Углиб етно­куль­ту­ри

У Льво­ві пред­ста­ви­ли одяг із чер­па­но­го па­пе­ру

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

В Істо­ри­чно­му ком­пле­ксі НМЛ ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го від­бу­ло­ся від­кри­т­тя ви­став­ко­во­го про­е­кту Мо­ні­ки Ко­стр­же­вої «Стру­кту­ри тво­ре­н­ня» та Але­ксан­дри Ве­ре­шки «Між лі­ні­єю і фор­мою». За­хід від­був­ся у фор­ма­ті ХХ Між­на­ро­дно­го пле­не­ру ху­до­жньо­го текс­ти­лю «Етно­куль­ту­ра — ре­а­лії сьо­го­де­н­ня».

Ек­спо­на­ти ви­став­ки ви­ко­на­ні зі шкі­ри, чер­па­но­го па­пе­ру (ви­го­тов­ле­но­го вру­чну) і з тка­нин, яки­ми ху­до­жни­ця за­хо­плю­є­ться вже ба­га­то ро­ків. Ко­ле­кція є ре­зуль­та­том по­шу­ків но­вої фор­ми під час ство­ре­н­ня ав­тор­сько­го пер­со­наль­но­го вбра­н­ня. Вна­слі­док ба­га­то­рі­чної спів­пра­ці з про­ми­сло­ви­ми під­при­єм­ства­ми ко­ле­кції одя­гу Мо­ні­ки Іза­бел­ли Ко­стше­вої бу­ло впро­ва­дже­но у ви­ро­бни­цтво. Ху­до­жни­ця не раз бра­ла уча­стьу між­на­ро­дних ви­став­ках мо­ди в Поль­щі та за її ме­жа­ми, отри­му­ва­ла ме­да­лі та від­зна­ки. Мис­тки­ня пра­цює та­кож у га­лу­зі стан­ко­вої та комп’ютер­ної гра­фі­ки, про­е­ктує ху­до­жні тка­ни­ни, одяг, ми­сте­цькі об’єкти, є ав­то­ром на­у­ко­вих пу­блі­ка­цій та до­пи­сів про мо­ду й ор­на­мен­ти­ку.

Що ж до Але­ксан­дри Ве­ре­шки, то во­на з 2000 ро­ку по­єд­нує твор­чий до­свід із про­фе­сій­ною ро­бо­тою, яка пов’яза­на з ін­ду­стрі­єю одя­гу. Вла­сні ху­до­жні й ди­зай­нер­ські пра­кти­ки роз­ви­ває, ство­рю­ю­чи ком­по­зи­ції, що кон­цен­тру­ю­ться на люд­сько­му ті­лі, яке пе­ре­бу­ває в по­стій­но­му вза­є­мозв’яз­ку зі сво­їм найближчим зов­ні­шнім ото­че­н­ням, тоб­то з одя­гом, а та­кож із вну­трі­шнім ста­ном, ін­ши­ми сло­ва­ми — з пси­хо­ло­гі­єю спо­жи­ва­ча. Во­на бу­ла уча­сни­цею ба­га­тьох ви­ста­вок і по­ка­зів мо­ди в Поль­щі (Лодзь, Вро­цлав, Ґданськ, Чен­сто­хо­ва), а та­кож у Пор­ту­га­лії, США й Да­нії. Бра­ла уча­стьв на­у­ко­вих кон­фе­рен­ці­ях, член ор­га­ні­за­цій­них ко­мі­те­тів і кон­кур­сних ко­мі­сій.

По­ба­чи­ти екс­по­зи­цію мо­жна до 25 серпня.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.