Кри­за бі­жен­ців: ЄС за­кли­ка­ють не пе­ре­шко­джа­ти мі­гран­там ті­ка­ти з Лі­вії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­жна­ро­дне об’єд­на­н­ня ор­га­ні­за­цій бо­роть­би з бі­дні­стю Oxfam за­кли­кає ЄС ство­ри­ти без­пе­чний ко­ри­дор для мі­гран­тів із Пів­ні­чної Афри­ки та че­сні про­це­ду­ри на­да­н­ня при­тул­ку. «Зу­си­л­ля Єв­ро­со­ю­зу, щоб лю­ди не мо­гли за­ли­ши­ти Лі­вію, за­гро­жує біль­шій кіль­ко­сті чо­ло­ві­ків, жі­нок та ді­тей ста­ти жер­тва­ми зну­ща­н­ня та екс­плу­а­та­ції», — йде­ться у зві­ті Oxfam, опу­блі­ко­ва­но­му в се­ре­ду, 9 сер­пня. Не­ста­біль­ність у Лі­вії па­нує з мо­мен­ту по­ва­ле­н­ня ре­жи­му Му­ам­ма­ра Кад­да­фі. В умо­вах, ко­ли три уря­ди бо­рю­ться за вла­ду в кра­ї­ні, не­ле­галь­ні пе­ре­ві­зни­ки-кон­тра­бан­ди­сти ко­ри­сту­ю­ться не­ста­біль­ні­стю, щоб за­ро­би­ти ста­тки на не­ле­галь­но­му пе­ре­ве­зен­ні мі­гран­тів з усі­єї Афри­ки до іта­лій­ської Си­ци­лії та ін­ших єв­ро­пей­ських те­ри­то­рій у Се­ред­зем­но­му мо­рі. Ми­ну­ло­го ро­ку ли­ше в Іта­лію бу­ло пе­ре­ве­зе­но близь­ко 180 тис. мі­гран­тів, а в цьо­му ро­ці — по­над 95 тис. Тим ча­сом у ЄС під по­лі­ти­чним ти­ском шу­ка­ють за­со­бів якщо не зу­пи­ни­ти, то при­найм­ні змен­ши­ти по­тік мі­гран­тів мо­рем.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.