Алі­са «от ку­тюр»

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! - Пі­дго­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

У2017 ро­ці на кон­курс на­ді­йшло по­над 2300 за­явок від уча­сни­ків з 64 кра­ї­ни сві­ту. Пе­ре­мож­ців обра­ли в 15 но­мі­на­ці­ях: кни­ги, ди­тя­чі кни­ги, ре­кла­ма, ди­зайн, ре­да­кцій­ні, до­слі­дни­цькі, са­мо­стій­ні ро­бо­ти і ро­бо­ти для сай­тів. Го­лов­ну на­го­ро­ду се­ред ілю­стра­то­рів­про­фе­сіо­на­лів здо­був Аарт-Ян Ве­не­ма (Aart-Jan Venema) з Ні­дер­лан­дів, а най­кра­щим з «но­вих та­лан­тів» ви­зна­ли Мар­ка Па­ле­ну (Marco Palena) з Іта­лії.

Ро­бо­та «Алі­са в кра­ї­ні чу­дес» (на фо­то) ав­тор­ства Ро­заль­би Каф­фо­ріо (Rosalba Cafforio) з Іта­лії пе­ре­мо­гла в но­мі­на­ції «са­мо­стій­ний та­лант-по­ча­ткі­вець» (Self-Initiated New Talent). Каф­фо­ріо ма­лює ілю­стра­ції для ін­ду­стрії мо­ди. На ство­ре­н­ня «Алі­си» ху­до­жни­цю на­ди­хну­ла ко­ле­кція Dolce & Gabbana та азі­а­тсь ка мо дель Конг Хе ( Cong He). На ма­люн­ку зо­бра­же­на осу­ча­сне­на Алі­са під час ча­ю­ва­н­ня в бо­же­віль­но­го Ка­пе­лю­шни­ка. Ро­бо­ту ство­ре­но за до­по­мо­гою гра­фі­чно­го план­ше­та.

МАЛЮНОК РО­ЗАЛЬ­БИ КАФ­ФО­РІО

Бри­тан­ська асо­ці­а­ція ілю­стра­то­рів ви­зна­чи­ла пе­ре­мож­ців 40-ї пре­мії World Illustration Awards

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.