АРХАЇКА

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Ме­ні ду­же ім­по­нує древ­нє ми­сте­цтво: по­ту­жне, енер­ге­ти­чне, са­краль­не. Архаїка ду­же мо­ну­мен­таль­на. На­ві­тья­кщо взя­ти ма­лень­кі фі­гур­ки з гли­ни, то там від­бір фор­ми й сти­лю на­стіль­ки чі­ткий, що він, зві­сно, впли­вав і на Пі­кас­со, і на Бур­де­ля, на ба­га­тьох ху­до­жни­ків. Там не все роз­кри­то, там є ше­піт, та­єм­ни­ця. З та­ки­ми ре­ча­ми мо­жна спілкуватися не­скін­чен­но. Во­ни ду­же щи­рі й від­вер­ті. Я на­ма­га­ю­ся ці ар­ха­ї­чні мо­ти­ви вво­ди­ти в скуль­пту­ри. Але в ме­не це ще й пов’яза­не з ге­на­ми, бо мій пра­пра­дід — грек, жив на Кі­прі, а ін­ший пра­пра­дід був со­тни­ком За­по­різь­кої Сі­чі. Є та­ка сі­мей­на ле­ген­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.