Ві­дгук на ста­т­тю Ві­кто­рії ЖУЙКО « Тро ту ар ний Еве рест » ( « День » №133 від 2 серпня 2017 ро­ку)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Ра­ї­са КУЗИК

У ди­тя­чо­му му­зеї на­у­ки в Гель­сін­кі «Ев­ри­ка» є без­ліч вся­ких екс­по­на­тів, ме­ха­ні­змів і атра­кціо­нів. Ме­не вра­зи­ла чер­га ді­тей ві­ком від 5 до 16 ро­ків до одно­го не­зви­чай­но­го атра­кціо­ну. Ді­ти сто­ять в чер­зі, щоб на ін­ва­лі­дно­му ві­зо­чку про­їха­ти ла­бі­рин­том, який має спу­ски і під­йо­ми, бру­ків­ку, пі­сок і асфальт, бор­дю­ри, по­во­ро­ти, две­рі то­що. Їха­ти ду­же не­про­сто. Ко­ли ди­ти­на до­лає ці всі тру­дно­щі, щось во­на со­бі ду­має, мі­няє став­ле­н­ня до лю­дей, які ЩО­ДНЯ так му­сять пе­ре­су­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.