му в роз­шук ав­то­мо­бі­лі з фран­цузь­кої сто­ли­ці на пів­ніч кра­ї­ни. Цю ін­фор­ма­цію ін­форм­а­ген­ції dpa під­твер­ди­ли у пра­во­охо­рон­них ко­лах. Прем’єр-мі­ністр Фран­ції Еду­ард Фі­ліпп під­твер­див, що за­три­ма­ний є тим са­мим чо­ло­ві­ком, який спря­му­вав свій ав­то­мо­біль у на­товп вій­сько­вих. Пі­до­зрю­ва­ний ді­став ушко­дже­н­ня під час за­три­ма­н­ня, по­лі­ції до­ве­ло­ся за­сто­су­ва­ти во­гне­паль­ну зброю, по­ві­до­ми­ло дже­ре­ло ін­форм­а­ген­ції AP у фран­цузь­кій по­лі­ції. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, у роз­та­шо­ва­но­му не­по­да­лік фран­цузь­кої сто­ли­ці мі­сте­чку Ле­вал­лу­а­Пер­ре не­ві­до­мий на­їхав ав­то­мо­бі­лем на гру­пу фран­цузь­ких вій­сько­вих. За да­ни­ми пра­во­охо­рон­ців, уна­слі­док до­ро­жньо-транс­порт­ної при­го­ди по­ра­не­н­ня отри­ма­ли ше­сте­ро осіб. Двоє з по­стра­жда­лих ма­ють сер­йо­зні ті­ле­сні ушко­дже­н­ня, однак жи­т­тю жо­дно­го із них ні­що не за­гро­жує. Роз­слі­ду­ва­н­ня на се­бе взя­ла ан­ти­те­ро­ри­сти­чна про­ку­ра­ту­ра Фран­ції. Мо­тив во­дія, який здій­снив на­їзд на вій­сько­вих, за­ли­ша­є­ться не­ві­до­мим, однак по­са­дов­ці ствер­джу­ють, що він уми­сне спря­му­вав ав­то­мо­біль на сво­їх жертв. Це не пер­ша ата­ка на вій­сько­вих у Фран­ції. У кві­тні на Єли­сей­ських по­лях ста­ла­ся стрі­ля­ни­на, вна­слі­док якої за­ги­нув по­лі­цей­ський. В Ле­вал­лу­а­Пер­ре роз­та­шо­ва­но штаб DGSI, го­лов­ної роз­ві­ду­валь­ної слу­жби Фран­ції.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.