«Її тре­ба ро­би­ти!»

Хо­ча пі­зній старт не до­зво­лить одер­жа­ти цьо­го ро­ку 17 мі­льяр­дів гри­вень, — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Рів­но че­рез ти­ждень, 15 сер­пня, в Укра­ї­ні роз­по­чне­ться чер­го­вий тур при­ва­ти­за­ції дер­жав­но­го май­на. Від­по­від­не ого­ло­ше­н­ня зро­бле­не Фон­дом дер­жмай­на 24 ли­пня. На про­даж ви­став­ле­но бло­ку­валь­ні па­ке­ти акцій енер­го­за­без­пе­чу­валь­них (обл­енер­го) й енер­го­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній. Ау­кціо­ни про­во­ди­ти­му­ться за прин­ци­пом під­ви­ще­н­ня ці­ни. Пер­шою пі­де ПАТ «Оде­са­о­бл­енер­го» (стар­то­ва ці­на 25% акцій — 631,3 міль­йо­на гри­вень). На­сту­пно­го дня, 16 сер­пня, ви­рі­шу­ва­ти­ме­ться до­ля «До­не­цько­бл­енер­го» (стар­то­ва ці­на — 143,8 міль­йо­на гри­вень), «Дон­бас­енер­го» (669,2 міль­йо­на), «Су­ми­о­бл­енер­го» (370,2 міль­йо­на гри­вень). 17 сер­пня мо­жна бу­де ку­пи­ти 25% акцій «ДТЕК Дні­про­обл­енер­го» (728,2 міль­йо­на гри­вень). 18 сер­пня прой­дуть два ау­кціо­ни: що­до «ДТЕК За­хі­д­енер­го» (347,6 міль­йо­на) і ПАТ «Ки­ї­в­енер­го» (759,6 міль­йо­на гри­вень).

■ За­сту­пник го­ло­ви Фон­ду дер­жмай­на Укра­ї­ни Юрій НІКІТІН упев­не­ний, що одне тіль­ки ого­ло­ше­н­ня про ре­а­лі­за­цію цих па­ке­тів акцій ви­кли­ка­ло не­аби­який ін­те­рес з бо­ку порт­фель­них ін­ве­сто­рів. «Зви­чай­но, ін­те­рес ін­ве­сто­рів пі­ді­грі­ває ще й дов­го­о­чі­ку­ва­ний RAB-та­риф, який дасть їм ро­зу­мі­н­ня, яким чи­ном і в які тер­мі­ни во­ни змо­жуть по­вер­ну­ти свої ін­ве­сти­ції. За на­шою ін­фор­ма­ці­єю, НКРЕКП до кін­ця сер­пня мо­же за­твер­ди­ти всю не­об­хі­дну нор­ма­тив­ну ба­зу для по­ча­тку вве­де­н­ня цьо­го та­ри­фу», — по­ві­до­мив Нікітін. На­га­да­є­мо, що дов­го­стро­ко­ве сти­му­лю­ю­че та­ри­фо­утво­ре­н­ня або RABре­гу­лю­ва­н­ня ши­ро­ко за­сто­со­ву­є­ться в енер­ге­ти­ці єв­ро­пей­ських кра­їн. Йо­го основ­ною ме­тою є за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток і мо­дер­ні­за­цію еле­ктри­чних ме­реж.

■ Тим ча­сом уряд Укра­ї­ни під­три­мує впро­ва­дже­н­ня RAB-ре­гу­лю­ва­н­ня з ме­тою енер­го­мо­дер­ні­за­ції обл­енер­го, але не у та­ко­му ви­гля­ді, як про­по­нує НКРЕКП. Ра­ні­ше прес-слу­жба Ка­бмі­ну по­ві­до­ми­ла, що уряд не про­во­див кон­суль­та­ції з НКРЕКП із цьо­го пи­та­н­ня. «Ка­бі­нет Мі­ні­стрів на­по­ля­гає, щоб нор­ма­тив­на ба­за, на­пра­цьо­ва­на ре­гу­лю­валь­ни­ком для вста­нов­ле­н­ня RAB-та­ри­фів, бу­ла обго­во­ре­на з чи­нов­ни­ка­ми і гро­мад­ські­стю», — за­зна­че­но в по­ві­дом­лен­ні. В уря­ді вва­жа­ють, що НКРЕКП має пра­во са­мо­стій­но здій­сню­ва­ти дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг, про­те всі но­во­вве­де­н­ня по­вин­ні за­зда­ле­гідь обго­во­рю­ва­ти­ся з чи­нов­ни­ка­ми, гро­мад­ські­стю і уча­сни­ка­ми рин­ку.

■ «Уряд по­ді­ляє дум­ку про не­об­хі­дність енер­го­мо­дер­ні­за­ції обл­енер­го і за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток еле­ктри­чних ме­реж. Але це в жо­дно­му ра­зі не по­вин­но ро­би­ти­ся за ра­ху­нок укра­їн­ців у ви­гля­ді збіль­ше­них та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію. Нор­ма­тив­ну ба­зу, на­пра­цьо­ва­ну НКРЕКП для впро­ва­дже­н­ня сти­му­лю­ю­чо­го та­ри­фо­утво­ре­н­ня, слід ре­тель­но ви­вчи­ти і за не­об­хі­дно­сті до­о­пра­цю­ва­ти», — за­яви­ли в уря­ді. Про­те го­ло­ва ко­мі­сії Дми­тро ВОВК пе­ре­ко­на­ний, що пе­ре­хід на сти­му­лю­ю­че ре­гу­лю­ва­н­ня до­зво­лить енер­го­ком­па­ні­ям за­лу­ча­ти ін­ве­сти­ції, під­ви­щи­ти енер­го­ефе­ктив­ність, на­дій­ність і якість по­слуг, а в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві зни­зи­ти та­ри­фи. По­ки ж НКРЕКП має на­мір за­кла­сти в так зва­не RAB-ре­гу­лю­ва­н­ня при­бу­тко­вість ін­ве­сти­цій у но­ві акти­ви обл­енер­го на рів­ні 12,5% рі­чних і та­ку са­му при­бу­тко­вість на­яв­них акти­вів.

■ На дум­ку екс-чле­на НКРЕКП, екс­пер­та з енер­ге­ти­ки Ан­дрія ГЕРУСА, це дасть мо­жли­вість вла­сни­кам обл­енер­го що­ро­ку отри­му­ва­ти близь­ко 30 мі­льяр­дів гри­вень, оскіль­ки «та­кий RAB збіль­шить та­риф обл­енер­го втри­чі». Він та­кож за­зна­чає, що «ста­ра ба­за» акти­вів обл­енер­го бу­ла оці­не­на за но­вою ме­то­ди­кою, і то­му вар­тість цих акти­вів зро­сла удві­чі. При цьо­му екс­перт вва­жає став­ку 12,5% на но­ві акти­ви не­до­ста­тньою, оскіль­ки во­на, на йо­го дум­ку, не спо­ну­кає обл­енер­го ін­ве­сту­ва­ти в роз­ви­ток ме­реж (адже за­раз бан­ки про­по­ну­ють близь­ко 15% рі­чних на вкла­ди).

■ Член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з ПЕК Лев ПІДЛЕСЕЦЬКИЙ звер­тає ува­гу на рі­зни­цю оцін­ки Фон­дом дер­жав­но­го май­на вар­то­сті обл­енер­го для про­да­жів акцій і для пе­ре­хо­ду на сти­му­лю­ю­че та­ри­фо­утво­ре­н­ня. «За­ли­шки» обл­енер­го ре­аль­но по­трі­бно про­да­ва­ти, — пи­ше він на сво­їй сто­рін­ці у Фейс­бук. — Тіль­ки є один ню­анс — оцін­ка і вар­тість про­да­жу. НКРЕКУ зро­би­ла оцін­ку обл­енер­го з ме­тою впро­ва­дже­н­ня так зва­но­го RAB-ре­гу­лю­ва­н­ня (по­вер­не­н­ня вкла­день вла­сни­кам). Там «Дні­про­обл­енер­го» оці­не­но при­бли­зно в 12 мі­льяр­дів гри­вень! А тут (у рам­ках при­ва­ти­за­ції па­ке­ту акцій ці­єї ком­па­нії — ІФ) хо­чуть про­да­ти десь за 750 міль­йо­нів гри­вень. Де ж прав­да?»

■ Не має осо­бли­во­го опти­мі­зму що­до успі­ху при­ва­ти­за­ції енер­ге­ти­чних акти­вів ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор ін­ве­сти­цій­ної гру­пи «Уні­вер» Оле­ксій СУХОРУКОВ. «Нав­ряд чи за ви­став­ле­ні на про­даж об’єкти бо­ро­ти­му­ться іно­зем­ні ін­ве­сто­ри, не афі­лі­йо­ва­ні з по­то­чни­ми ма­жо­ри­тар­ни­ми акціо­не­ра­ми», — пе­ред­ба­чає він. «Три ти­жні до ау­кціо­ну — ду­же ко­ро­ткий тер­мін для іно­зем­ців, щоб ухва­ли­ти рі­ше­н­ня, за­ве­сти в Укра­ї­ні гро­ші і кон­вер­ту­ва­ти їх у на­ціо­наль­ну ва­лю­ту. Ау­кціо­ни про­во­ди­ти­му­ться за ста­рою про­це­ду­рою, за ба­га­то ро­ків «від­шлі­фо­ва­ною» та опти­мі­зо­ва­ною під укра­їн­сько­го по­ку­пця», — по­яснив він. Сухоруков вва­жає най­більш ві­ро­гі­дни­ми пре­тен­ден­та­ми на про­даж па­ке­ти акцій ком­па­ній, які вже в хол­дин­гу ДТЕК.

■ Ке­рів­ник ана­лі­ти­чно­го від­ді­лу ін­вес­тком­па­нії «Кон­корд Ка­пі­тал» Оле­ксандр ПАРАЩІЙ уто­чнив, що п’ять ви­став­ле­них на аук- ціон ком­па­ній пов­ні­стю кон­тро­лю­ю­ться ДТЕК. Але, на йо­го дум­ку, ін­те­рес хол­дин­гу до ви­ку­пу до­да­тко­вих акцій пе­ред­ба­чи­ти скла­дно. «З одно­го бо­ку, стар­то­ві ці­ни на всі під­кон­троль­ні ком­па­нії ДТЕК ви­гля­да­ють до­во­лі низь­ки­ми. З дру­го­го — ці мі­но­ри­тар­ні па­ке­ти ДТЕКу не по­трі­бні, оскіль­ки во­ни ні­чо­го для ньо­го не змі­нять», — кон­ста­тує екс­перт. При цьо­му він не ви­клю­чив ін­те­ре­су сто­рон­ніх по­ку­пців до па­ке­тів акцій «ДТЕК Дні­про­обл­енер­го», «Ки­ї­в­енер­го» і «Су­ми­о­бл­енер­го», оскіль­ки їх вар­тість мо­же зро­сти в ре­зуль­та­ті очі­ку­ва­но­го впро­ва­дже­н­ня сти­му­лю­ю­чо­го RAB-ре­гу­лю­ва­н­ня.

■ На дум­ку Па­ра­щія, па­ке­ти акцій «ДТЕК За­хі­д­енер­го» і «ДТЕК Дні­про­енер­го» нав­ряд чи ма­ють яку-не­будь цін­ність для ко­го-не­будь, окрім ДТЕК, оскіль­ки їхні еле­ктро­стан­ції пря­мо під­по­ряд­ко­ву­ю­ться енер­го­ге­не­ру­ю­чо­му під­роз­ді­лу хол­дин­гу. А «До­не­цько­бл­енер­го» і «Дон­бас­енер­го», як вва­жає Паращій, скла­дно на­зва­ти при­ва­бли­ви­ми акти­ва­ми, ви­хо­дя- чи з їх роз­та­шу­ва­н­ня. Екс­перт на­зи­ває най­більш ві­ро­гі­дним кан­ди­да­том на успі­шну при­ва­ти­за­цію «Оде­са­о­бл­енер­го».

■ «Час для мас­шта­бної при­ва­ти­за­ції, з то­чки зо­ру ці­ни, не най­вда­лі­ший, — про­гно­зує ке­ру­ю­чий пар­тнер ін­вес­тком­па­нії «Ка­пі­тал Таймс» Ерік НАЙМАН, — укра­їн­ські акти­ви тіль­ки за­раз при­пи­ни­ли де­шев­ша­ти». Він за­ува­жує, що приватизація є одні­єю з ви­мог МВФ. «З то­чки зо­ру під­ви­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті кра­ї­ни, на­пов­не­н­ня держ­бю­дже­ту для про­ве­де­н­ня ре­форм і під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті еко­но­мі­ки за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня час­тки дер­жав­ної уча­сті — для всьо­го цьо­го ма­со­ву при­ва­ти­за­цію ні­ко­ли не пі­зно роз­по­ча­ти», — об­ґрун­то­вує він свою дум­ку.

■ «Ви­став­ле­ні на при­ва­ти­за­цію енер­го­ком­па­нії бу­дуть час­тко­во про­да­ні. Не го­во­ри­ти­му про це кон­кре­тно — у ме­не є пра­ви­ло: в жо­дно­му ра­зі не кри­ти­ку­ва­ти Фонд дер­жмай­на, — ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню» екс-го­ло­ва цьо­го ві­дом­ства Оле­ксандр Ряб­чен­ко, — ко­ли він на­ма­га­є­ться щось зро­би­ти. Мо­жу ствер­джу­ва­ти, що 100-від­со­тко­во бу­де ку­пле­ний «ДТЕК За­хі­д­енер­го». Чи ста­не ща­сли­вим по­ку­пцем ДТЕК — кон­ку­рен­ція по­ка­же. При­найм­ні він ду­же ста­ра­ти­ме­ться. Адже у цьо­го об’єкта ду­же ви­гі­дне стра­те­гі­чне по­ло­же­н­ня, та й ці­на не ду­же ви­со­ка. А іно­зем­ні ін­ве­сто­ри зав­жди при­ню­ху­ю­ться, до­три­му­ю­ться обе­ре­жно­сті».

■ «Во­ни на­віть Оде­ський при­пор­то­вий за­вод не ки­ну­ться ку­пу­ва­ти, — не без жа­лю го­во­рить Ряб­чен­ко. — Хо­дять ко­ло та нав­ко­ло. Як узя­ти до­ку­мен­та­цію для озна­йом­ле­н­ня, так їх ба­га­то. А як по­да­ва­ти за­яву на кон­курс і вно­си­ти за­ста­ву — так жо­дно­го. От­же, я на­ма­га­юсь не акцен­ту­ва­ти ува­ги на­віть на яки­хось мо­жли­вих не­до­лі­ках, не­до­о­пра­цю­ва­н­нях. Ду­маю, бу­ло б пра­виль­но про­да­ти кіль­ка об’єктів міль­йо­нів за 200. І то­ді ін­ве­стор по­ба­чить, що кра­ї­на справ­ді сер­йо­зно за­йма­є­ться при­ва­ти­за­ці­єю, тим па­че, що за­раз нас у цьо­му за­охо­чує МВФ, який із 2000-х ро­ків не ста­вив та­кої умо­ви. А по­тім мо­жна ви­ста­ви­ти і та­кий об’єкт, як ОПЗ. То­ді ймо­вір­ність успі­ху бу­де ви­щою. Але, в бу­дья­ко­му ра­зі, приватизація нам не­об­хі­дна, її тре­ба ро­би­ти! Хо­ча за­кла­де­ні до бю­дже­ту 17 мі­льяр­дів гри­вень цьо­го ро­ку не бу­де отри­ма­но. Для цьо­го по­трі­бно бу­ло своє­ча­сно стар­ту­ва­ти. За­раз нам за­ли­ша­є­ться го­ту­ва­ти ба­зу, щоб одер­жа­ти та­ку су­му на­сту­пно­го ро­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.