Еве­лін Фар­кас: на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї під­ви­щить Ро­сії ці­ну агре­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Екс-за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни США, від­по­від­аль­но­го за Ро­сію, Укра­ї­ну та Єв­ра­зію, Еве­лін Фар­кас вва­жає, що на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї мо­же бу­ти ефе­ктив­ним спосо­бом за­по­біг­ти подаль­шим на­па­дам і ро­сі­ян, і про­ро­сій­ських се­па­ра­ти­стів. «Ко­ли я пі­шла з дер­жав­ної по­са­ди, я пу­блі­чно за­яви­ла: я під­три­му­ва­ла на­да­н­ня ле­таль­ної зброї Укра­ї­ні і про­дов­жую під­три­му­ва­ти. Це під­ви­щить ці­ну, яку за­пла­тить ро­сій­ське ке­рів­ни­цтво. Йо­му до­ве­де­ться до­бре по­мір­ку­ва­ти, перш ніж на­ма­га­ти­ся по­вто­ри­ти агре­сію про­ти сво­їх су­сі­дів. Ми зна­є­мо, що за­раз три­ва­ють бої, і агре­сія по су­ті не зу­пи­не­на», — ска­за­ла во­на в ін­терв’ю «Ра­діо Сво­бо­да». «Що сто­су­є­ться бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі, — на­го­ло­си­ла Фар­кас, — кри­ти­чно ва­жли­вим є по­стій­не на­вча­н­ня укра­їн­ських сол­да­тів, щоб во­ни зна­ли, як во­ю­ва­ти, як за­хи­ща­ти свої жи­т­тя, як про­ти­сто­я­ти во­ро­го­ві. І до­по­мо­га, яку ми вже на­да­є­мо укра­їн­ським вій­сько­вим, ва­жли­ва, щоб впо­ра­ти­ся з тим, що ко­жно­го дня від­бу­ва­є­ться у зо­ні бо­йо­вих дій. Але щоб втри­ма­ти ро­сі­ян там, де во­ни пе­ре­бу­ва­ють за­раз, вам якраз по­трі­бне ле­таль­не озбро­є­н­ня».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.