Фан­та­сти­чні зві­рі у... мі­сті

Prima Maria Art Boulevard — ам­бі­тний проект, при­свя­че­ний твор­чо­сті Ма­рії При­ма­чен­ко

Den (Ukrainian) - - Гість «дня» - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

УПе­чер­сько­му ра­йо­ні сто­ли­ці на буль­ва­рі Ма­рії При­ма­чен­ко з’яви­ться Prima Maria Art Boulevard. Він ста­не своє­рі­дним му­зе­єм про­сто не­ба, в яко­му осе­ля­ться пер­со­на­жі кар­тин ви­да­тної укра­їн­ської ху­до­жни­ці Ма­рії Оксен­тів­ни При­ма­чен­ко, ко­тра ство­рю­ва­ла свої кар­ти­ни в жан­рі на­їв­но­го жи­во­пи­су. Ім’ я ці­єї май­стри­ні зо­ло­ти­ми лі­те­ра­ми ви­кар­бо­ва­но у « Все­сві­тній ен­ци­кло­пе­дії ми­сте­цтва » . Твор­ча спад­щи­на мис­тки­ні ста­но­вить по­над 800 кар­тин ( 650 із них ни­ні збе­рі­га­ю­ться в Ки­їв­сько­му му­зеї укра­їн­сько­го на­ро­дно­го де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва). Ма­люн­ки Ма­рії При­ма­чен­ко — це не­мов­би світ, у яко­му з над­зви­чай­ною си­лою по­єд­на­ли­ся ритм і ко­лір, образ і де­кор. За сло­ва­ми лю­дей, які близь­ко зна­ли Ма­рію Оксен­тів­ну, ко­ли її за­пи­ту­ва­ли, на­ві­що ма­лює не­і­сну­ю­чих тва­рин та кві­ти, во­на від­по­від­а­ла: « На­ві­що ма­лю­ва­ти та­ки­ми, які во­ни є — во­ни й так гар­ні, а я свої ма­люю на ра­дість лю­дям. Так хо­че­ться, щоб біль­ше лю­дей ди­ви­ли­ся ма­люн­ки і щоб всім по­до­ба­ли­ся » . Як вва­жа­ють ми­сте­цтво­знав­ці, ма­лю­ю­чи тва­рин, М. При­ма­чен­ко сво­ї­ми ро­бо­та­ми ство­рю­ва­ла мі­фи, каз­ки і ле­ген­ди. На­при­клад, бик, обо­жню­ва­ний зем­ле­ро­ба­ми як сим­вол родючості, пов’ яза­ний із не­бом, на кар­ти­ні ху­до­жни­ці зо­бра­же­ний у ви­гля­ді за­сі­я­ної зо­ря­ми істо­ти з ко­ро­ною та пи­шною бо­ро­дою ( « Си­ній бик » ) . Та­кож в її тво­рах не­зрід­ка при­су­тні ко­ні й ве­дме­ді — тва­ри­ни, яких обо­жню­ва- ли на­ші пра­щу­ри. На ба­га­тьох кар­ти­нах є й пта­хи — ска­жі­мо, го­лу­би, ко­трі за уяв­ле­н­ня­ми на­ших пред­ків ство­ри­ли світ, і па­ви­чі — пер­со­на­жі ста­ро­дав­ніх ще­дрі­вок, і ле­ле­ки — то­тем­ні пта­хи слов’ ян...

■ Як обі­ця­ють ор­га­ні­за­то­ри, Prima Maria Art Boulevard ста­не пер­шим куль­тур­ним про­е­ктом ве­ли­ко­го мас­шта­бу, ана­ло­гів яко­го ще не бу­ло в Укра­ї­ні. Цей уні­каль­ний арт- об’ єкт « ожи­вить » обра­зи з по­ло­тен ви­да­тної ху­до­жни­ці.

■ Ку­ра­то­ром про­е­кту ви­сту­пає один із твор­ців Пей­за­жної алеї Фе­дір Ба­лан­дін, а та­кож ав­тор ідеї, про­дю­сер брен­ду PrimaMaria Еду­ард АХРАМОВИЧ.

■ — Цей ам­бі­тний со­ці­аль­но- куль­тур­ний проект має на ме­ті від­кри­ти і ма­кси­маль­но на­бли­зи­ти твор­чість ви­да­тної укра­їн­ської ху­до­жни­ці Ма­рії При­ма­чен­ко для ки­ян та го­стей на­шої сто­ли­ці. Йо­го уні­каль­ність по­ля­гає в то­му, що одна з ву­лиць Ки­є­ва ста­не ці­лі­сним про­сто­ром, у яко­му бу­де вті­ле­но фан­та­сти­чний світ ху­до­жни­ці. На арт-об’єкти пе­ре­тво­ря­ться не тіль­ки жи­тло­ві бу­дин­ки, офі­сні спо­ру­ди і під­зем­ний пе­ре­хід, а й пра­кти­чно всі еле­мен­ти буль­ва­ру, — від­зна­чив Еду­ард Ахрамович. — Ми за­лу­чи­ли до про­е­кту най­кра­щу твор­чу ко­ман­ду, ку­ра­то­рів та ми­тців, які сво­го ча­су ство­ри­ли « Пей­за­жну алею » , зокре­ма Фе­до­ра Ба­лан­ді­на та Ко­стян­ти­на Скри­ту­цько­го. Вже під­пи­са­но ме­мо­ран­дум з Пе­чер­ською рай­держ­адмі­ні­стра­ці­єю. Ни­ні за­кли­ка­є­мо ме­це­на­тів до­лу­чи­ти­ся до ство­ре­н­ня гран­діо­зно­го арт-об’ єкта. Ко­жен, хто зро­бить бла­го­дій- ний вне­сок в обла­шту­ва­н­ня буль­ва­ру, змо­же уві­ко­ві­чни­ти своє ім’ я по­руч з іме­нем слав­ної мис­тки­ні...

■ — Ство­ре­н­ня рі­зно­ма­ні­тних об’ єктів па­блік- ар­ту є по­ши­ре­ною сві­то­вою пра­кти­кою. Тут лі­де­ра­ми є Нью-Йорк, Лон­дон, Бер­лін та Ві­день, про­те для Ки­є­ва — це ще зов­сім но­вий до­свід, — ка­же го­ло­ва Пе­чер­ської РДА Сер­гій МАРТИНЧУК. — А ко­ли йде­ться про пе­ре­тво­ре­н­ня ці­лої ву­ли­ці на справ­жній арт-про­стір за те­ма­ти­кою кар­тин ві­до­мої ху­до­жни­ці, — це вза­га­лі уні­каль­на подія для всьо­го мі­ста ба на­віть для всі­єї кра­ї­ни. Фан­та­сти­чні пер­со­на­жі « зій­дуть » із кар­тин ви­да­тної мис­тки­ні й осе­ля­ться по­се­ред мі­ста, ста­нуть йо­го ор­га­ні­чною скла­до­вою. Пе­ре­ко­на­ний, що Prima Maria Art Boulevard ста­не справ­жньою окра­сою мі­ста й одним із най­по­пу­ляр­ні­ших ту­ри­сти­чних об’єктів.

■ За сло­ва­ми Ксе­нії ГАБДРАХИМОВОЇ, PR-ме­не­дже­ра про­е­кту, про­тя­жність арт­буль­ва­ру ста­но­ви­ти­ме 500 м. У ме­жах про­е­кту бу­де ство­ре­но 16 те­ма­ти­чних скуль­птур­них ком­по­зи­цій, три сти­лі­зо­ва­ні те­ма­ти­чні ар­ки, дві вхі­дні скуль­птур­ні гру­пи, де­кіль­ка ми­сте­цьких сті­но­пи­сів на бу­дів­лях за мо­ти­ва­ми кар­тин М. О. При­ма­чен­ко. Крім то­го, за­пла­но­ва­но те­ма­ти­чне обла­шту­ва­н­ня під­зем­но­го пе­ре­хо­ду на пе­ре­ти­ні буль­ва­рів Ма­рії При­йма­чен­ко та Ле­сі Укра­їн­ки, який при­кра­ша­ти­ме пан­но з мо­за­ї­ки, а та­кож вста­нов­ле­н­ня ме­мо­рі­аль­ної до­шки і мо­ну­мен­ту Ма­рії При­ма­чен­ко.

ФОТОРЕПРОДУКЦIЯ АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.