Стріт-арт у від­по­відь

Ху­до­жник на­ма­лю­вав обра­зли­ві тві­ти пе­ред офі­сом Twitter

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Ізра­їль­сько- ні­ме­цький са­ти­рик та ху­до­жник Ша­хак Ша­пі­ра в та­кий спо­сіб до­рі­кнув ком­па­нії Twitter за не­ба­жа­н­ня ви­да­ля­ти обра­зли­ві по­сти з ме­ре­жі. За йо­го сло­ва­ми, він від­пра­вив біль­ше 300 скарг на обра­зли­ві за­пи­си, за­ли­ше­ні ко­ри­сту­ва­ча­ми, але адмі­ні­стра­ція від­по­ві­ла тіль­ки на дев’ять з них і від­мо­ви­ла­ся ви­да­ля­ти не­при­стой­ні по­ві­дом­ле­н­ня. «Пу­блі­ка­ції, на які я скар­жив­ся, бу­ли не про­сто обра­за­ми або жар­та­ми. У них мі­сти­ли­ся аб­со­лю­тно сер­йо­зні на­силь­ни­цькі загрози, про­я­ви го­мо­фо­бії та ксе­но­фо­бії, а та­кож спро­би за­пе­ре­че­н­ня го­ло­ко­сту » , — за­явив ху­до­жник. Ша­пі­ра ві­ді­брав 30 най­більш обра­зли­вих пу­блі­ка­цій і на­пи­сав їх на бру­ків­ці бі­ля ні­ме­цько­го офі­су ком­па­нії. «Якщо Twitter зму­шує ме­не ди­ви­ти­ся на по­ді­бні ви­слов­лю­ва­н­ня, то не­хай во­ни теж їх ба­чать», — по­яснив.

Зго­дом об­слу­го­ву­ю­чий пер­со­нал бі­знес- цен­тру стер ча­сти­ну гра­фі­ті. «При­бра­ти пе­ред вла­сни­ми две­ри­ма, бо ре­шта — про­бле- ма інших лю­дей», — про­ко­мен­ту­вав ці дії Ша­хак Ша­пі­ра, до­дав­ши, що це ду­же схо­же на по­лі­ти­ку Twitter.

До цьо­го ху­до­жник став ві­до­мий сво­їм про­е­ктом Yolocaust. У ньо­му він в змон­ту­вав сел­фі лю­дей бі­ля ме­мо­рі­а­лу жер­твам Го­ло­ко­сту в Бер­лі­ні з ар­хів­ни­ми ка­дра­ми з кон­цта­бо­рів. Та­ким чи­ном він спро­бу­вав під­ня­ти дис­ку­сію що­до до­ре­чно­сті та­кої вза­є­мо­дії з пам’ятни­ка­ми, при­свя­че­ни­ми Го­ло­ко­сту.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.