Бу­де­мо мен­ше пи­ти!?

Уряд Укра­ї­ни під­ви­щив май­же на 10 гри­вень за пів­лі­тра мі­ні­маль­ні роз­дрі­бні ці­ни на го­ріл­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не­о­дно­зна­чна но­ви­на: мі­ні­маль­на роз­дрі­бна ці­на на пів­лі­тро­ву пля­шку го­ріл­ки бу­де збіль­ше­на з 69 гри­вень 78 ко­пі­йок до 79 гри­вень 55 ко­пі­йок. А не­о­дно­зна­чна во­на то­му, що по­ки що не ясно, ра­ді­ти з цьо­го при­во­ду чи су­му­ва­ти. Зга­дай­мо анек­дот. Го­ріл­ка по­до­рож­ча­ла, і син за­пи­тує у ба­тька: «Та­ту, те­пер ти мен­ше пи­ти­меш?» — «Ні, — від­по­від­ає ба­тько, — те­пер ти мен­ше їсти­меш...»

Але факт за­ли­ша­є­ться фа­ктом. Учо­ра уряд ухва­лив по­ста­но­ву про те, що мі­ні­маль­ні роз­дрі­бні ці­ни на го­ріл­ку та лі­ке­ро-го­ріл­ча­ні ви­ро­би під­ви­ща­ться з 348,9 до 397,76 грив­ні за літр 100% спир­ту. Гур­то­во-від­пу­скні ці­ни на цей вид про­ду­кції під­ви­щу­ю­ться на 19,4%. Під­ви­щу­ю­ться на 12% і мі­ні­маль­ні ці­ни на на­ту­раль­ні ви­на — до 37 гри­вень за пля­шку 0,7 л у роз­дро­бі. Крі­пле­ні ви­на і вер­му­ти по­до­рож­ча­ють на 7% — до 45 гри­вень, шам­пан­ське — на 13,3%, (до 79 гри­вень 19 ко­пі­йок). Зна­чно по­до­рож­ча­ють і ко­нья­ки. По­ста­но­ва на­би­рає чин­но­сті з да­ти її пу­блі­ка­ції. Якщо на­род ки­не­ться за­па­са­ти­ся, це свід­чи­ти­ме, що бла­гі на­мі­ри уря­ду не зро­зумі­лі. Якщо та­кої ре­а­кції не бу­де, це мо­же свід­чи­ти про те, що на­род і «пар­тія» у про­ти­сто­ян­ні пи­я­цтву єди­ні.

ФОТО АН­ДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.