Рей­тин­го­вий ри­вок

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Уно­во­му рей­тинг-ли­сті на­ціо­наль­на жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни з во­лей­бо­лу під­ня­ла­ся на п’ять схо­ди­нок, ін­фор­мує ФВУ. Ко­ман­да Га­рія Єгі­а­за­ро­ва зав­дя­ки трі­ум­фаль­но­му ви­сту­пу у сво­їй де­бю­тній Єв­ро­лі­зі у рей­тин­гу зро­би­ла най­біль­ший стри­бок се­ред усіх збір­них Ста­ро­го Сві­ту і те­пер роз­мі­сти­ла­ся на 14-й по­зи­ції. Ві­дзна­чи­мо, що трій­ка най­силь­ні­ших ко­манд не змі­ни­ла­ся. Збір­на Ро­сії, з якою укра­їн­кам грати пер­ший матч на най­ближ­чо­му чем­піо­на­ті Європи, лі­ди­рує в цьо­му рей­тин­гу. На дру­гій по­зи­ції ві­це-чем­піон­ки по­пе­ре­дньої кон­ти­нен­таль­ної пер­шо­сті — серб­ки. І за­ми­кає трій­ку лі­де­рів­ко­ман­да Іта­лії.

На­га­да­є­мо, що жі­но­ча та чо­ло­ві­ча збір­ні Укра­ї­ни у ли­пні ста­ли пе­ре­мож­ця­ми во­лей­боль­ної Єв­ро­лі­ги-2017.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни з во­лей­бо­лу уві­йшла в топ-15 най­силь­ні­ших ко­манд

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.