15 те­а­траль­них хі­тів

На Іва­но-Фран­ків­щи­ні роз­по­чав­ся фе­сти­валь «Ко­ло­мий­ські пред­став­ле­н­ня»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Цьо­го­річ Все­укра­їн­ський те­а­траль­ний фе­сти­валь «Ко­ло­мий­ські пред­став­ле­н­ня» від­бу­ва­є­ться уже вдев’яте. По­че­сну мі­сію від­кри­ти фо­рум на­да­ли ві­до­мій актри­сі Ла­ри­си Ка­ди­ро­вій, яка на сце­ні Ко­ло­мий­сько­го те­а­тру ім. І. Озар­ке­ви­ча зі­гра­ла мо­но­ви­ста­ву «Не пла­чте за мною ні­ко­ли» (по­ста­нов­ка Сер­гія Пав­лю­ка за опо­віда­н­ням Ма­рії Ма­ті­ос є спіль­ним твор­чим про­е­ктом На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка та Хер­сон­сько­го те­а­тру ім. М. Ку­лі­ша). Це про­ни­кли­ва при­тча про сенс бу­т­тя і смерть, яку роз­по­від­ає ста­ра сіль­ська жін­ка Юсти­на із Бу­ко­ви­ни, роль якої ко­ло­ри­тно і ду­же про­ни­кли­во грає Ка­ди­ро­ва. Якщо на по­ча­тку дій­ства гля­да­чі смі­ю­ться, то у фі­на­лі вже тя­гну­ться за но­со­ви­ми ху­сто­чка­ми, ви­ти­ра­ю­чи сльо­зи. До ре­чі, 10 ве­ре­сня Ла­ри­са Ми­ко­ла­їв­на від­зна­чи­ла свій день на­ро­дже­н­ня на сце­ні, під бур­хли­ві ова­ції пу­блі­ки.

У про­гра­мі « Ко­ло­мий­ських пред­став­лень- 2017 » свої ре­зо­нан­сні ви­ста­ви де­мон­стру­ва­ти­муть те­а­траль­ні ко­ле­кти­ви із Пол­та­ви, Ки­є­ва, Льво­ва, Чер­нів­ців, Хер­со­на, Ужго­ро­да, Чер­ні­го­ва, Ні­жи­на, Чер­кас, Ми­ко­ла­є­ва, Тер­но­по­ля, Він­ни­ці, Му­ка­че­ва, Ко­ло­миї. А за­кри­ва­ти фо­рум 17 ве­ре­сня бу­дуть ар­ти­сти Львів­сько­го те­а­тру ім. М. Зань­ко­ве­цької зна­ко­вою по­ста­но­вою — « Укра­де­ним ща­стям » ( на фото). Ре­жи­сер Фе­дір Стри­гун роз­по­від­ає: « Ко­жне по­ко­лі­н­ня зна­хо­дить у цій ви­ста­ві щось своє. Ко­ли я в се­ре­ди­ні 1970-х грав роль Ми­хай­ла, то від­чу­вав по-одно­му, а за­раз від­крив у те­мі бо­роть­би за ща­стя, яку опи­сує Іван Фран­ко, ще ін­ші пла­сти і зба­гнув, що цей твір та­кож про те, що не мо­жна руй­ну­ва­ти сто­сун­ки між лю­дьми...». Го­лов­ні ро­лі ви­ко­на­ють: Яро­слав Кір­гач (Ми­ко­ла За­до­ро­жний), Ан­на Ма­тій­чен­ко (Ан­на) та Олесь Фе­дор­чен­ко (Ми­хай­ло Гур­ман).

ФОТО ЄВГЕНА КРАВСА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.