Ві­кто­рія ПОДГОРНА,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ко­ор­ди­на­тор­ка Smart City Lab:

— В Укра­ї­ні Smart city роз­ви­ва­є­ться скла­дно, то­му що ми не кон­тро­лю­є­мо ре­сур­си, не ма­є­мо ін­сти­ту­тів, а пред­став­ни­ки вла­ди від­окрем­лю­є­ться від гро­мад: «Ви там щось своє ро­біть, а ми бу­де­мо ро­би­ти своє». Але сенс са­ме у за­лу­чен­ні гро­мад, як ка­зав Еміль Бок. Не­до­ста­тньо про­сто на­пи­са­ти стратегію і бу­ду­ва­ти пар­ки. Це до­бре, але якщо про­е­кти не при­во­дять до мо­дер­ні­за­ції міст, то це не ін­но­ва­цій­ні про­е­кти. Україна, як небагата дер­жа­ва у ста­ні вій­ни, не мо­же со­бі до­зво­ли­ти не впро­ва­джу­ва­ти ін­но­ва­ції. Це за­над­то ко­штов­но, щоб пе­ре­ро­блю­ва­ти че­рез де­кіль­ка ро­ків. Зви­чай­но, Ру­му­нії про­сті­ше, бо їм ста­ва­ти на пра­виль­ні рей­ки до­по­ма­гає ЄС, але ми та­кож ма­є­мо уго­ду про спів­пра­цю з ЄС і, ду­маю, він не від­мо­вить, якщо від на­ших міст бу­де за­пит.

«УКРАЇНА, ЯК НЕБАГАТА ДЕР­ЖА­ВА У СТА­НІ ВІЙ­НИ, НЕ МО­ЖЕ СО­БІ ДО­ЗВО­ЛИ­ТИ НЕ ВПРО­ВА­ДЖУ­ВА­ТИ ІННОВАЦІЙ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.