Ку­ди йде Поль­ща?

Екс­пер­ти — про не­без­пе­ку по­лі­ти­за­ції істо­рії прав­ля­чою кон­се­рва­тив­ною пар­ті­єю «Пра­во і Спра­ве­дли­вість»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Дня ми ук ра їнсь кий ме дій ний прос тір ско лих ну ла но ви на про іні ці а ти ву МВС Поль щі з но­во­го оформ­ле­н­ня поль­ських пас пор тів. На сто рін ках до ку мен - тів пла­ну­ють по­мі­сти­ти мо­ти­ви істо­ри­чних по­дій, що ма­ли осо­бли­ву роль у про це сі дер жа во тво рен ня. Три­над­цять об’єктів та істо­ри­чних пер­со­на­жів обра­но за­зда­ле­гідь (се­ред ін ших, по ста ті Юзе фа Піл - суд­сько­го, Ро­ма­на Дмов­сько­го і ор­ден Virtuti Militari), на­то­мість для пуб ліч но го го ло су ван ня ви не се но ще 12 мо­ти­вів. І все б то ні­чо­го, як­би де які з об’ єк тів — Ме мо рі ал Львів­ських ор­лят у Льво­ві та Го­стра Бра­ма у Віль­ню­сі — не ви­кли­ка­ли спра­ве­дли­во­го ре­зо­нан­су в поль­ських су­сі­дів.

Спер­шу МЗС Ли­тви ви­кли­ка­ло на «ки­лим» за­сту­пни­ка поль­сько­го по­сла та у го­стрій фор­мі за­про - по ну ва ло від мо ви ти ся від та ко го кро­ку. «Го­стра Бра­ма зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії Ли­тви, і її зо­бра­же­н­ня не мо­же зна­хо­ди­ти­ся на офі­цій­них до ку мен тах ін шої дер жа - ви», — на­го­ло­шу­ва­лось у по­ві­дом­лен­ні ли­тов­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства. Не за­ли­шив­ся осто­ронь і Ки­їв, на­звав­ши поль­ський про ект « не друж нім кро ком, що не­га­тив­но впли­ває на роз­ви­ток стра те гіч но го ук ра їнсь ко-поль сь - ко­го пар­тнер­ства».

Тим ча­сом, у поль­ській пу­блі­чній дис­ку­сії дум­ки роз­ді­ли­лись що­до до­ціль­но­сті та­ко­го кро­ку, зокре­ма роз­мі­ще­н­ня у па­спор­ті зга­да­них ви­ще істо­ри­чних мо­ти­вів. Зокре­ма, про­фе­сор Ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту в Лю­блі­ні Во­ло­ди­мир Осад­чий вва­жає рі­ше­н­ня по­мі­сти­ти на поль­ських до­ку­мен­тах Цвин­тар ор­лят «ду­же ло­гі­чним з огля­ду на тру­дно­щі, з яки­ми від­ро­джу­ва­ла­ся Річ По­спо ли та » . « Львів та Віль но, — за - явив Осад­чий, — це сим­во­ли від - ро­дже­ної Поль­ської дер­жа­ви».

Іна­кше від­ре­а­гу­вав ко­ли­шній по­лі­тик, де­пу­тат Єв­ро­пар­ла­мен­ту й актив­ний уча­сник поль­сько-укра­їн­сько­го діа­ло­гу Па­вел Ко­валь. За йо­го сло­ва­ми, проект є зви­чай­ним « під мор гу ван ням кре со вим се­ре­до­ви­щам і мо­бі­лі­за­ці­єю на­ціо­на­лі­сти­чних сил». Ре­да­ктор впли­во вої поль сь кої га зе ти « Жеч пос - по лі та » Єжи Хаш чинсь кий не при хо ву вав кри ти ки, на звав ши іні ці а ти ву « про во ка ці­єю МВС » . « Не склад но уяви ти, — на пи сав він, — який крик (і спра­ве­дли­вий) під няв ся б у Поль щі, як би у ні - мець ких до ку мен тах з’ яви ли ся зоб ра жен ня ра ту ші у По зна ні чи За ли Сто літ тя у Вроц ла ві ( За ла вне се на до спис ку об’ єк тів сві то - вої спад­щи­ни ЮНЕСКО. — Ред.). Роз ра хо ву ю чи на ро зу мін ня з бо - ку інших кра­їн, ми ма­є­мо це са­ме ви­ма­га­ти і від се­бе».

З від кри тим звер нен ням до МВС ви­сту­пи­ло се­ре­до­ви­ще поль­ських екс­пер­тів та жур­на­лі­стів. «Ма- ю чи на ува зі тур бо ту про при яз ні ві­дно­си­ни Поль­щі з Ли­твою і Україною, — чи­та­є­мо у текс­ті до­ку­мен­та, — апе лю є мо до мі ніс т ра внут - ріш ніх справ Ма рі у ша Бла ща ка з ви­мо­гою усу­ну­ти зо­бра­же­н­ня Го­стро­брам­ної ка­пли­ці і Ме­мо­рі­а­лу ор­лят як мо­ти­вів у но­во­му поль­сько- му пас пор ті » . Ста ном на 9 сер п ня звер­не­н­ня під­пи­са­ли 86 осіб.

Тре­ба від­зна­чи­ти, що акти­ві­за­ція істо­ри­чної по­лі­ти­ки прав­ля­чої пар тії « Пра во і Спра вед ли вість » ( ПіС) бу ла од ні­єю з клю чо вих пе - ред ви бор чих обі ця нок по лі тич ної си­ли. З га­слом по­вер не­н­ня «справ- жньо­го» па­трі­о­ти­зму, яке від­ки­ну­ла по­пе­ре­дня вла­да, що спо­від­у­ва­ла лі бе раль ні під хо ди, кон сер ва - тив­ні по­лі­ти­ки на чо­лі з Яро­сла­вом Ка­чин­ським сфор­му­ва­ли сер­йо­зну елек то раль ну ба зу. Окрім спов не - но го особ ли ви ми емо ці я ми « во - линсь ко го » ас пек ту, ПіС про су вав та кож ін ші про ек ти, що ви кли ка - ють за­не­по­ко­є­н­ня в Укра­ї­ні. Зокре­ма, ще з 2014 ро ку по лі ти ки ло бі - юють ство рен ня Му зею кре сів у Вар ша ві, у січ ні 2016 був на віть сфор­мо­ва­ний ор­га­ні­за­цій­ний ко­мі­тет, до скла ду яко го увій ш ли вже зга­да­ний Ма­рі­уш Бла­щак і мі­ністр обо­ро­ни Ан­то­ній Ма­це­ре­вич.

Пар тія Ярос ла ва Ка чинсь ко го охо че ви ко рис то вує пи тан ня іс то - рич ної по лі ти ки у бо роть бі з опо - нен та ми, зоб ра жу ю чи їх як не до - ста­тньо «па­трі­о­ти­чні». Ча­сом скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що де­які з істо­ри­чних іні­ці­а­тив слу­жать своє­рі­дним фі­го­вим лис­тком, за яким при­хо ва но ре зо нанс від сум нів них ре - форм чи вну­трі­шньо­пар­тій­ні кон­флік ти. Пі сля то го, як пре зи дент Ан­джей Ду­да не­о­чі­ку­ва­но для ба­га­тьох за ве ту вав спро бу ПіС впро ва - ди­ти за­гроз­ли­ву для не­за­ле­жно­сті су­дів ре­фор­му, ко­мен­та­то­ри вго­лос за­го­во­ри­ли про роз­кол у прав­ля­чій по­лі­ти­чній си­лі.

Ува гу поль сь ко го сус піль ст ва, ду­же чу­тли­во­го до істо­ри­чної те­ма­ти ки, мож на лег ко від вер ну ти від не зов сім спри ят ли вої по лі тич ної си­ту­а­ції до пи­тань ми­ну­ло­го — від­но­син із Ні­меч­чи­ною чи Україною. Мож ли во, не ви пад ко во пуб ліч ні об го во рен ня про ек ту но во го пас - пор­та збі­гли­ся у ча­сі з іні­ці­а­ти­вою стя­гне­н­ня ре­па­ра­цій із Ні­меч­чи­ни за за вда ні у Дру гій сві то вій вій ні крив­ди. Агент­ство АР по­ві­до­ми­ло з по­си­ла­н­ням на де­пу­та­та Се­йму від прав­ля­чої пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли вість » Ар­ка ді у ша Му ляр чи ка, що поль­сько­му пар­ла­мен­ті пла­ну­ють до 11 серпня при­го­ту­ва­ти ана­ліз до­ціль­но­сті ви­мо­ги ре­па­ра­цій.

Хоч яки­ми б бу­ли справ­жні на­мі­ри іні­ці­а­то­рів аван­тю­ри з онов­ле­ним па­спор­том, це то­чно не пі­де на користь поль­сько-укра­їн­ським від­но­си­нам. Той факт, що в поль­сько­му сус піль ст ві іс нує се рйоз ний за - пит на актив­ну істо­ри­чну по­лі­ти­ку, не зні­має від­по­від­аль­но­сті з еліт за не про ду ма ні іні ці а ти ви . Істо рію нав ряд чи мож на за ли ши ти ли ше іс то ри кам, але це не є ін дуль ген - ці­єю від шкі­дли­вої по­лі­ти­за­ції ми­ну ло го на уго ду тим ча со вим елек - то­раль­ним зи­скам.

Да ти оцін ку остан ніх по дій у поль сь ко- ук ра їнсь ких вза є ми нах «День» по­про­сив у поль­ських, ли­тов­ських та укра­їн­ських екс­пер­тів.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.