Еве­лін ФАР­КАС,

екс-за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни США, від­по­від­аль­но­го за Ро­сію, Укра­ї­ну та Єв­ра­зію:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми ба­чи­мо, що но­ва адмі­ні­стра­ція вжи­ла де­кіль­ка ду­же пра­виль­них за­хо­дів. У пер­шу чер­гу, як ви зна­є­те, Пре­зи­дент По­ро­шен­ко зу­стрів­ся із пре­зи­ден­том До­наль­дом Трам­пом. Це ста­ло­ся до то­го, як аме­ри­кан­ський пре­зи­дент зу­стрів­ся із Пу­ті­ним. Це ду­же ва­жли­во. Пра­кти­чно в той са­мий час, ко­ли від­бу­ла­ся ця зу­стріч, адмі­ні­стра­ція до­да­ла но­ві іме­на в «укра­їн­ський» спи­сок сан­кцій. Та­ким чи­ном, во­ни по­си­ли­ли сан­кції. Ду­же по­зи­тив­ні кро­ки. І якщо во­ни та­кож на­да­дуть ле­таль­ну зброю для Укра­ї­ни, то це сер­йо­зно по­си­лить те, що во­ни вже зро­би­ли на ди­пло­ма­ти­чно­му фрон­ті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.