«Мов­чіть, а то по­вер­нусь і по­ка­раю!»

Ди­ре­ктор «ТІ Україна» ка­же, що На­сі­ров при­хо­див у ДФС не за осо­би­сти­ми ре­ча­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Скла­дно по­ві­ри­ти у те, що пі­сля всіх ми­тарств з «кар­та­тим по­кри­ва­лом» Ро­ман На­сі­ров­пов ер­не­ться на ро­бо­че мі­сце. Але факт є факт. ЗМІ май­же ти­ждень пи­шуть, що Ро­ма­на На­сі­ро­ва ба­чи­ли на ро­бо­чо­му мі­сці вДер­жав ній фі­скаль­ній слу­жбі, він пра­цює, хо­ча «до­ку­мен­тів ще не під­пи­сує»...

Прес-се­кре­тар ДФСНа­та­лія НЕПРЯХІНА ли­ше вчо­ра від­ва­жи­лась на пост під гу­чним хе­ште­гом #STOPFAKE. У ньо­му во­на по­ві­до­ми­ла, що На­сі­ров­не мо­же по­вер­ну­ти­ся до ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків, бо на це не має спе­ці­аль­но­го роз­по­ря­дже­н­ня КМУ:

«Що­до ви­хо­ду Ро­ма­на На­сі­ро­ва на ро­бо­ту. Згі­дно роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бмі­ну №134-р від 3.03.2017 ро­ку, На­сі­ро­вР.М. від­сто­ро­не­ний від ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень за по­са­дою го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни. Це рі­ше­н­ня не від­мі­ня­ло­ся та не змі­ню­ва­ло­ся, а от­же є ЧИН­НИМ. Без від­по­від­но­го рі­ше­н­ня уря­ду він до ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків при­сту­пи­ти НЕ МО­ЖЕ. Ста­ном на 9 серпня 2017 ро­ку ви­ко­ну­ю­чим обов’яз­ки го­ло­ви ДФС є Ми­ро­сла­вПро­дан. Він ви­ко­нує обов’яз­ки з 3.03.2017 ро­ку», — на­пи­са­ла Непряхіна.

У ко­мен­та­рі «Укра­їн­ській Прав­ді», яка на­пи­са­ла з по­си­ла­н­ням на вла­сні дже­ре­ла, що На­сі­ров при­хо­див4 серпня на ро­бо­че мі­сце, щоб «за­бра­ти осо­би­сті ре­чі», Непряхіна не за­пе­ре­чу­ва­ла фа­кту фі­зи­чної при­су­тно­сті чи­нов­ни­ка в ДФС. Ли­ше за­зна­чи­ла, що «він не ви­йшов на ро­бо­ту, не чи­тає до­ку­мен­тів, не дає роз­по­ря­джень, не впли­ває на ро­бо­ту уста­но­ви».

Один із ко­ли­шніх за­сту­пни­ків го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни, який ще за ти­ждень до по­яви На­сі­ро­ва в ДФС в осо­би­стій роз­мо­ві з жур­на­лі­стом « Дня » спро­гно­зу­вав та­кий по­во­рот істо­рії, так про­ко­мен­ту­вав по­ясне­н­ня прес-се­кре­та­ря слу­жби: « Так, він (На­сі­ров. — Ред.) не мо­же при­сту­пи­ти до ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків(під­пи­си, ко­ман­ди то­що ), але на ро­бо­ту мо­же ви­хо­ди­ти. За­раз ви­яви­ться, що лі­кар­ня­ний скін­чив­ся, і він ви­рі­шив бу­ти при­сут- нім на ро­бо­чо­му мі­сці без ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків, щоб не ра­ху­ва­лись «про­гу­ли».

Що­прав­да, пред­став­ни­ки актив­ної гро­мад­сько­сті, яка сво­го ча­су роз­гор­ну­ла ве­ли­че­зну кам­па­нію під Со­лом’ян­ським су­дом, де оби­ра­лась мі­ра за­по­бі­жно­го за­хо­ду для Ро­ма­на На­сі­ро­ва на час ве­де­н­ня слід­ства, — акти­ві­сти на­віть но­чу­ва­ли під су­дом, — ка­жуть, що сам факт при­хо­ду чи­нов­ни­ка в ДФС — уже гру­бе по­ру­ше­н­ня і ци­ні­чний си­гнал від вла­ди, що не мо­жна про­сто так спу­ска­ти. Да­лі — пря­мою мо­вою.

Яро­слав ЮРЧИШИН,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Transparency International Україна»:

— Від­сто­ро­не­н­ня від ви­ко­на­н­ня фун­кцій у стру­кту­рі, вя­кій по­са­до­вець за вер­сі­єю слід­ства за­ймав­ся ко­ру­пці­єю, має дві ме­ти: змен­ши­ти мо­жли­вість «за­мі­та­н­ня слі­дів», тоб­то ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти слу­жбо­ве ста­но­ви­ще для зни­ще­н­ня фа­кта­жу, до­ку­мен­тів, за­ля­ку­ва­н­ня свід­ків. При­хід На­сі­ро­о­ва на ро­бо­че мі­сце фа­кти­чно вка­зує пра­ців­ни­кам ДФС: мов­чіть, а то по­вер­ну­ся і по­ка­раю.

Про­гля­да­є­ться ду­же чі­тка тен­ден­ція ви­го­ро­джу­ва­н­ня «сво­їх» пре­зи­дент­ською ко­ман­дою: про­ку­ро­ра Ку­ли­ка ро­блять ге­ро­єм по­вер­не­н­ня гро­шей Яну­ко­ви­ча, хо­ча йо­го роль не­зро­зумі­ла, бо хо­ва­ють на­віть рі­ше­н­ня су­ду (що не­за­кон­но), На­сі­ро­ва Ма­ті­ос на­зи­ває «по­мі­чни­ком» у спра­ві по­да­тків­ців Кли­мен­ка, а за­раз йо­му «по­ре­ко­мен­ду­ва­ли» вер­ну­ти­ся на ро­бо­ту, де­мон­стру­ю­чи, що рі­ше­н­ня КМУ — ні­що для «лю­ди­ни Пре­зи­ден­та».

Спе­ці­а­лі­зо­ва­на ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра (САП) має звер­ну­ти­ся до су­ду з ви­мо­гою за­бо­ро­ни­ти Ро­ма­ну На­сі­ро­ву з’яв­ля­ти­ся в бу­дів­лі ДФС, щоб не ма­ти змо­ги ти­ску на спів­ро­бі­тни­ків, а від­так за­ва­жа­ти слід­ству.

Гро­мад­ськість має ма­кси­маль­но до­лу­чи­ти­ся до мо­ні­то­рин­гу су­до­вих про­це­дур, бо будь-яке за­тя­гу­ва­н­ня спра­ви змен­шує шан­си аде­ква­тно­го рі­ше­н­ня. Ну і, якщо суд не про­ти­ді­я­ти­ме до­сту­пу до ДФС від­сто­ро­не­но­го На­сі­ро­ва, ймо­вір­но, до­ве­де­ться шу­ка­ти ме­ха­ні­зми про­ти­дії йо­го до­сту­пу вме­жах за­ко­но­дав­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.