СЕ­РЕ­ДО­ВИ­ЩЕ

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Я мо­жу бі­ля При­во­зу в Оде­сі зай­ти до будь-яко­го дво­ру й від­чу­ти там та-

кий куль­тур­ний шок, що всі га­ле­реї сві­ту про­сто від­по­чи­ва­ти­му­тьпо­рів­ня­но з ті­єю прав­дою жи­т­тя. Куль­тур­на Єв­ро­па йде до га­ле­рей або му­зе­їв за цим шо­ком. А в нас усе нав­па­ки. Ми ви­йшли з куль­тур­но­го ва­ку­у­му й па­то­ло­гі­чної не­прав­ди, і нам де­що в іна­кшо­му пла­ні до­ве­ло­ся роз­ви­ва­ти­ся.

Ме­не ці­ка­ви­тьтіль ки про­стір. Взя­ти Дю­ка над По­тьом­кін­ськи­ми схо­да­ми. Йо­го ви­со­та — тро­хи біль­ше двох ме­трів, а він три­має ве­ли­че­зний про­стір. Якщо йо­го звід­ти за­бра­ти — все зруй­ну­є­ться. Скуль­пту­ра — це на­рі­жний ка­мінь, що вхо­дить у про­стір і три­має йо­го. Не­хай це но­ва річ, але во­на там на­стіль­ки органічна, що лю­ди­на, яка про­хо­ди­ла ра­ні­ше по­руч ти­ся­чі ра­зів, спри­ймає так, не­мов це там сто­я­ло зав­жди. Це й є пра­ви­лом.

ФО­ТО З ФЕЙС­БУК-СТОРІНКИ МИХАЙЛА РЕВИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.