«ДВЕ­РІ СОН­ЦЯ»

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Хо­чу зро­би­ти ве­ли­кий проект — ланд­ша­фтний арт-парк, що про­хо­ди­ти­ме від Лон­же­ро­ну до 16 стан­ції. За­сну­вав свій фонд, при­йма­є­мо за­яв­ки з усьо­го сві­ту. Ек­спер­тна ра­да від­би­ра­ти­ме про­е­кти, по­тім за­про­шу­ва­ти­ме­мо ав­то­рів. Во­ни оби­ра­ти­му­тьмі­сця для цих об’єктів, по­тім бу­де ви­став­ка, і жи­те­лі мі­ста го­ло­су­ва­ти­муть. Ре­а­лі­зу­ва­ти­му­ться ті об’єкти, які на­бе­руть най­біль­ше го­ло­сів. Із ча­сом це мо­же ста­ти ду­же ці­ка­вим ту­ри­сти­чним мар­шру­том. А щоб цей ве­ли­кий проект по­ча­ти, я зро­бив «Две­рі сон­ця» — ре­ін­кар­на­цію ста­рих оде­ських две­рей. Їх ви­ки­ну­ли, я їх пі­ді­брав, по­ча­клу­вав, і те­пер во­ни зу­стрі­ча­ю­тьсон­це, ста­ли ча­сти­ною на­бе­ре­жної і ту­ри­сти­чно­го бі­зне­су, що там є. Так ми за­да­ли пев­ний рі­вень. Хо­ті­ло­ся б, щоб на­сту­пні об’єкти бу­ли са­ме ори­гі­наль­ни­ми тво­ра­ми.

ФО­ТО YAKOV HANZELMANN

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.