ЕРНСТ НЕІЗВЄСТНИЙ

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— У жит­ті бу­ва­ю­тьв­ра­жа­ю­чі ета­пи. До Не­і­звє­стно­го я по­тра­пив май­же одра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня на­вча­н­ня. Він — не­ймо­вір­на лю­ди­на: пе­ре­жив вій­ну, ре­пре­сії, є жи­вим вті­ле­н­ням епо­хи. То­му в ньо­го й скуль­пту­ра та­ка: ву­гла­ста, жорс­тка, важ­ка, не­есте­ти­чна, з нер­вом. Але в ко­жній йо­го ро­бо­ті за­ли­тий сви­не­цьфі­ло­со­фії. Для ме­не він фі­ло­соф біль­ше, ніж скуль­птор, він — нерв ча­су. Ми з ним спіл­ку­ва­ли­ся пі­сля 11 ве­ре­сня, я опи­нив­ся якраз то­ді в Нью­Йор­ку. Він по­ка­зу­вав ме­ні ко­ле­кцію гра­фі­ки « Про­ро­ки » , і в ній був той са­мий стан, який я від­чув 11 ве­ре­сня. Він по­ка­зав ме­ні те, що я пе­ре­жив.

«Зо­ло­те ди­тя» — це ко­ло­саль­ний до­свід. Я ро­бив всю йо­го те­хні­чну скла­до­ву, а та­кож ба­ре­льє­фи зі сто­ро­на­ми сві­ту. Мор­вок­зал є іде­аль­ним мі­сцем для ці­єї скуль­пту­ри, оскіль­ки та­ка есте­ти­ка в ста­рих квар­та­лах про­сто не впи­су­ва­ла­ся. Са­ме — для ме­га­по­лі­су, ін­ду­стрі­аль­них цен­трів. І для то­го, щоб врів­но­ва­жи­ти оцю бру­таль­ну пла­сти­ку, ви­рі­ши­ли ство­ри­ти мо­не­тне по­ле, де бу­ли б усі гро­ші, які в Оде­сі хо­ди­ли. Нам не вда­ло­ся це ре­а­лі­зу­ва­ти, і то­ді я зро­бив дав­ньо­гре­цькі ба­ре­льє­фи сто­рін сві­ту — ві­сім ві­трів — су­мі­стив ар­ха­ї­чну й мо­ну­мен­таль­ну пла­сти­ку. Спо­ча­тку не­о­дно­зна­чно сприйня­ли, плі­тку­ва­ли, що пі­сля вста­нов­ле­н­ня цьо­го пам’ ятни­ка Оде­са пі­де під во­ду, але, як ба­чи­мо, все га­разд, і до «Зо­ло­тої ди­ти­ни» зви­кли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.