20 про­ти одно­го

«Ва­жли­во, щоб Укра­ї­на вве­ла сан­кції що­до лю­дей, при­че­тних до пе­ре­слі­ду­вань Во­ло­ди­ми­ра Ба­лу­ха», — пра­во­за­хи­сни­ця

Den (Ukrainian) - - День України -

Ми­ну­ло­го ти­жня фер­мер із кримського се­ла Се­ре­брян­ка — Во­ло­ди­мир Балух — отри­мав три ро­ки і сім мі­ся­ців у ко­ло­нії-по­се­лен­ні від суд­дів на ане­ксо­ва­но­му пів­остро­ві. Чо­ло­ві­ка зви­ну­ва­ти­ли в збе­рі­ган­ні зброї та ви­бу­хів­ки на го­ри­щі, але ці за­ки­ди він за­пе­ре­чує. Пра­во­за­хи­сни­ки на­го­ло­шу­ють — при­чи­на три­ва­лих пе­ре­слі­ду­вань Ба­лу­ха у то­му, що з 2014 ро­ку, одра­зу пі­сля ане­ксії пів­остро­ва, він ви­ві­шу­вав на да­ху сво­го бу­дин­ку пра­пор Укра­ї­ни, а зго­дом при­крі­пив на сті­ну та­бли­чку «Ву­ли­ця ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні». За­раз укра­ї­нець пе­ре­бу­ває у СІЗО Сім­фе­ро­по­ля, яке «сла­ви­ться» жа­хли­ви­ми умо­ва­ми утри­ма­н­ня, і че­кає на оскар­же­н­ня не­за­кон­но­го ви­ро­ку.

«Ця спра­ва для нас є прин­ци­по­вою. І один із за­со­бів за­хи­сту — вста­нов­ле­н­ня осіб, при­че­тних до пе­ре­слі­ду­ва­н­ня Во­ло­ди­ми­ра Ба­лу­ха, — акцен­ту­ва­ла Оль­га Скри­пник, го­ло­ва прав­лі­н­ня Крим­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи, під час прес-кон­фе­рен­ції в Укра­їн­сько­му кри­зо­во­му ме­ді­а­цен­трі. — Спра­ва Во­ло­ди­ми­ра Ба­лу­ха є сфа­бри­ко­ва­ною. Про до­ка­зи цих фаль­си­фі­ка­цій не­о­дно­ра­зо­во го­во­ри­ли в су­ді за­хи­сни­ки Во­ло­ди­ми­ра, але суд їх про­і­гно­ру­вав. Іде­ться про одну лю­ди­ну, але щоб за­са­ди­ти її за ґра­ти, зна­до­би­лись зу­си­л­ля що­най­мен­ше 20 осіб». Се­ред цих лю­дей — ке­рів­ни­цтво ФСБ на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Кри­му, спів­ро­бі­тни­ки мі­сце­вої про­ку­ра­ту­ри і по­лі­ції. Де­я­кі з них — гро­ма­дя­ни Ро­сії, де­хто є гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни.

«Ва­жли­во, щоб Укра­ї­на вклю­чи­ла у вла­сні сан­кцій­ні спи­ски лю­дей, при­че­тних до пе­ре­слі­ду­вань Ба­лу­ха, і під­три­му­ва­ла ро­ди­ни йо­го та ін­ших «в’язнів Крем­ля», — пе­ре­ко­на­на Те­тя­на Пе­чон­чик, го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру ін­фор­ма­ції про пра­ва лю­ди­ни. — Про ці ви­пад­ки має зна­ти світ. Цьо­го ти­жня ми ро­зі­шле­мо від­кри­ті звер­не­н­ня до по­сольств США, Ка­на­ди, кра­їн ЄС, Япо­нії, Ав­стра­лії то­що — бу­де­мо про­си­ти вве­де­н­ня до­да­тко­вих пер­со­наль­них сан­кцій про­ти при­че­тних до по­лі­ти­чно вмо­ти­во­ва­них пе­ре­слі­ду­вань».

Во­дно­час про­ку­ра­ту­ра Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, яка ни­ні пра­цює в Ки­є­ві, по­ча­ла роз­слі­ду­ва­н­ня що­до не­за­кон­но­го при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті Во­ло­ди­ми­ра Ба­лу­ха. Про це жур­на­лі­стам по­ві­до­мив на­чаль­ник Управ­лі­н­ня на­гля­ду в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні про­ку­ра­ту­ри АРК Оле­ксандр Да­ра­кчі. «Основ­на ме­та при роз­слі­ду­ван­ні вка­за­но­го про­ва­дже­н­ня — збір до­ка­зів фаль­си­фі­ка­цій і на­ле­жна пра­во­ва оцін­ка дій так зва­них пра­во­охо­рон­ців і суд­дів, які ухва­ли­ли та­ке рі­ше­н­ня, — до­дав він. — Нам ві­до­мі всі ан­ке­тні да­ні та по­са­ди цих осіб, і най­ближ­чим ча­сом їхнім ді­ям на­да­дуть пра­во­ву оцін­ку». Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.