ПО­ЧА­ТОК

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Уже по­ло­го­вий бу­ди­нок у Кер­чі, де я з’ явив­ся на світ, сто­яв по­се­ре­ди­ні дав­ньо­гре­цьких роз­ко­пок. Ве­ли­че­зні го­ри ан­ти­чно­го би­то­го по­су­ду ІІІ сто­лі­т­тя до на­шої ери — я по­тім там бі­гав ди­ти­ною. Але по­чи­нав я з ін­шо­го: за­кін­чив мо­ре­хі­дне учи­ли­ще. Ба­тько — ка­пі­тан да­ле­ко­го пла­ва­н­ня — при­хо­див з рей­су й роз­по­від­ав ди­во­ви­жні істо­рії. То­му я вва­жав, що бу­ду мо­ря­ком, та­ка ди­тя­ча при­страсть. А по­тім хло­пчик із хру­щов­ської квар­ти­ри 1977 ро­ку по­тра­пляє в центр Бар­се­ло­ни, до хра­му Свя­то­го Сі­мей­ства («Са­гра­да Фа­мі­лія») Га­у­ді. Ка­пі­та­ни, з яки­ми я пра­цю­вав, бу­ли дру­зя­ми мо­го ба­тька, во­ди­ли ме­не по рі­зних му­зе­ях, га­ле­ре­ях — це мій пер­ший уні­вер­си­тет. Якщо за ра­дян­ських ча­сів книж­ки Да­лі, Пі­кас­со, Ца­ткі­на шу­ка­ли під­піль­но, то я це ба­чив вжи­ву. А по­тім при­йшло усві­дом­ле­н­ня, що це має ста­ти ча­сти­ною ме­не. То­му й всту­пив в Учи­ли­ще іме­ні Му­хі­ної в Ле­нін­гра­ді, й ме­ні там по­ща­сти­ло, оскіль­ки мав чу­до­ву ви­кла­да­чку — Лю­дми­лу Ка­лу­гі­ну. Ми з пер­шо­го кур­су їзди­ли до Мо­скви, до Ва­ди­ма Сі­ду­ра в май­стер­ню. Нас во­ди­ли в за­па­сни­ки Ро­сій­сько­го му­зею, ми ди­ви­ли­ся Фі­ло­но­ва, ро­сій­ський аван­гард. Я був ро­дю­чим ґрун­том, в який тре­ба бу­ло за­ки­да­ти пра­виль­не на­сі­н­ня. Від аспі­ран­ту­ри в Пі­те­рі відмовився — ме­ні як пів­ден­ній лю­ди­ні цей бо­ло­тний клі­мат про­ти­по­ка­за­ний. В Іта­лії за­про­по­ну­ва­ли сти­пен­дію, але я зро­зу­мів одну річ: ми ні­ко­ли там ні­ким не бу­де­мо. Мо­же­мо ста­ти гар­ни­ми про­фе­сіо­на­ла­ми, але ре­а­лі­зу­ва­ти­ся — ні. Ко­ли роз­ва­лив­ся СРСР, з’ яви­ла­ся мо­жли­вість вті­лю­ва­ти свої ідеї тут. Це важ­ко, але мо­жли­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.