Май­же 100 тур­ків мо­жуть по­зба­ви­ти гро­ма­дян­ства

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ Ту­реч­чи­ни опу­блі­ку­ва­ло спи­сок 99 лю­дей, яких пі­до­зрю­ють у член­стві в те­ро­ри­сти­чних ор­га­ні­за­ці­ях і на­ма­ган­ні не­за­кон­но­го по­ва­ле­н­ня вла­ди. Про­те по­ки що ці лю­ди пе­ре­бу­ва­ють за кор­до­ном, і в ра­зі, якщо во­ни про­тя­гом трьох мі­ся­ців не по­вер­ну­ться в Ту­реч­чи­ну і не зда­ду­ться вла­ді, во­ни мо­жуть бу­ти по­збав­ле­ні ту­ре­цько­го гро­ма­дян­ства, по­ві­дом­ляє DW. На­га­да­є­мо, в черв­ні вла­да кра­ї­ни вже скла­да­ла по­ді­бний спи­сок, до яко­го вві­йшли 130 лю­дей. Зокре­ма, в ньо­му бу­ло ім’я іслам­сько­го про­по­від­ни­ка Фе­тхул­ла­ха Гю­ле­на, яко­го вла­да Ту­реч­чи­ни вва­жає ор­га­ні­за­то­ром спро­би дер­жав­но­го пе­ре­во­ро­ту в кра­ї­ні у ніч з 15 на 16 ли­пня 2016 ро­ку. На­га­да­є­мо, че­рез путч за­ги­ну­ли 249 лю­дей, бу­ло за­а­ре­што­ва­но 50 тис. лю­дей, а з ро­бо­ти в дер­ж­уста­но­вах звіль­не­но по­над 150 тис. лю­дей. Че­рез ча­сті ви­пад­ки по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни в Ту­реч­чи­ні та за­три­ма­н­ня там ні­ме­цьких гро­ма­дян Ні­меч­чи­на за­кли­кає при­пи­ни­ти пе­ре­го­во­ри про вступ Ту­реч­чи­ни в ЄС. Не­що­дав­но в Ту­реч­чи­ні за­кли­ка­ли гро­ма­дян бу­ти «обе­ре­жни­ми» під час май­бу­тніх ви­бо­рів до Бун­де­ста­гу. Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель рі­шу­че спро­сту­ва­ла цю за­яву і за­яви­ла: «До нас мо­же їха­ти будь-який ту­ре­цький гро­ма­дя­нин. У нас не за­а­ре­што­ву­ють та не са­джа­ють у по­пе­ре­днє ув’язне­н­ня жур­на­лі­стів. У нас па­нує сво­бо­да ду­мок і вер­хо­вен­ство за­ко­ну. І ми гор­ді цим».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.