«Ір­ма»: у Фло­ри­ді 3 млн бу­дин­ків без еле­ктри­ки

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ура­ган «Ір­ма» до­сяг пів­ден­но-за­хі­дно­го узбе­реж­жя шта­ту Фло­ри­да, звід­ки ра­ні­ше ева­ку­ю­ва­ли 6 млн лю­дей, і во­дно­час ослаб до дру­гої ка­те­го­рії за шка­лою Саф­фі­ра — Сім­псо­на. Про­те ме­тео­ро­ло­ги по­ві­дом­ля­ють, що «Ір­ма» до­сі ду­же не­без­пе­чна, адже швид­кість ві­тру в зо­ні ура­га­ну ся­гає 175 км/год. Сти­хія при­не­сла за со­бою зли­ви та по­ве­ні. В мі­сті Ма­я­мі за­то­пле­но де­які ра­йо­ни, а ві­тром по­ва­ли­ло бу­ді­вель­ні кра­ни. Що­най­мен­ше 3 млн бу­дин­ків у шта­ті за­ли­ши­ли­ся без еле­ктри­ки, пи­ше Бі-Бі-Сі. По­ві­дом­ля­є­ться, що на пов­не від­нов­ле­н­ня енер­го­по­ста­ча­н­ня у шта­ті пі­де кіль­ка ти­жнів. Ра­ні­ше пре­зи­дент США До­нальд Трамп ого­ло­сив Фло­ри­ду зо­ною най­біль­шо­го сти­хій­но­го ли­ха, що до­зво­лить яко­мо­га швид­ше на­пра­ви­ти ко­шти з фе­де­раль­но­го бю­дже­ту на по­до­ла­н­ня на­слід­ків не­го­ди. За да­ни­ми ме­тео­ро­ло­гі­чної слу­жби Accuweather, зби­тки від ура­га­нів «Ір­ма» та «Гар­ві», що вра­зив штат Те­хас ми­ну­ло­го ти­жня, мо­жуть ся­гну­ти 290 млрд до­ла­рів. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше «Ір­ма» при­зве­ла до за­ги­бе­лі 27 лю­дей та спри­чи­ни­ла зна­чні руй­ну­ва­н­ня в кра­ї­нах Ка­риб­сько­го ба­сей­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.