Ві­дгук на ста­т­тю На­та­лі ІЩЕНКО «Скла­дні пи­та­н­ня для ме­діа та су­спіль­ства» («День» №135—136 від 4 серпня 2017 ро­ку)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Про­бле­ма в то­му, що за­над­то чі­тко ви­дно на­го­лос «роз­слі­ду­ва­чів» на «сен­са­цій­но­сті» та ма­ні­пу­ля­ції тер­мі­на­ми («та­єм­ні тюр­ми СБУ » , на прик лад, є « міс ця ми утри­ма­н­ня», в які по­тра­пля­ють не про­сто «лю­ди», а «по­ру­шни­ки» у спра­вах, які в умо­вах АТО ку­ру­ю­ться СБУ, яке по­тім пе­ре­дає цих «про­сто лю­дей» ін­шим справ­ді «упов­но­ва­же­ним» ор­га­нам для про ве ден ня за хо дів до су до во го роз гля ду). То му, як що дій с но справ­жнім є «на­ма­га­н­ня змі­ни­ти ситуацію в кра­ї­ні на кра­ще», то слід «до­ко­пу­ва­ти­ся до су­ті», а не «про­да­ва­ти га­ря­чі но­ви­ни».

Facebook-ко­ри­сту­вач Olga SEREDA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.