О «Спра­ва Ва­си­ли­ши­на і К »

Чо­му гу­чні за­три­ма­н­ня по­са­дов­ців у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я ча­сто за­кін­чу­ю­ться ні­чим

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ко­ли­шньо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’ я Ро­ма­на Ва­си­ли­ши­на та­ки че­кає суд. На­га­да­є­мо, екс-чи­нов­ни­ка МОЗ та у ми­ну­ло­му го­лов­но­го лі­ка­ря Оле­ксан­дрів­ської лі­кар­ні у Ки­є­ві зви­ну­ва­чу­ють у ви­ма­ган­ні ха­ба­рів із пра­кти­ку­ю­чих лі­ка­рів за мо­жли­вість опе­ру­ва­ти па­ці­єн­тів. Кіль­ка мі­ся­ців то­му сто­ли­чний Пе­чер­ський ра­йон­ний суд від­мо­вив­ся роз­гля­да­ти спра­ву Ва­си­ли­ши­на че­рез по­ру­ше­н­ня під­слі­дно­сті, оскіль­ки за­три­ма­н­ням і роз­слі­ду­ва­н­ням ма­ла за­йма­ти­ся не Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра, а На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро. Утім, про­ку­ра­ту­ра оскар­жи­ла це рі­ше­н­ня. Те­пер спра­ву Ва­си­ли­ши­на роз­гля­да­ти­муть з по­ча­тку, що зно­ву мо­же зайня­ти не один мі­сяць, адже пер­ший про­цес три­вав по­над рік.

НЕ ВАСИЛИШИНИМ ЄДИ­НИМ

Це не пер ше гуч не за три - ман ня у сфе рі охо ро ни здо - ров’ я. При мі ром, уже по над два ро­ки роз­гля­да­є­ться спра­ва екс- мі ніс т ра охо ро ни здо - ров’я Ра­ї­си Бо­га­ти­рьо­вої. Генп ро ку ра ту ра від кри ла про ти неї кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за при влас нен ня кош тів в особ ли во ве ли ких роз мі рах. Чи­нов­ни­ця зни­кла за кор­до - ном — так са­мо, як і біль­шість із ко­ман­ди ко­ли­шньо­го пре­зи­ден та Вік то ра Яну ко ви ча. Її на віть ого ло шу вав у роз шук Ін­тер­пол, але жо­дно­го су­до­во­го за­сі­да­н­ня за уча­сті Бо­га­ти­рьо­вої ще не від­бу­ло­ся.

Два ро ки то му скан даль - ним за три ман ням від зна чив - ся На­ціо­наль­ний ін­сти­тут ра­ку. Про­ти йо­го ди­ре­кто­ра Іго­ря Ще­по­ті­на від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за пе­ре­ви­ще­н­ня слу­жбо­вих пов­но­ва­жень, зокре­ма за ма­хі­на­ції із за ку пів ля ми об лад нан ня та лі ків. Ще по тін до сі на ма га - ється від­но­ви­ти­ся в ін­сти­ту­ті че рез суд. За кіль ка днів до звіль нен ня з по са ди він при - зна чив се бе ке рів ни ком На - уко во- до слід но го від ді лен ня пух лин ор га нів че рев ної по - ро­жни­ни, от і про­бує від­кри­ти цей «за­па­сний па­ра­шут».

Ще один ме­ди­чно-су­до­вий кейс сто су єть ся ко лиш ньо го ке­рів­ни­ка На­ціо­наль­но­го ме­дич но го уні вер си те ту іме ні О.О. Бо­го­моль­ця Ві­та­лія Мо­ска­лен­ка. Він обви­ну­ва­чу­є­ться у за во ло дін ні гро ши ма уні - вер си те ту шля хом злов жи - ван ня служ бо вим ста но ви - щем. За ви снов ка ми ко мі сії МОЗ, кот ра про во ди ла пе ре - вір­ку ді­яль­но­сті екс-ре­кто­ра, ви яви ли по ру шень на по над 40 міль йо нів гри вень. Не що - дав но на сай ті НМУ іме ні О. О. Бо го моль ця з’ яви лась но­ви­на про про­дов­же­н­ня су­ду над Мос ка лен ком, на ступ не за сі дан ня від бу деть ся 25 ве - рес ня. Ко лиш ньо му ке рів ни - ку ви­шу за­гро­жує ув’язне­н­ня на строк від се­ми до два­над­ця­ти ро­ків з по­збав­ле­н­ням пра­ва обій ма ти пев ні по са ди чи за­йма­ти­ся пев­ною ді­яль­ні­стю на строк до трьох ро­ків, а та­кож кон­фі­ска­ція май­на.

ШКІДЛИВІ МА­ХІ­НА­ЦІЇ

По­ру­шу­ють за­кон і ниж­чі за ран гом чи нов ни ки ме дич - ної сфе ри. Про мо ні то рив ши но ви ни за ли пень- сер пень цьо го ро ку, на трап ля є мо од - ра зу на кіль ка по ві дом лень від пра во охо рон них ор га нів про злов жи ван ня ме дич них пра­ців­ни­ків. Так, СБУ спіль­но з про ку ра ту рою ви кри ла зло­чин­ну ді­яль­ність по­са­дов­ців ко­му­наль­ної уста­но­ви, що фор мує за па си до норсь кої кро­ві для ме­ди­чних за­кла­дів Ки­їв­ської обла­сті. За два ро­ки злов мис ни ки зба га ти ли ся на 20 міль­йо­нів гри­вень.

На по­ча­тку сер­пня На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра ї ни ра зом зі Спе ці а лі зо - ва­ною ан­ти­ко­ру­пцій­ною про­ку ра ту рою за три ма ло го лов - но го лі ка ря За по різь кої об - лас ної лі кар ні за пі до зрою у злов жи ван ні служ бо вим ста - но­ви­щем. За вер­сі­єю слід­ства, за три ма ний не за кон но за ку - пив 26 ав то мо бі лів швид кої ме дич ної до по мо ги за ра ху - нок суб вен ції з дер жав но го бюд же ту. Однак ком п лек та - ція та тех ніч ні па ра мет ри « швид ких » не від по ві да ли стан дар там Укра ї ни. Слід чі при пус ка ють, що че рез та ку схе му дер жа ві за вда но збит - ків на 13 міль­йо­нів гри­вень.

Мен ши ми мас ш та ба ми злов жи вань « про сла ви ла ся » Львів­ська обла­сна ди­тя­ча клі­ніч на лі кар ня « Охмат дит » . На­ціо­наль­на по­лі­ція за­три­ма­ла ди­тя­чо­го ор­то­пе­да-трав ма­то ло га за ви ма ган ня та от ри - ма­н­ня ха­ба­ра у су­мі 250 до­ла­рів. За­ува­жмо, це до­бір­ка по - ві­дом­лень про зло­вжи­ва­н­ня у ме дич ній сфе рі бук валь но за остан­ні ти­жні. При цьо­му ми не ста ви мо тав ро на ме ди ках уза га лі — без пе реч но, се ред них є ба­га­то по­ря­дних лю­дей, і зокре­ма то­му ва­жли­во пи­са­ти про спро би по до ла ти ко - ру­пцію у га­лу­зі.

РОЗГОЛОС ЯК ЗАПОБІЖНИК

Арешт і по­ча­ток роз­слі­ду­ван ня ще ні чо го не озна чає. Слід ст во мо же три ва ти ро ка - ми, а спра вед ли во го ви ро ку су­ду та по­ка­ра­н­ня пра­кти­чно ні­хто з по­са­дов­ців не отри­мує. «На при­кла­ді з Ві­та­лі­єм Мо­ска­лен­ком ми пе­ре­ко­на­ли­ся,

що до­ве­сти та­кі істо­рії до фі­на­лу пра­кти­чно не­мо­жли­во, — за­ува­жує «Дню» Ка­те­ри­на АМОСОВА, ре­ктор НМУ іме­ні О.О. Бо­го­моль

ця. — Об’єктив­ні при­чи­ни, зі слів на­шо­го адво­ка­та, — це пе­ре­ван­та­же­н­ня­су­дів і де­фі­цит суд­дів, а та­кож пе­ре­ван­та­же­н­ня­про­ку­ра­ту­ри та На­ціо­наль­ної по­лі­ції, яка за­йма­є­ться­до­су­до­вим роз­слі­ду­ва­н­ням. За­раз від­кри­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, тоб­то вне­сти спра­ву до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань, ста­ло еле­мен­тар­но про­сто. І на­слід­ком та­кої про­сто­ти ста­ла ве­ли­ка кіль­кість бю­ро­кра­ти­чної ро­бо­ти, щоб та­кі спра­ви за­кри­ти, а це — люд­ський час і ре­сур­си. Суб’єктив­ні фа­кто­ри — мо­жли­вість тяг­ти до­су­до­ве слід­ство та су­до­вий роз­гляд до без­кі­не­чно­сті, для­чо­го існує ба­га­то адво­кат­ських хи­тро­щів. У кей­сі Мо­ска­лен­ка це — без­кі­не­чні хво­ро­би, спро­би за­хи­сту змі­ни­ти про­ку­ро­ра, « зайня­тість » адво­ка­та, про­бле­ми з тим, щоб зі­бра­ти трьох суд­дів ра­зом, щоб від­бу­ло­ся­за­сі­да­н­ня ».

На дум­ку Амо­со­вої, ексре­ктор че­кає змі­ни вла­ди. « Не ду­маю, що мі­тин­ги мо­жуть ефе­ктив­но при­ско­ри­ти про­цес, та й по­лі­ти­чний тиск у прин­ци­пі при­рів­нюю до ри­зи­ку «зве­де­н­ня­ра­хун­ків » і під­мі­ни за­ко­ну по­лі­ти­чною до­ціль­ні­стю та без­за­ко­н­ням. Не ду­маю, що МОЗ мо­же щось зро­би­ти. Але у по­ді­бних істо­рі­ях є не тіль­ки зра­да, а й пе­ре­мо­га: це ви­не­се­н­ня­цих справ у пу­блі­чну пло­щи­ну та втра­та фі­гу­ран­та­ми ро­бо­ти- » го­дів­ни­чки», що ви­кли­кає страх в ін­ших по­ді­бних ко­ру­пціо­не­рів і змен­шує їхню зу­хва­лість. То­ле­ран­тність су­спіль­ства до по­ді­бних явищ по­стій­но змен­шу­є­ться, але цей про­цес по­віль­ний » , — кон­ста­тує ре­ктор НМУ іме­ні О.О. Бо­го­моль­ця.

Су­спіль­ство по­вин­не кон­тро­лю­ва­ти по­ді­бні спра­ви. Іна­кше не­ма чо­го скар­жи­ти­ся­на від­су­тність ре­зуль­та­тів. Так вва­жає гро­мад­ський акти­віст Оле­ксандр Рав­чев. « Ми звер­та­є­мо ува­гу на ко­ру­пцію чи­нов­ни­ків, ко­ли їх аре­што­ву­ють. Про­те від аре­шту до ви­ро­ку мо­же прой­ти кіль­ка ро­ків, і весь цей час за спра­вою тре­ба сте­жи­ти, щоб не до­зво­ли­ти роз­ва­ли­ти її у су­ді, — акцен­тує Оле­ксандр. — Окрім то­го, на ефе­ктив­ність існу­ю­чих рі­шень впли­ну­ло й те, що ці спра­ви по­чи­на­ла і ве­ла не­ре­фор­мо­ва­на Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра, чи­я­ро­бо­та зав­жди ви­кли­ка­ла за­пи­та­н­ня. Тут бу­де по­ка­зо­вим, як роз­ви­ва­ти­ме­ться­спра­ва що­до го­лов­но­го лі­ка­ря­за­по­різь­кої лі­кар­ні, яко­го за­три­ма­ло НАБУ. Але й у цьо­му ви­пад­ку ми мо­же­мо не по­ба­чи­ти по­ка­ра­н­ня­за зло­чи­ни, якщо й на­да­лі спра­ви про ко­ру­пцію роз­гля­да­ти­муть зви­чай­ні укра­їн­ські су­ди, а не спе­ці­а­лі­зо­ва­ний ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд, про який йде мо­ва вже кіль­ка ро­ків».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.