Мер­кель: Ні­меч­чи­на го­то­ва бу­ти по­се­ре­дни­ком у пе­ре­го­во­рах з КНДР

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель за­яви­ла в ін­терв’ю ви­дан­ню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що Ні­меч­чи­на го­то­ва ста­ти по­се­ре­дни­ком у пе­ре­го­во­рах з Пів­ні­чною Ко­ре­єю що­до ра­ке­тної та ядер­ної про­гра­ми ці­єї кра­ї­ни. «Якщо на­ша участь у пе­ре­мо­ви­нах бу­де ба­жа­ною, я не­гай­но дам зго­ду», — на­го­ло­си­ла во­на. При цьо­му гла­ва ні­ме­цько­го уря­ду на­га­да­ла про успі­шний до­свід уча­сті Ні­меч­чи­ни в пе­ре­го­во­рах з Іра­ном що­до йо­го ядер­ної про­гра­ми, пи­ше DW. «Схо­жий фор­мат, на мою дум­ку, був би мо­жли­вий і для за­ла­го­дже­н­ня кон­флі­кту нав­ко­ло Пів­ні­чної Ко­реї. Єв­ро­пі та осо­бли­во Ні­меч­чи­ні слід бу­ти го­то­ви­ми до то­го, щоб зро­би­ти в це ду­же актив­ний вне­сок», — від­зна­чи­ла Мер­кель. Тим ча­сом ген­сек НАТО Єнс Стол­тен­берг за­кли­кав сві­то­ву спіль­но­ту до єд­но­сті з огля­ду на кон­флікт на Ко­рей­сько­му пів­остро­ві. Він від­зна­чив зу­си­л­ля НАТО «зро­би­ти вне­сок у мир­не ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту» і на­го­ло­сив, що «без­о­гля­дні дії» Пхе­нья­на є «гло­баль­ною ка­та­стро­фою».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.