Не­без­пе­чний кон­флікт

Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра від­кри­ла спра­ву про­ти ке­рів­ни­цтва «На­фто­га­зу»

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Де­пар­та­мент із роз­слі­ду­ва­н­ня осо­бли­во тяж­ких зло­чи­нів у сфе­рі еко­но­мі­ки Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри від­крив кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом звіль­не­н­ня Іго­ря Бу­рак аз по­са­ди ві­це-пре­зи­ден­та— го­лов­но­го ін­же­не­ра ПАТ «Укр­транс­газ » про­ти по­са­до­вих осіб НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». Спів­ро­змов­ник у ГПУ не на­звав «Еко­но­мі­чній прав­ді » фі­гу­ран­тів спра­ви, але по­яснив, що во­ни пі­до­зрю­ю­ться впо­ру­шен­ні ста­тей Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни № 172 — гру­бе по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про пра­цю і № 364 — зло­вжи­ва­н­ня вла­дою або слу­жбо­вим ста­но­ви­щем.

■ Про­ку­ро­ри ви­ма­га­ли пред­ста­ви­ти та­бель облі­ку ро­бо­чо­го ча­су за 18 ли­пня гла­ви НАК Ан­дрія Ко­бо­лє­ва, ди­ре­кто­ра з адмі­ні­стра­тив­ної ді­яль­но­сті хол­дин­гу Во­ло­ди­ми­ра Щер­бен­ка і на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня де­пар­та­мен­ту без­пе­ки Во­ло­ди­ми­ра Лу­па­щен­ка, а та­кож чин­ні по­са­до­ві ін­стру­кції Ко­бо­лє­ва, Щер­бен­ка і Лу­па­щен­ка. За не­о­фі­цій­ни­ми да­ни­ми, са­ме 18 і 21 ли­пня Бу­рак при­їздив­до цен­траль­но­го офі­су «На­фто­га­зу», де з ним роз­мов­ля­ли Ко­бо­лєв, Щер­бен­ко і Лу­па­щен­ко. « Го­во­ри­ли про йо­го звіль­не­н­ня за вла­сним ба­жа­н­ням. Він не по­го­див­ся, то­му бу­ло роз­по­ча­то вну­трі­шнє слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, і йо­го звіль­ни­ли за стат­тею » , — роз­по­від­а­ють в «Укр­транс­га­зі».

■ Але Бу­рак — не про­сто один із топ-ме­не­дже­рів. У ко­ле­кти­ві йо­го зна­ють як че­сно­го і гра­мо­тно­го фа­хів­ця, те­хна­ря і тру­дя­гу. Са­ме з йо­го ім’ям пов’язу­ють рі­ше­н­ня, що да­ли змо­гу ре­а­лі­зу­ва­ти ре­вер­сну схе­му по­да­чі га­зу як з укра­їн­ських га­зо­схо­вищ на схід кра­ї­ни, так і з кра­їн Європи до Укра­ї­ни. За Бу­ра к аз асту­пи­ла­ся проф­спіл­ко­ва ор­га­ні­за­ція« Ук р транс га­зу» і на­ді­сла­ла ли­ста­на­йо­го­за­хис­тке­рів­ни­цтвукра­ї­ни.Аще­він­член­ко­ман­ди­екс-пре­зи­ден­та«Укр­транс­га­зу»Іго­ря­Про­ко­пі­ва,якийє­сьо­го­дні за­сту­пни­ком го­ло­ви Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля. І тут уже в спра­ву всту­пає по­лі­ти­ка ( тур­бо­та про збе­ре­же­н­ня уря­до­вої ко­а­лі­ції), оскіль­ки Про­ко­півв ідо­мий ще й як со­ра­тник ( у ми­ну­ло­му) Ар­се­нія Яце­ню­ка.

■ «На мою дум­ку, ке­рів­ни­цтво «На­фто­га­зу» сво­ї­ми ру­ка­ми ство­ри­ло вну­трі­шній кор­по­ра­тив­ний кон­флікт між ке­рів­ни­цтвом «На­фто­га­зу» й «Укр­транс­га­зу», а восо­би­сті­сно­му пла­ні — між Ко­бо­лє­вим і Ві­трен­ком (ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор НАК Юрій Ві­трен­ко) з одно­го бо­ку й Іго­рем Про­ко­пі­вим — з дру­го­го. Те­пер цей кон­флікт, — ска­зав«Дню» пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гії ХХІ» Ми­хай­ло ГОНЧАР, — по­ши­рю­є­ться ще й на ін­ші пер­со­на­лії і де­зор­га­ні­зує ро­бо­ту «Укр­транс­га­зу» — не­су­чої кон­стру­кції «На­фто­га­зу». Управ­лін­ські по­мил­ки «На­фто­га­зу» мо­жуть ви­ко­ри­ста­ти для то­го, щоб змі­сти­ти Ко­бо­лє­ва, — мов­ляв, зар­ва­ли­ся ці ре­фор­ма­то­ри, і по­вер­ну­ти до управ­лі­н­ня ко­гось із учо­ра­шніх «пра­виль­них лю­дей», щоб від­но­ви­ти ста­рі схе­ми. От­же, Ко­бо­лєв­та Ві­трен­ко по­ста­ви­ли під удар не ли­ше се­бе, а й подаль­ші ре­фор­ми «На­фто­га­зу». «Це тим біль­ше не­без­пе­чно, що по­пе­ре­ду у «На­фто­га­зу» зу­стріч у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі з «Газ­про­мом», — до­да­вГон­чар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.