«Ша­нуй­мо ба­тьків...»

Жи­те­лі Сум­щи­ни — про тур­бо­ту та ро­бо­ту, яка не дає ну­дьгу­ва­ти

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Яри­на ГАЛЬЧЕНКО,

пра­ців­ник при­ва­тної фір­ми:

— Що ме­не тур­бує? Жи­т­тя на­ших пен­сіо­не­рів, та­ких, як моя ма­ма. Як їм ку­пу­ва­ти лі­ки, як опла­чу­ва­ти ко­му­наль­ні по­слу­ги? Як­би не ми, їхні ді­ти, як би во­ни зво­ди­ли кін­ці з кін­ця­ми? А ра­дує те, що у на­шої мо­ло­ді те­пер є біль­ше мо­жли­во­стей, ніж бу­ло у нас у їхньо­му ві­ці. Мо­жли­во­сті для на­вча­н­ня, для від­по­чин­ку. Осьмоя донь­ка за­йма­є­ться хо­ке­єм на тра­ві. По­бу­ва­ли на іграх в Ав­стра­лії, ко­ман­да одер­жа­ла від­зна­ки. Я ду­же за них ра­да. Ра­да, що те­пер є у мо­ло­дих мо­жли­во­сті для на­вча­н­ня, для за­ня­тьспор­том, для від­по­чин­ку. А нам що залишається? Пра­цю­ва­ти, щоб мо­гли до­по­ма­га­ти ба­тькам, і щоб ді­тям до­по­ма­га­ти мо­гли.

Юлія ШЕВЧЕНКО,

ке­ру­ю­ча спра­ва­ми ви­кон­ко­му Не­дри­гай­лів­ської об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди (Сум­ська область):

— Пра­цюю у но­вій стру­кту­рі — об’ єд­на­ній гро­ма­ді. Ко­жен де­ньро­бо­ти — як но­вий іспит. За­ко­но­дав­ство ще пов­ні­стю не дає від­по­віді на ті за­пи­та­н­ня, які ви­ни­ка­ю­тьу хо­ді ро­бо­ти об’єд­на­ної гро­ма­ди. Що­дня не­об­хі­дно ана­лі­зу­ва­ти го­ри до­ку­мен­тів. Ін­ко­ли ви­ни­кає не­об­хі­дність по­спіл­ку­ва­ти­ся з ко­ле­га­ми з інших гро­мад. Ці­кав­лю­ся: як во­ни ви­хо­дя­тьз ті­єї чи ін­шої си­ту­а­ції, роз­гля­да­є­мо всі ва­рі­ан­ти, щоб зна­йти опти­маль­не рі­ше­н­ня. А якщо по­ди­ви­ти­ся на все це з ін­шо­го бо­ку, то моя ни­ні­шня ро­бо­та не дає ча­су ну­дьгу­ва­ти. Спо­ну­кає до по­стій­но­го роз­ви­тку, до са­мов­до­ско­на­ле­н­ня. Ін­ко­ли скла­да­є­ться та­ке вра­же­н­ня, що ти і пра­цю­єш, і во­дно­час вчи­шся — ні­би здо­бу­ва­єш ще одну ви­щу осві­ту.

Яні­на МОЛОДНIЦЬКА,

пен­сіо­нер­ка:

— По­чну з то­го, що ме­не дій­сно тур­бує. Все жи­т­тя я про­пра­цю­ва­ла, пен­сія у ме­не мі­ні­маль­на, ви­тра­чаю її на лі­ки. Еко­ном­лю на всьо­му — на те­плі взим­ку, на їжі. Про одяг вза­га­лі мов­чу. А що вже ка­за­ти про са­на­то­рії — я там ні­ко­ли не бу­ла, не­має ко­штів. Най­кра­щі спо­га­ди цьо­го ро­ку — зу­стріч одно­гру­пни­ків у Хмель­ни­цько­му. На­ші хло­пці все опла­ти­ли — і до­ро­гу, і ре­сто­ран. Які во­ни мо­лод­ці! А іна­кше я б ту­ди і не по­тра­пи- ла. З хо­ро­шо­го — що ді­ти ме­не не за­бу­ва­ють. У ме­не дві до­ро­слі донь­ки, двоє ону­ків, які не да­ють ску­ча­ти...

Надія ЛИХОВОЗ,

пен­сіо­нер­ка:

— Я ду­же ра­дію з то­го, що моя донь­ка ви­йшла за­між. А ще не­дав­но ро­ди­ною ви­їзди­ли на рі­чку Сейм. Ми від­зна­ча­ли 42-у рі­чни­цю по­дру­жньо­го жи­т­тя з мо­їм чо­ло­ві­ком. Я ста­ра­ю­ся ра­ді­ти то­му, що дає Го­сподь. Зві­сно, тур­бує здо­ров’я. І на­ві­тьне стіль­ки своє, як рі­дних і близь­ких. Тур­бує ме­ди­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня, осо­бли­во в на­шо­му ра­йон­но­му цен­трі: ме­ди­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня зав­жди до­ро­ге і не зав­жди ефе­ктив­не. А ще роз­дра­то­ву­ють на­ші не­впо­ряд­ко­ва­ні до­ро­ги, роз­дра­то­вує смі­т­тя скрізь— ось їзди­ли на рі­чку, і скрізь­смі­т­тя. Та­кі бру­дні бе­ре­ги рі­чки — а по­тім ми ще скар­жи­мо­ся на здо­ров’ я? А це ж від­по­відь ма­тін­ки- При­ро­ди на на­ші дії. А ще за­сму­чує мо­лодь, яка вжи­ває спир­тне і ку­рить. Осо­бли­во, ко­ли це ро­бля­тьдів­ча­та...

Iри­на ЯКОВЕНКО,

до­мо­го­спо­дар­ка:

— Є одне до­бре — що до нас не ді­йшла вій­на. Мій зять­був у АТО, то­му нас теж це тор­кну­ло­ся. Але ж до­бре, що тут у нас не ви­бу­ха­ють мі­ни. Ще до­брим я вва­жаю ор­га­ні­за­цію но­вої по­лі­ції. Сво­їм ді­тям (а їх у ме­не двоє ма­лень­ких) я ка­жу, що во­ни в будь-якій си­ту­а­ції ма­ю­тькли­ка­ти по­лі­цей­ських. А за­сму­чу­ю­тьці­ни. Йдеш до ма­га­зи­ну, роз­ра­хо­ву­єш на пев­ну су­му — і ба­чиш, ціни вже ви­щі.

Оле­ксандр ВЕРТIЛЬ,

го­ло­ва Сум­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції На­ціо­наль­ної спіл­ки пи­сьмен­ни­ків Укра­ї­ни:

— Це як ду­шев­на мем­бра­на. Головне — пи­са­ти і дру­ку­ва­ти. Ве­ли­ка ра­дість, ко­ли ба­чиш, що є що дру­ку­ва­ти. Не­що­дав­но ви­пу­сти­ли «Хре­сто­ма­тію пи­сьмен­ни­ків Сум­щи­ни»...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.