Сьо­го­дні в Япо­нії – День гір

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Го­ри — один із най­по­пу­ляр­ні­ших сим­во­лів Япо­нії та про­від­ний сю­жет у япон­сько­му ми­сте­цтві. Це й не див­но, адже гір­ський ланд­шафт за­ймає май­же три чвер­ті те­ри­то­рії кра­ї­ни.

Япон­ська куль­ту­ра ві­до­ма осо­бли­вим став­ле­н­ням лю­ди­ни до нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, і, на­віть не­зва­жа­ю­чи на ви­со­кий рі­вень ур­ба­ні­за­ції, біль­шість япон­ців і до­сі від­чу­ває гли­бо­кий зв’язок з при­ро­дою.

То­му не див­но, що в цій кра­ї­ні існує осо­бли­вий день, при­свя­че­ний го­рам. Це одне із най­мо­лод­ших свят, яке бу­ло за­по­ча­тко­ва­но ли­ше 2014 ро­ку з іні­ці­а­ти­ви при­ро­до­охо­рон­них ор­га­ні­за­цій та яке від­зна­ча­є­ться 11 серпня. В офі­цій­ній по­ста­но­ві про за­сну­ва­н­ня свя­та йде­ться, що йо­го головне при­зна­че­н­ня — перш за все, да­ти лю­дям змо­гу ближ­че по­зна­йо­ми­ти­ся з го­ра­ми. То­му День гір у Япо­нії — офі­цій­ний ви­хі­дний, у який ме­шкан­ці міст мо­жуть пі­ти у по­хід і на­со­ло­ди­ти­ся ве­лич­чю ланд­ша­фту рі­дної кра­ї­ни.

Ці­ка­во, що місяць для за­сну­ва­н­ня цьо­го свя­та бу­ло обра­но не­ви­пад­ко­во. Іє­ро­гліф, який озна­чає «ві­сім», має по­до­бу го­ри.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.