«МА­Є­МО ДО­НЕ­СТИ ДО ОКУ­ПО­ВА­НИХ ТЕ­РИ­ТО­РІЙ, ЩО МИ ЇХ НЕ ЗА­БУ­ЛИ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Емі­не ДЖАПАРОВА, в.о. мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки: Під­го­ту­ва­ла Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

— У нас в кра­ї­ні — сво­бо­да сло­ва. Ко­ли ство­рю­ва­ло­ся Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки, одра­зу бу­ло озву­че­но, що ми не впли­ва­є­мо на кон­тент, не є мі­ні­стер­ством ін­фор­ма­ції. Тоб­то, у нас не­має і ми не хо­че­мо ва­же­лів впли­ву на ЗМІ та ви­сві­тле­н­ня по­дій. Пе­ре­ко­на­на, що пер­шо­чер­го­во кон­тент для при­фрон­то­вих і звіль­не­них те­ри­то­рій має бу­ти які­сним. Те­мою укра­їн­сько­го мов­ле­н­ня для цих ре­гіо­нів ми за­йма­є­мо­ся в кон­текс­ті трьох го­лов­них « тре­ків » : ін­фра­стру­кту­ра — це вста­нов­ле­н­ня веж, пе­ре­да­ва­чів, ан­тен, роз­да­ча ча­стот. На­при­кін­ці серпня за­пра­цює ще одна ве­жа в Ба­хму­тів­ці Но­во­ай­дар­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. Фа­кти­чно ми збіль­ши­мо по­кри­т­тя укра­їн­сько­го мов­ле­н­ня при­бли­зно на 90 ти­сяч лю­дей. Во­на бу­де тро­шки мен­ше 150 ме­трів ви­со­тою, на пер­шо­му ета­пі бу­дуть мо­ви­ти чо­ти­ри ра­діо­стан­ції, се­ред яких — «Ар­мія-FM», «Пульс», і біль­ше се­ми те­ле­ка­на­лів, зокре­ма «UA-Пер­ший», «ЛОТ». Дру­гий трек — це бло­ку­ва­н­ня не­за­кон­но­го мов­ле­н­ня і за­хист ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру від ро­сій­ської про­па­ган­ди, глу­ші­н­ня і пе­ре­би­ва­н­ня си­гна­лу ви­шок із До­не­цька, Лу­ган­ська і Пе­ре­коп­ська. І тре­тій трек — якість змі­сто­во­го на­пов­не­н­ня. Ми жи­ве­мо у сві­ті ін­тер­не­ту і су­пу­тни­ка, а це озна­чає, що лю­ди­на мо­же ди­ви­ти­ся бу­дьщо. У Кри­му при­бли­зно 70% на­се­ле­н­ня ма­ють до­ступ до укра­їн­ських ЗМІ, але чи див­ля­ться во­ни їх? І тут уже пи­та­н­ня до са­мих ме­діа та ці­ка­во­сті їхньо­го кон­тен­ту для ме­шкан­ців тих те­ри­то­рій. І це не про­сте пи­та­н­ня, ме­діа ви­хо­дять із рин­ко­вих по­зи­цій, кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща. Ми не мо­же­мо вка­зу­ва­ти, що транслювати, слід­ку­ва­ти за цим — спіль­на за­да­ча. Наш прі­о­ри­тет за­раз — роз­ви­ток « Су­спіль­но­го».

Як Мі­ні­стер­ство, ми про­во­ди­мо ко­му­ні­ка­цій­ні і про­сві­тни­цькі кам­па­нії, на­пра­цьо­ву­є­мо стра­те­гі­чні на­ра­ти­ви, про­во­ди­мо фо­ру­ми. Не­за­ба­ром пред­ста­ви­мо дві стра­те­гії — ін­фор­ма­цій­ної ре­ін­те­гра­ції Кри­му і Дон­ба­су, в хо­ді яких ро­би­ли мо­ні­то­ринг ме­діа і ви­вча­ли ди­на­мі­ку на­стро­їв, зокре­ма і на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. За­раз ми жи­ве­мо в умо­вах, ко­ли у на­се­ле­н­ня кри­ти­чно впа­ла до­ві­ра до за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, му­си­мо до­ла­ти цей від­рив. При­чи­ною цьо­го є ком­плекс фа­кто­рів, як от зни­же­н­ня яко­сті кон­тен­ту, «су­пер­мар­кет» ка­на­лів то­що.

Го­лов­ні ме­се­джі для транс­лю­ва­н­ня на оку­по­ва­ні, при­фрон­то­ві й звіль­не­ні те­ри­то­рії — це, по-пер­ше, про­ти­дія дис­кре­ди­та­ції Укра­ї­ни як дер­жа­ви. Про­па­ган­да нав’язує мі­фи, що в Ки­є­ві — екс­тре­мі­сти, що Україна за­бу­ла сво­їх гро­ма­дян. То­му, по-дру­ге, ма­є­мо до­не­сти до оку­по­ва­них те­ри­то­рій, що це не так, ми їх не за­бу­ли. Та­кож по­стій­но го­во­ри­ти, що Україна ви­бо­рює свою не­за­ле­жність і ці­лі­сність, що Крим і Дон­бас — два «па­зли» одні­єї істо­рії під на­звою «ро­сій­ська агре­сія». А яки­ми фор­ма­ми це ро­би­ти — вже пи­та­н­ня май­стер­но­сті ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ки.

Не­що­дав­но На­гля­до­ва ра­да Су­спіль­но­го мов­ни­ка їзди­ла за під­трим­ки Ра­ди Європи до двох фі­лій — ка­на­лів « До Те­Бе» і «ЛОТ». Ди­ви­ли­ся, в яких умо­вах пра­цю­ють. Зві­сно, їх кон­тент тре­ба по­кра­щу­ва­ти. У «До Те­Бе» на­має на­віть ма­ши­ни, по­га­на сту­дія, кіль­ка ка­мер, за та­ких те­хні­чних умов про якість не йде­ться. За­раз три­ва­ють пе­ре­мо­ви­ни про вклю­че­н­ня до їхньої сі­тки мов­ле­н­ня кон­тен­ту ка­на­лу іно­мов­ле­н­ня UA.TV. Про­гра­ми на ньо­му при­свя­че­ні ви­хов­ним, ві­зіо­нер­ським ре­чам — що та­ке Україна, які змі­ни і ре­фор­ми від­бу­ва­ю­ться. Це теж ва­жли­во доносити до цих ре­гіо­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.