ПІТ

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— У скуль­пту­рі по­мил­ка ду­же важ­ка й у фі­нан­со­во­му, й у будь- яко­му ін­шо­му пла­ні. Тре­ба ду­же до­бре по­ду­ма­ти, перш ніж по­ча­ти пра­цю­ва­ти. Ти по­ви­нен ба­чи­ти ве­сь­про­стір ціл­ком: си­сте­ма уза­галь­не­н­ня. Скуль­пту­ра — це ра­дість, але й піт, від­по­від­аль­ні­стьве­ли­ка. Че­рез це скуль­пто­ри — теж окре­ма ка­ста. Адже це най­дав­ні­ший вид ми­сте­цтва, де те­хно­ло­гії не змі­ню­ва­ли­ся ти­ся­чо­лі­т­тя­ми. Я ви­ко­ри­сто­вую най­пе­ре­до­ві­ше обла­дна­н­ня, ро­бо­ту ска­нує комп’ ютер, і во­на з ма­лень­кої збіль­шу­є­ться до ве­ли­че­зної, але та­їн­ство рук залишається, все одно то­бі до­ве­де­ться взя­ти в ру­ку шти­хель, на­ждак, усе обли­за­ти, і то­ді во­но здо­бу­де енер­гію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.