Зо­на від­чу­же­н­ня – в об’єкти­ві бри­тан­ців

Іно­зем­ні до­ку­мен­та­лі­сти за­фі­ксу­ва­ли на те­ри­то­рії по­руч із Чор­но­биль­ською АЕС біль­ше тва­рин, ніж то­рік

Den (Ukrainian) - - Суспільство - ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВА

Кі­но­ком­па­нія Living Planet Productions ( Ве­ли­ко­бри­та­нія) дру­гий рік по­спіль­ві­дві­дує зо­ну від­чу­же­н­ня, щоб відзня­ти екс­клю­зив­ні ка­дри для до­ку­мен­таль­ної стрі­чки про збе­ре­же­н­ня біо­рі­зно­ма­ні­т­тя пла­не­ти. Не­дав­но зні­маль­на гру­па у су­про­во­ді на­у­ко­вих спів­ро­бі­тни­ків дер­жав­но­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го під­при­єм­ства «Еко­центр» вчер­го­ве пра­цю­ва­ла там про­тя­гом п’яти днів, по­ві­дом­ля­ю­тьна сай­ті Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів.

На­чаль­ник гру­пи ра­ді­а­цій­но­еко­ло­гі­чно­го мо­ні­то­рин­гу ДСП «Еко­центр» Де­нис Ви­шнев­ський роз­по­вів, що під час то­рі­шньої екс­пе­ди­ції за до­по­мо­гою фо­то­па­сток зні­маль­на гру­па за­фі­ксу­ва­ла ко­зу­лю, зай­ця, ли­си­цю, ри­сьі ло­ся, а та­кож на­тра­пи­ла на слі­ди сі­мей­ства вов­ків. Цьо- го ро­ку кіль­кість за­фі­ксо­ва­них на фо­то­пас­тки тва­рин збіль­ши­лась.

«Цьо­го ра­зу мо­їм ко­ле­гам вда­ло­сьві­дзня­ти зграю вов­ків, єно­то­ви­дну со­ба­ку, ко­зу­лю та оле­ня бла­го­ро­дно­го, які є ха­ра­ктер­ни­ми пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вої фа­у­ни», — ци­ту­ю­тьДе­ни­са Ви­шнев­сько­го на сай­ті Мі­н­еко­ло­гії. За­зна­ча­є­ться, що про­тя­гом ві­зи­ту до­ку­мен­та­лі­стів фа­хів­ці «Еко­цен­тру» на­да­ва­ли зні­маль­ній гру­пі кон­суль­та­тив­ну до­по­мо­гу та сте­жи­ли за до­три­ма­н­ням пра­вил ра­ді­а­цій­ної без­пе­ки.

За­га­лом зйом­ки ком­па­нії Living Planet Productions у Чор­но­биль­ській зо­ні від­чу­же­н­ня три­ва­ти­му­тьдо ве­сни на­сту­пно­го ро­ку. До­ку­мен­таль­на стрі­чка ви­йде на те­ле­е­кра­ни Бри­та­нії 2019 ро­ку і скла­да­ти­ме­ться з во­сьми се­рій. Фільм має по­зна­йо­ми­ти гля­да­чів із від­ро­дже­н­ням ди­кої при­ро­ди, зокре­ма еко­си­стем лі­су, в умо­вах відсутності впли­ву лю­ди­ни.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.