МРІЯТИ

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Ме­ні зда­є­ться, що 2014 ро­ку від­бу­ла­сьве­ли­ка річ. Хай ми ще не до­ся­гли яки­хо­сьу­спі­хів, але усві­дом­ле­н­ня зем­лі й ро­зу­мі­н­ня ба­тьків­щи­ни як ба­тьків­щи­ни ба­га­то чо­го вар­ті. В Укра­ї­ни ве­ли­ке май­бу­тнє, спо­ді­ва­ю­ся теж до­лу­чи­ти­ся до ньо­го. Я вра­же­ний по­ко­лі­н­ням, яке ви­ро­сло за­раз, га­даю, все в нас бу­де до­бре. Я б хо­тів, щоб ми ві­ді­йшли від са­мо­би­чу­ва­н­ня й чор­ну­хи, а на­то­мі­стьза­го­рі­ли­ся б опти­мі­сти­чни­ми, бо­же­віль­ни­ми іде­я­ми й про­е­кта­ми. І то­ді бу­де сві­тло в кін­ці ту­не­лю. Без мрії цьо­го не бу­ває. Все в на­ших си­лах, головне — ро­зу­мі­ти, що це — на­ша зем­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.