ОДЕ­СА

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Це ж Ва­ви­лон... У ме­ні сім кро­вей, і в мо­єї донь­ки — теж. Та­ке змі­ша­н­ня для Оде­си зви­чай­не. То­му мі­сто ду­же то­ле­ран­тне, йо­го не хви­лює, якої ти на­ціо­наль­но­сті, аби тіль­ки був гар­ною лю­ди­ною. Про­пи­ска — це твоя ре­пу­та­ція. Якщо во­на хо­ро­ша, то все нор­маль­но. Якщо ти ко­гось обду­рив, але зро­бив це кра­си­во, — це теж ре­пу­та­ція. ( Смі­є­ться.) Ме­ні по­до­ба­є­ться, що це мі­сто ні­ко­ли не су­мує. Тут із будь-якої про­бле­ми мо­жна зро­би­ти усмі­шку і йти да­лі. Що­прав­да, від тої Оде­си, що бу­ла, за­ли­ши­ло­ся не­ба­га­то. Але все одно во­на яко­сьпе­ре­ме­лює всіх, є який­сьві­рус... Оде­са зму­шує лю­дей лю­би­ти її, пе­ре­йма­ти­ся її ду­хом. І ще тут усе, від клімату до тра­ди­цій го­стин­но­сті, при­сто­со­ва­но для то­го, щоб не пра­цю­ва­ти. Ко­шмар­не роз­сла­бле­н­ня. Але пра­цю­ва­ти тре­ба. Бе­ру се­бе в ру­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.