«ЦЕ СПРАВ­ЖНЯ ВІД­СУ­ТНІСТЬ МО­РАЛЬ­НИХ ОРІ­ЄН­ТИ­РІВ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - ФОТО РЕЙТЕР

Ла­ри­са ВОЛОШИНА,

ве­ду­ча про­грам на те­ле­ка­на­лі ATR:

— Най­га­не­бні­ше у всьо­му цьо­му — ціл ко ви та не по ва га до дер - жа ви з бо ку ук ра їнсь ких по лі ти - ків, ук ра їнсь ких жур на ліс тів та пред­став­ни­ків укра­їн­ської вла­ди. Хо ча... чи ук ра їнсь ких? Про що це я? Ці лю ди ви ко рис то ву ють дер жа ву ви ключ но з точ ки зо ру ко­ри­сно­сті їхнім вла­сним ам­бі­ці­ям та ін­те­ре­сам. Для одних не­має ні чо го по га но го в то му, щоб зму - си ти ме ха ніз ми дер жав ної вла ди слу гу ва ти сво їм дріб’яз ко вим ці - лям. Для ін­ших слаб­ка дер­жа­ва, яка не здат на зу пи ни ти сва віл - ля, — це озна­ка сво­бо­ди. Сьо­го­дні Са­а­ка­шві­лі став три­бу­ном мар­гі­на­лів, які ба­жа­ють бра­ти участь в за во ру шен нях, але не ба чать сен­су в по­лі­ти­чно­му про­це­сі. Мар­гі на лів, які свій « хлопсь кий ро - зум » став лять ви ще за здо ро вий глузд та май­бу­тнє кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.