Скуль­птор Ми­хай­ло Ре­ва — про енер­гію ма­те­рі­а­лу, оде­ський ха­ра­ктер і ро­бо­ту з Ерн­стом Не­і­звє­стним

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Одру­же­ний, має донь­ку.

Оде­сит Ми­хай­ло РЕ­ВА — один із най­успі­шні­ших скуль­пто­рів Укра­ї­ни. Він обда­ро­ва­ний і в ма­лій, і в мо­ну­мен­таль­ній фор­мах, пра­цює в гра­фі­ці та в юве­лір­ній спра­ві.

Ми­хай­ло на­ро­див­ся 13 бе­ре­зня 1960 р. в Кер­чі. 1966-го пе­ре­їхав з ба­тька­ми до Оде­си. За­кін­чив мо­ре­хі­дне учи­ли­ще 1977р., від­слу­жив в ар­мії (1980— 1982). У ві­ці 25 ро­ків всту­пив до Ака­де­мії де­ко­ра­тив­но-при­кла­дно­го ми­сте­цтва й ди­зай­ну ім. В. Н. Му­хі­ної (ни­ні — Санкт-Пе­тер­бурзь­ка дер­жав­на ху­до­жньо-про­ми­сло­ва ака­де­мія іме­ні А. Л. Шті­глі­ца). Отри­мав Зо­ло­ту ме­да­льАка­де­мії ми­стецтв СРСР за кра­щий ди­плом у сфе­рі ар­хі­те­ктур­но-де­ко­ра­тив­ної пла­сти­ки 1990-го. Ака­де­мія від­пра­ви­ла йо­го як сти­пен­ді­а­та в Рим (Іта­лія) на віл­лу Аба­ме­лек. Пі­сля за­кін­че­н­ня ста­жу­ва­н­ня по­вер­нув­ся в Оде­су.

Най­ві­до­мі­ша ро­бо­та Михайла Реви в Ки­є­ві — мо­ну­мент Пам’яті жертв те­ро­ри­зму; в Оде­сі він ви­сту­пив спів­ав­то­ром кла­си­ка су­ча­сно­го ми­сте­цтва Ерн­ста Не­і­звє­стно­го (1925 — 2016) при ство­рен­ні мо­ну­мен­та « Зо­ло­те ди­тя » ( зро­бив ба­ре­льє­фи «Чо­ти­ри сто­ро­ни сві­ту»). Мо­жна на­зва­ти й ба­га­то інших ро­біт Михайла в Оде­сі та Ки­є­ві. Остан­ній йо­го твір — скуль­птур­на ком­по­зи­ція «Две­рі сон­ця» на Лон­же­ро­ні — від­кри­то у ли­пні.

ФО­ТО З ФЕЙС­БУК-СТОРІНКИ МИХАЙЛА РЕВИ

ФО­ТО YAKOV HANZELMANN

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.