«Дай­те нам ков­ток по­ві­тря!»

Жи­те­лі Ми­кіль­ської Сл­обід­ки ви­ма­га­ють від уря­ду зу­пи­ни­ти за­бу­до­ву ре­кре­а­цій­ної зо­ни на узбе­реж­жі Дні­пра

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Уге­не­раль­но­му пла­ні мі­ста бе­рег Дні­пра по­зна­че­ний як ланд­ша­фтно- ре­кре­а­цій­на зо­на. Про­те ще у 2007 ро­ці Ки­їв­ська мі­ська ра­да на­ма­га­ла­ся змі­ни­ти ці­льо­ве при­зна­че­н­ня ці­єї те­ри­то­рії та до­зво­ли­ти там жи­тло­ве бу­дів­ни­цтво, по­тім спро­бу­ва­ла змен­ши­ти ши­ри­ну при­бе­ре­жної за­хи­сної сму­ги зі 100 ме­трів­до 50 ме­трів. Рі­ше­н­ня не бу­ло опу­блі­ко­ва­не у за­кон­но­му по­ряд­ку, але тим не менш ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло­ся при на­дан­ні до­зво­лів на бу- дів­ни­цтво жи­тло­во­го ком­пле­ксу «Со­ня­чна Рів’єра».

То­ді ж ТОВ «Тер­ра Ка­пі­тал» отри­ма­ло кре­дит в«Оща­дбан­ку» під за­ста­ву ці­єї зем­лі. Ко­ли під­при­єм­ство не змо­гло ви­ко­на­ти свої зо­бов’ яза­н­ня, ді­лян­ка пе­ре­йшла у вла­сність бан­ку. Те­ри­то­рію у 0,7 га, на якій зна­хо­ди­ться не­до­бу­до­ва­ний ком­плекс, про­да­ли кор­по­ра­ції « Укр­буд » . На 16 серпня при­зна­че­но ау­кціон у СЕТАМ. Із мо­ло­тка пі­де ре­шта зем­лі — три ді­лян­ки за­галь­ною пло­щею близь­ко 6,3 га. Стар­то­ва ці­на — тро­хи біль­ше, ніж 281 міль­йо­нів­грив ень.

« Оща­дбанк » ви­сту­пає не на бо­ці дер­жав­них ін­те­ре­сів, як мав­би це ро­би­ти ще то­ді, ко­ли да­вав кре­дит не­за­кон­но­му за­бу­дов­ни­ку. Те­пер во­ни на­ма­га­ю­ться ле­га­лі­зу­ва­ти де­ри­бан при­бе­ре­жної за­хи­сної сму­ги, яку не мо­жна за­бу­до­ву­ва­ти згі­дно із за­ко­ном » , — вва­жає Ана­то­лій ШАПОВАЛ, де­пу­тат Ки­їв­ра­ди, го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ми­кіль­ська Сл­обід­ка» .

Ви­ста­ви­ли на про­даж і те­ри­то­рію Зо­ни здо­ров’я та гро­мад­ський пляж «Ве­сел­ка», які мі­сце­ві жи­те­лі обла­што­ву­ють як вла­сним ко­штом, так і за гро­ші з гро­мад­сько­го бю­дже­ту Ки­є­ва. «Цей кла­птик те­ри­то­рії є ні­би ков­тком по­ві­тря для 30- ти­ся­чно­го ма­си­ву. Вра­хо­ву­ю­чи кіль­кість вже існу­ю­чої та спро­е­кто­ва­ної за­бу­до­ви, зро­зумі­ло, що ця те­ри­то­рія по­вин­на бу­ти пар­ко­вою зо­ною, а не «зе­ле­ним гет­то», — го­во­рить Яро­сла­ва ОЛІЙНИК, мі­сце­ва жи­тель­ка, член прав­лі­н­ня одно­го з ра­йон­них ОСББ.

Гро­ма­да пи­са­ла ли­сти та скар­ги до усіх мо­жли­вих ін­стан­цій, не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ла­ся до су­дів. Звер­не­н­ня до « Оща­дбан­ку » теж не да­ли ре­зуль­та­ту — банк сто­їть на сво­їх по­зи­ці­ях.

Пі­сля звіс­тки про ау­кціон лю­ди вла­шту­ва­ли пі­кет під бу­дів­лею уря­ду, який є вла­сни­ком «Оща­дбан­ку», з ви­мо­гою по­вер­ну­ти зем­лю мі­сту. Гро­ма­дя­ни та­кож про­сять про­ку­ра­ту­ру пе­ре­ві­ри­ти до­зво­ли на бу­дів­ни­цтво та за­кон­ність про­да­жу зем­лі. «Це про­бле­ма не тіль­ки на­шо­го ра­йо­ну, а й усьо­го Ки­є­ва і на­віть Укра­ї­ни, — на­го­ло­шує Яро­сла­ва Олійник. — Лю­ди ма­ють зро­зу­мі­ти, що ко­ли во­ни про­гра­ють цей бій, то втра­тять пер­спе­кти­ву існу­ва­н­ня в ком­фор­тно­му про­сто­рі».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.