Ве­се­ло­щі з «ки­шень­ко­ви­ми мон­стра­ми»

У япон­сько­му мі­сті Йо­ко­га­ма три­ває фестиваль Pikachu Outbreak

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Весь світ знає про ку­ме­дних по­ке­мо­нів — спо­ча­тку ге­ро­їв ві­део­і­гри ком­па­нії Nintendo, по­тім — чи­слен­них муль­тфіль­мів, а зго­дом і кни­жок, ко­мі­ксів ман­га то­що. За­раз у Йо­ко­га­мі три­ває те­ма­ти­чний фестиваль, куль­мі­на­ці­єю яко­го ста­не па­рад Пі­ка­чу, за­пла­но­ва­ний на 14 сер­пня.

Са­ме сло­во по­ке­мон є ско­ро­че­н­ням від pocket monster, що у пе­ре­кла­ді з ан­глій­ської озна­чає « ки шень ко вий монстр » . Пі ка - чу — най ві до мі ший пер со наж «по­ке­мо­ні­а­ни», з япон­ської йо­го ім’я пе­ре­кла­да­є­ться як «гро - зо­ва ми­ша». Вже за­раз со­тні Пі­ка­чу геть не ки­шень­ко­во­го роз­мі ру за пов ни ли Мі на то Мі рай, мод ний квар тал Йо ко га ми, де роз­та шо­ву єть ся Центр по­ке мо­нів. Ту­ри­сти за­люб­ки фо­то­гра­фу ють ся з мон ст ри ка ми — як на цьо­му фото.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.