Ві­дгук на до­пис «Чі­тка по­зи­ція» (Facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

За май­же чо­ти­ри ро­ки вій­ни Ро­сії про­ти Укра­ї­ни НСЖУ ра­зом з йо­го ке­рів­ни­цтвом на­стіль­ки дис­кре­ди­ту­ва­ла укра­їн­ську жур­на­ліст­ську спіль­но­ту, що та­кий крок, який зро­бив Дми­тро Тим­чук, на мою дум­ку, ма­ю­тьзро­би­ти всі укра­їн­ські жур­на­лі­сти, які справ­ді є сві­до­ми­ми гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни і ро­зу­мі­ють, що сво­бо­да сло­ва в будь-якій кра­ї­ні не має ні­чо­го спіль­но­го зі спів­пра­цею з во­ро­гом шля­хом уча­сті в ін­фор­ма­цій­ній вій­ні Ро­сії про­ти Укра­ї­ни. Па­но­ве, ви­зна­чай­те­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.