«Про­рив» Са­а­ка­шві­лі. Пі­сля­мо­ва

Про по­дії 10 ве­ре­сня як на­слі­док ми­ну­лих по­ми­лок

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Дми­тро ПЛАХТА, «День», Львів — Кра­ко­вець — Мо­сти­ська ІІ — Ше­ги­ні — Львів

Ре пор таж три ва ліс тю 15 го­дин, на які слід ди­ви­ти­ся че­рез при­зму ро­ків ( не) ста нов лен ня ук - ра їнсь ко го по лі ти ку му. При - їзд до Укра­ї­ни тре­тьо­го пре­зи­ден та Гру зії, екс-го ло ви Одесь кої ОДА Ми хе ї ла Са а - ка­шві­лі зму­сив йо­го при­хиль­ни­ків і не­дру­гів, жур­на­лі­стів і пра­во­охо­рон­ців про­їха­ти­ся га­ло­пом одра­зу по кіль­кох при­кор дон них пун к тах: із Кра - ков ця до за ліз нич ної стан ції Мо­сти­ська ІІ, а да­лі у Ше­ги­ні. По­вер­не­н­ня Са­а­ка­шві­лі, укра­їн­ське гро­ма­дян­ство яко­му на­дав, а зго­дом за­брав пре­зи­дент Порошенко, пе­ре­тво­ри­ло­ся на се­рі­ал, за яким усі ма­ли змо­гу сте жи ти он- лайн 10 ве рес ня. Оче вид но, що йо го но ві се рії вже на під­хо­ді.

«По бе­с­пре­де­лу», — Ми­хе­їл Са­а­ка­шві­лі до­сить ча­сто у сво­їй ри­то­ри­ці вжи­ває це не­дво знач не фор му лю ван ня. Са - ме так бу­де най­до­ре­чні­ше опи­са ти те, що тво ри ло ся в день йо­го при­їзду.

По ча ло ся все з ко ло ни « ті ту шок » по бли зу на ме то во­го мі­сте­чка при­хиль­ни­ків Мі­хо у Краковці. Про­дов­жи­ло­ся вка зів кою вла ди до ад мі ніс т - ра­ції по­їзда «Ін­тер­сі­ті» не ви­їжджа­ти з Пе­ре­ми­шля до тих пір, по­ки Са­а­ка­шві­лі не по­ки­не по тяг. Ін­ші сім ва го нів бу - ли пе ре пов не ні па са жи ра ми, які по­спі­ша­ли до Укра­ї­ни, — це так, між ін­шим. Да­лі Ми­хе­їл ра­зом із при­бі­чни­ка­ми ав­то­бу­сом ви­ру­шив у Ше­ги­ні. Ро­бо ту пун к ту про пус ку од ра зу па­ра­лі­зу­ва­ли при­кор­дон­ни­ки, за­крив­ши кор­дон на вхід і ви­хід, ад же йо го рап то во « за мі - ну ва ли » . Як на слі док, кі ло - ме­тро­ві ав­то­мо­біль­ні чер­ги та без­ліч ін­ших не­зру­чно­стей. А да­лі Ми­хе­ї­лу Са­а­ка­шві­лі та­ки вда ло ся по вер ну ти ся. Йо го при хиль ни ки про рва ли ото - чен ня си ло ви ків на пун к ті про­пу­ску та про­ве­ли по­лі­ти­ка ра­зом із со­ра­тни­ка­ми на те­ри­то рію Укра ї ни. Та ким чи ном 10 ве­ре­сня від­був­ся без­пре­це­ден­тний про­рив за­хі­дно­го дер­жав­но­го кор­до­ну. По су­ті, ско­є­ний сер­йо­зний зло­чин. Хто у цій си ту а ції пе ре міг? Схо же, що про гра ла тут ли ше са ма дер­жа­ва.

Втім, ана лі зу ва ти по дії цьо го дня не мож ли во без їх бек г ра ун ду. Інак ше за ли - шить ся ли ше од не по лі тич не шоу без будь- яко го ва го мо го кон тек с ту. Слід ро зу мі ти, що « бес п ре де ла » мож на і тре ба бу­ло б уни­кну­ти, як­би усю цю істо­рію не за­ва­ри­ла вла­да.

У трав­ні 2015 ро­ку за­про­ше­н­ня тре­тьо­го пре­зи­ден­та Гру­зії в Укра­ї­ну роз­ці­ню­ва­лось по-рі­зно­му. Одні бу­ли пе­ре­ко­на­ні, що, став­ши очіль­ни­ком Оде­щи­ни, Са­а­ка­шві­лі про­де­мон­струє ефе­ктив­ність ре­форм з при­ці­лом на прем’єр­ське крі­сло. Ін­ші вба­ча­ли в та­ко­му при­зна­чен­ні пі­ар-хід са­мо­го По­ро­шен­ка, ді­яль­ність яко­го за рік пре­зи­дент­ства осо­бли­во не вра­жа­ла. Крім то­го, пре­зи­дент охо­че до­лу­чив Ми­хе­ї­ла до вну­трі­шньо­по­лі­ти­чних між­усо­биць укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му. Да­лі — не­по­ро­зу­мі­н­ня з ро­бо­то­дав­ця­ми і від­став­ка. Са­а­ка­шві­лі став по­лі­ти­чним грав­цем, ство­рив вла­сну по­лі­ти­чну си­лу, яка, втім, зна­чною під­трим­кою то­ді не від­зна­ча­ла­ся. Яскра­во ви­рі­зня­ла екс-го­ло­ву Оде­ської ОДА ли­ше го­стра та ни­щів­на кри­ти­ка пре­зи­ден­та.

По збав лен ня Ми хе ї ла Са­а­ка­шві­лі укра­їн­сько­го гро - ма дян ст ва за пи су ють По ро - шен­ку в актив най­біль­ших по­ми лок. Однак і тут не об хід но ди­ви­ти­ся ще глиб­ше в суть пи­та­н­ня. Адже обу­рює са­ме беззаконня у си­ту­а­ції, ко­ли двоє ко­ли­шніх дру­зів ви­рі­ши­ли до­зво­ли­ти со­бі гру без пра­вил пе­ред всі­єю кра­ї­ною.

«Хо­чу — даю гро­ма­дян­ство. А хо­чу — за­би­раю» — хи­бний прин­цип, що дис­кре­ди­тує дер­жа­ву за­га­лом. Не­по­ва­га до ін­сти­ту­ту укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства — те, на чо­му си­сте­ма­ти­чно на­го­ло­шує «День». Бен­те­жить той факт, що пре­зи­дент міг со­бі до­зво­ли­ти роз­да­ва­ти укра­їн­ські па­спор­ти бу­кваль­но за одну ніч. На­то­мість в ін­шу ніч міг спо­кій­но це гро­ма­дян­ство ві­ді­бра­ти.

Про­ти­сто­я­н­ня Са­а­ка­шві­лі, По­ро­шен­ка та їхніх при­бі­чни­ків три­ва­ти­ме на­да­лі. У Ше­ги­нях во­но ви­йшло в бу­кваль­но­му сен­сі на рі­вень «стін­ка на стін­ку». За цих усіх об­ста­вин ва­жли­во, щоб пе­ре­мож­цем із ці­єї по­лі­ти­чної ду­е­лі ви­йшов са­ме... за­кон і здо­ро­вий глузд. Укра­їн­сько­му су­спіль­ству за­ли­ша­є­ться ро­би­ти ви­снов­ки — ра­ціо­наль­ні та зва­же­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.