ФЕСТИВАЛЬ Па­ра­джа­но­ва

Із 20 до 27 сер­пня Львів ста­не кі­но­мек­кою

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Це бу­де вже дру­гий між­на­ро­дний за­хід, який про­хо­дить не в цен­траль­ній ча­сти­ні мі­ста, а в мі­кро­ра­йо­ні Ле­ван­дів­ка, що в За­лі­зни­чно­му ра­йо­ні Льво­ва, та який ор­га­ні­зо­вує управ­лі­н­ня куль­ту­ри ЛМР.

■ Пар­тне­ра­ми Фо­ру­му пам’яті вір­мен­сько­го та укра­їн­сько­го кі­но­ре­жи­се­ра, який ге­ні­аль­но зняв фільм « Ті­ні за­бу­тих пред­ків » Ми­хай­ла Ко­цю­бин­сько­го, є: Ін­сти­тут Ада­ма Мі­цке­ви­ча у Вар­ша­ві, про­гра­ма Фон­ду Ше­рін­га та Спіл­ки MitOst.e.V., ГО « Не­про­то­пта­на сте­жи­на » , ГО « Ві­зАрт » , офіс « Мі­сто лі­те­ра­ту­ри ЮНЕСКО», Му­зей сно­ви­дінь у Ки­є­ві, ГО «Дрім про­дже­ктс», Центр су­ча­сно­го ми­сте­цтва Поль­щі, Ми­сте­цьке об’єд­на­н­ня «Дзи­ґа», Центр роз­ви­тку гро­ма­ди мі­ста Ді­лі­жан, Ні­ме­цьке агент­ство з гро­ма­дян­ської осві­ти, Пер­ша львів­ська фун­да­ція.

■ Фестиваль Па­ра­джа­но­ва — це екс­по­зи­ція від ми­тців із п’яти кра­їн сві­ту в куль­тур­но-ми­сте­цько­му цен­трі « Су­пу­тник » , май­стер- кла­си для ді­тей та до­ро­слих, кі­но про­сто не­ба в Ле­ван­дів­сько­му пар­ку, ніч те­а­тру, му­зи­ка, дис­ку­сії та зір­ко­ві го­сті. Обі­ця­ють та­кож, що фест, ста­не май­дан­чи­ком справ­жньої між­куль­тур­ної ко­мі­ну­ка­ції, де зу­стрі­ну­ться ми­тці — уча­сни­ки ре­зи­ден­ції з Гру­зії, Укра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі та Поль­щі, що­би по­ка­за­ти свій ху­до­жній світ під ку­том зо­ру па­ра­джа­нов­ської есте­ти­ки. Зокре­ма, з ле­кці­я­ми на Ле­ван­дів­ку за­ві­та­ють сце­на­рист та кі­но­кри­тик Сер­гій Трим­бач, учень Сер­гія Па­ра­джа­но­ва кі­но­ре­жи­сер Ро­ман Ба­ла­ян та ми­сте­цтво­зна­вець Ді­а­на Кло­чко.

■ У ме­жах акції від­бу­де­ться мо­ло­ді­жний про­ект Parajanov Exchange — до шко­ля­рів, які від­ві­ду­ють во­каль­ну та те­а­траль­ну сту­дії КМЦ « Су­пу­тник » , за­ві­та­ють ро­ве­сни­ки з дра­ма­ти­чно­го гур­тка Цен­тру роз­ви­тку гро­ма­ди вір­мен­сько­го мі­ста Ді­лі­жан.

■ Анон­су­ю­чи Фестиваль Па­ра­джа­но­ва на Ле­ван­дів­ці-2017, йо­го ор­га­ні­за­то­ри го­во­рять про те, що все тіль­ки по­чи­на­є­ться, ма­ю­чи на ува­зі, на­пев­но, прин­цип «де­цен­тра­лі­за­ція куль­ту­ри в дії » , який упро­довж остан­ніх ро­ків актив­но за­про­ва­джу­ють у Льво­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.