БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА ВОЙЦЕХА БАЛЬ­ЧУ­НА

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Вой­цех Бальчун — гро­ма­дя­нин Поль­щі. За­кін­чив Сі­лезь­кий уні­вер­си­тет в Ка­то­ві­це за спе­ці­аль­ні­стю «по­лі­то­ло­гія». Має сту­пінь МВА Рот­тер­дам­ської шко­ли ме­не­джмен­ту.

Пер­ше мі­сце ро­бо­ти — га­зе­та Trybuna Slaska, де він пра­цю­вав ди­ре­кто­ром з про­да­жів. Зго­дом Бальчун пе­ре­сів у крі­сло ди­ре­кто­ра з мар­ке­тин­гу в поль­ській по­што­вій ком­па­нії Poczta Polskiej S.A. Та­кож він за­ймав ке­рів­ні по­са­ди у бан­ку PKO Bank Polski.

Най­успі­шні­шою в кар’єрі Войцеха Баль­чу­на ста­ла по­са­да ке­рів­ни­ка ком­па­нії з ван­та­жних пе­ре­ве­зень поль­ської за­лі­зни­ці PKP Са­rgо. Про­вів­ши ре­стру­кту­ри­за­цію, йо­му вда­ло­ся за п’ять ро­ків май­же з бан­кро­та ви­ве­сти ком­па­нію у плюс. У 2012 ро­ці чи­стий при­бу­ток PKP Са­rgо склав по­над $95 млн. Ком­па­нія ста­ла дру­гою в Єв­ро­со­ю­зі за ван­та­жо­обі­гом. За ви­зна­чні управ­лін­ські до­ся­гне­н­ня Бальчун отри­мав без­ліч на­го­род. Він не­о­дно­ра­зо­во вхо­див у спи­сок то­по­вих ан­ти­кри­зо­вих ме­не­дже­рів Поль­щі.

Ре­фор­ми Баль­чу­на не для всіх бу­ли при­єм­ни­ми. Вна­слі­док ре­стру­кту­ри­за­ції, штат PKP Са­rgо до­ве­ло­ся ско­ро­ти­ти вдві­чі. 22 ти­ся­чі спів­ро­бі­тни­ків втра­ти­ли ро­бо­ту. Однак все від­бу­ва­ло­ся до­сить спо­кій­но. Вда­ло­ся на­віть уни­кну­ти ма­со­вих про­те­стів поль­ських проф­спі­лок.

На по­ча­тку 2013 ро­ку Бальчун ого­ло­сив про свою від­став­ку з PKP Са­rgо, що бу­ло ве­ли­кою не­спо­ді­ван­кою. РКР зби­ра­ла­ся ви­хо­ди­ти на бір­жу, що ма­ло ста­ти йо­го трі­ум­фом. ЗМІ пи­са­ли, що основ­ною при­чи­ною був кон­флікт між Баль­чу­ном та пре­зи­ден­том гру­пи РКР Яку­бом Кар­нов­ським. Бу­ло й па­ді­н­ня по­ка­зни­ків поль­ської за­лі­зни­ці, що при­зве­ло до галь­му­ва­н­ня ін­ве­сти­цій.

Бальчун же за­явив, що за­ли­шає за­лі­зни­цю за­ра­ди кар’єри рок-му­зи­кан­та. Гурт Chemia він ство­рив ще у 2007 ро­ці. Був там гі­та­ри­стом. Про­тя­гом пев­но­го ча­су йо­му вда­ва­ло­ся по­єд­ну­ва­ти ді­яль­ність ме­не­дже­ра та твор­чість му­зи­кан­та. З 2010 ро­ку гурт актив­но га­стро­лю­вав Поль­щею, грав на фе­сти­ва­лях у Ні­меч­чи­ні, США, Ка­на­ді.

Де­я­кі клі­пи гур­ту не­о­дно­ра­зо­во кри­ти­ку­ва­ли. Зокре­ма, че­рез на­дмір­ну при­су­тність у них ал­ко­го­лю та ого­ле­них жі­нок. Одне з ві­део Chemia за по­ру­ше­н­ня пра­вил сер­ві­су на­віть ви­да­лив YouTube.

Зго­дом Вой­цех Бальчун час­тко­во по­вер­нув­ся до ме­не­джер­ської кар’єри. Він очо­лив на­гля­до­ву ра­ду поль­ських авіа­лі­ній LOT. Але у жов­тні 2015 ро­ку звіль­нив­ся і з ці­єї по­са­ди. Він за­явив, що все ж хо­че оста­то­чно зо­се­ре­ди­ти­ся на му­зи­ці.

Однак у се­ре­ди­ні кві­тня 2016-го ста­ло ві­до­мо, що Бальчун — пе­ре­мо­жець кон­кур­су на очіль­ни­ка ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.