Вій­на, позиція і сло­во

На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Дми­тро ТИМЧУК по­ві­до­мив про свій ви­хід із На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

За сло­ва­ми Дми­тра Тим­чу­ка, у Спіл­ці він пе­ре­бу­вав 17 ро­ків. Про при­чи­ни, які зму­си­ли йо­го прийня­ти та­ке рі­ше­н­ня, де­пу­тат і очіль­ник гру­пи «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив» по­ві­до­мив у се­бе на сто­рін­ці у FB, скрін яко­го ми до­да­є­мо. «Остан­ньою кра­плею» сво­го рі­ше­н­ня Тимчук на­звав пре­тен­зії гла­ви НСЖУ до укра­їн­ських спец­служб і пра­во­охо­рон­ців в кон­текс­ті їхніх спроб ро­зі­бра­ти­ся зі зло­чин­ною ді­яль­ні­стю ан­ти­укра­їн­сько­го ре­сур­су «Стра­на.ua».

«Мі­жна­ро­дна фе­де­ра­ція жур­на­лі­стів уже ро­би­ла за­яву про не­при­пу­сти­мість си­ло­вих дій з по­ру­ше­н­ням прав жур­на­лі­стів ви­да­н­ня «Стра­на» і про те, що від­кри­т­тя все но­вих кра­мі­наль­них справ є про­я­вом ти­ску, — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у Facebook го­ло­ва Спіл­ки Сер­гій То­мі­лен­ко. — І ось сьо­го­дні — про­дов­же­н­ня де­мон­стра­тив­них си­ло­вих дій що­до одно­го й то­го ж ме­діа з ве­ли­кою ау­ди­то­рі­єю».

Пе­ред цим ре­чни­ця СБУ Оле­на Гі­тлян­ська за­яви­ла, що слід­чі Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни про­во­дять у Ки­є­ві сан­кціо­но­ва­ні су­дом об­шу­ки в ре­да­кції ін­тер­нет-ви­да­н­ня «Стра­на.ua» та за мі­сця­ми про­жи­ва­н­ня де­яких жур­на­лі­стів.

На­га­да­є­мо, ще 14 гру­дня 2016 ро­ку у сті­нах ре­да­кції «Дня» від­бу­лась зу­стріч жур­на­лі­стів, де бу­ло по­став­ле­но за­пи­та­н­ня: чи го­то­ве ме­ді­а­се­ре­до­ви­ще до від­вер­тої роз­мо­ви та по­шу­ку спіль­них сен­сів у кра­ї­ні, про­ти якої ве­де­ться «гі­бри­дна вій­на» з ви­ко­ри­ста­н­ням «ін­фор­ма­цій­них військ» агре­со­ра? Ідея кру­гло­го сто­лу ви­ни­кла, щоб під­три­ма­ти ре­зо­лю­цію Єв­ро­пар­ла­мен­ту що­до про­ти­дії про­па­ган­ді з бо­ку Ро­сії. Ре­зуль­та­том дис­ку­сії ста­ло під­пи­са­н­ня спіль­но­го звер­не­н­ня уча­сни­ків кру­гло­го сто­лу до На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни із за­кли­ком «ста­ти на прин­ци­по­ву по­зи­цію: під­три­ма­ти рі­ше­н­ня Єв­ро­пар­ла­мен­ту, який не­дво­зна­чно на­звав ро­сій­ських жур­на­лі­стів «ін­стру­мен­том «гі­бри­дної вій­ни» про­ти Єв­ро­пи, і від­мо­ви­ти­ся від уча­сті в про­е­ктах, що спри­я­ють по­ши­рен­ню ро­сій­ської про­па­ган­ди».

То­ді жур­на­лі­сти за­про­по­ну­ва­ли чле­нам НСЖУ «роз­по­ча­ти за­галь­но­на­ціо­наль­ний діа­лог за­ра­ди які­сно­го онов­ле­н­ня Спіл­ки та ви­зна­че­н­ня шля­хів роз­ви­тку укра­їн­ської ме­ді­а­спіль­но­ти від­по­від­но до єв­ро­пей­ських цін­но­стей та прин­ци­пів». Про­те це звер­не­н­ня так і за­ли­ши­лось без ре­а­кції Спіл­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.