«Рай­ду­жна» пе­ре­мо­га

Як ки­їв­ська гро­ма­да вбе­ре­гла озе­ро від бу­дів­ни­цтва мо­сту

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Вакти­ві­стів Рай­ду­жно­го ма­си­ву — хо­ро­ші но­ви­ни. Бу­дів­ни­цтво По­діль­сько-Во­скре­сен­сько­го мо­сту, за­пла­но­ва­не сто­ли­чною вла­дою, не за­че­пить озе­ро Ра­дун­ку. Та­ку за­яву не­що­дав­но зро­бив за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Оле­ксандр Спа­сиб­ко на за­сі­дан­ні по­стій­ної ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань мі­сто­бу­ду­ва­н­ня, ар­хі­те­кту­ри та зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня. Він по­обі­цяв змі­ни­ти про­ект лі­в­обе­ре­жних під­хо­дів По­діль­сько-Во­скре­сен­сько­го пе­ре­хо­ду та ре­а­лі­зу­ва­ти аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант, ко­трий пе­ред­ба­чає два з’їзди на ву­ли­цях Оно­ре де Баль­за­ка та Алі­ше­ра На­вої. Та­ким чи­ном озе­ро Ра­дун­ка ли­ша­є­ться оба­біч мо­сто­во­го пе­ре­хо­ду.

«БУ­ЛО ВРАЖЕННЯ, ЩО ЧИНОВНИКИ ВЖЕ ВСЕ ВИ­РІ­ШИ­ЛИ»

До та­кої пе­ре­мо­ги мі­сце­ві акти­ві­сти по­до­ла­ли не­лег­кий шлях. Ки­їв дав­но пла­ну­вав зве­де­н­ня ще одно- го мо­сту че­рез Дні­про, але вла­да ви­рі­ши­ла взя­ти за осно­ву ста­рий про­ект, ство­ре­ний у 1993 ро­ці за ген­пла­ном мі­ста двад­ця­ти­лі­тньої дав­ни­ни. Чи вра­хо­вує він ни­ні­шні ре­а­лії сто­ли­ці, з на­пли­вом ав­то­мо­бі­лів, за­то­ра­ми у го­ди­ни пік та ве­ли­че­зною кіль­кі­стю жи­те­лів? Від­по­відь оче­ви­дна. Однак чиновники чомусь упер­то про­су­ва­ли за­ста­рі­лий про­ект.

На­то­мість гро­ма­да під­три­мує про­ект Ві­кто­ра Пе­тру­ка, го­лов­но­го спе­ці­а­лі­ста управ­лі­н­ня ін­же­нер­но­транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри де­пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри КМДА. Він пе­ред­ба­чає по­бу­до­ву мо­сту зі з’їзда­ми не до буль­ва­ру Пе­ро­ва, а на ву­ли­ці Баль­за­ка та Алі­ше­ра На­вої, то­му озе­ро ли­ши­ться в спо­кої. Та­кож за про­е­ктом пла­ну­є­ться роз­ви­ток гро­мад­сько­го транс­пор­ту че­рез но­вий міст. Як під­ра­ху­ва­ли екс­пер­ти, для мі­ста цей ва­рі­ант бу­де де­шев­шим і ви­гі­дні­шим.

Акти­ві­сти на­віть по­ро­зумі­ли­ся з ні­ме­цьки­ми ін­ве­сто­ра­ми, ко­трі по­го­ди­ли­ся до­бу­ду­ва­ти По­діль­сько-Во­скре­сен­ський міст. За­ру­бі­жні екс­пер­ти теж «за» ва­рі­ант Ві­кто­ра Пе­тру­ка. Крім еко­ло­гі­чних плю­сів — адже мі­сто не втра­тить Ра­дун­ку, іно­зем­ні фа­хів­ці ви­зна­ли, що та- кий про­ект ро­бить став­ку на роз­ви­ток гро­мад­сько­го транс­пор­ту, зокре­ма швид­кі­сних трам­ва­їв-по­їздів, а це до­зво­лить збіль­ши­ти па­са­жи­ро­по­тік з лі­во­го на пра­вий бе­рег Дні­пра чи нав­па­ки. І те­пер по­зи­цію гро­ма­ди та ні­ме­цьких ін­ве­сто­рів на­ре­шті під­три­ма­ли в Ки­їв­ра­ді.

«Спо­ча­тку скла­ло­ся враження, що чиновники уже все ви­рі­ши­ли. Нам ав­то­ри­те­тно за­яв­ля­ли, що іна­кше бу­ти не мо­же. Ду­же при­єм­но, що пе­ре­лом­ний мо­мент став­ся і нас по­чу­ли. Мо­жли­во, цьо­му по­с­при­я­ла на­яв­ність де­шев­шо­го аль­тер­на­тив­но­го ва­рі­ан­ту, вплив ні­ме­цьких ін­ве­сто­рів, роз­го­лос у ме­діа — все це ство­рює пев­ний тиск, — роз­по­від­ає Іри­на Став­чук, мі­сце­ва акти­віс­тка, еко­лог. — Оле­ксандр Спа­сиб­ко пред­ста­вив гро­ма­ді де­таль­ний план те­ри­то­рії на­шо­го ма­си­ву та за­явив, що міст не про­хо­ди­ти­ме че­рез озе­ро і за­раз роз­ро­бля­є­ться те­хні­ко-еко­но­мі­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня ін­шо­го ва­рі­ан­ту мо­сту. Це та аль­тер­на­ти­ва, яку під­три­ма­ла гро­ма­да, яка насправді має біль­ше по­зи­тив­них мо­мен­тів, ніж по­пе­ре­дній про­ект. Чи­нов­ник не ро­бив би та­ких пу­блі­чних за­яв, як­би дій­сно ні­чо­го не про­ра­ху­ва­ли. Але ще триває роз­роб­ка те­хні­ко- еко­но­мі­чно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня аль­тер­на­тив­но­го про­е­кту мо­сту, яко­го гро­ма­да до­сі не ба­чи­ла».

ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК НА ДОДАЧУ

По­при ма­лень­кий успіх, ще ба­га­то пи­тань акти­ві­сти вва­жа­ють не­ви­рі­ше­ни­ми. «Ми б ду­же хо­ті­ли, щоб на цьо­му мо­сту бу­ла ін­те­гро­ва­на ве­ло­ін­фра­стру­кту­ра, бо він про­хо­ди­ти­ме че­рез Тру­ха­нів острів, — про­дов­жує Іри­на Став­чук. — Якщо це гра­мо­тно про­ду­ма­ти, ба­га­то лю­дей з лі­во­го бе­ре­га змо­жуть швид­ко доби­ра­тись на По­діл, а це ж центр мі­ста. Мо­же бу­ти гар­ний ре­кре­а­цій­ний мар­шрут. Це те, що ми хо­ті­ли б ло­бі­ю­ва­ти, але до­сі про­е­кти розв’язок не пред­став­ле­ні гро­ма­ді. Ба­га­то ро­ків триває дис­ку­сія нав­ко­ло то­го, що міст бу­ду­є­ться, а ні­хто не ба­чив, що і де на ньо­му роз­мі­ща­ти­ме­ться. Дру­ге — це пи­та­н­ня гро­мад­сько­го транс­пор­ту, щоб дій­сно по мо­сту пу­сти­ли швид­кі­сний та су­ча­сний трам­вай, і щоб це бу­ло біль­шим прі­о­ри­те­том, ніж ав­то­мо­біль­ні з’їзди. Щоб не ви­йшло так, що ав­то­мо­біль­ну ча­сти­ну по­бу­ду­ва­ли, а роз­ви­ток гро­мад­сько­го транс­пор­ту за­тя­гне­ться на ба­га­то ро­ків».

Для оста­то­чної пе­ре­мо­ги мі­сце­ва гро­ма­да про­дов­жує спіл­ку­ва­н­ня з чи­нов­ни­ка­ми, зби­рає усю до­ку­мен­та­цію що­до бу­дів­ни­цтва мо­сту, над­си­лає за­пи­ти до ме­рії, щоб сте­жи­ти за усі­ма но­ви­на­ми. За­раз акти­ві­сти хо­чуть озна­йо­ми­ти­ся з те­хні­ко-еко­но­мі­чним об­ґрун­ту­ва­н­ням аль­тер­на­тив­но­го про­е­кту мо­сту. У ве­ре­сні мі­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко зу­стрі­ча­ти­ме­ться з ні­ме­цьки­ми ін­ве­сто­ра­ми, але який до­ку­мент мер по­ка­же іно­зем­цям — не­ві­до­мо.

Се­ред пла­нів є й більш при­єм­ні. Оскіль­ки на остан­ньо­му за­сі­дан­ні по­стій­ної ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки бу­ло прийня­то рішення, що те­ри­то­рія бі­ля озе­ра Ра­дун­ка отри­мує ста­тус ланд­ша­фтно­го за­ка­зни­ка, а це теж за­слу­га мі­сце­вих акти­ві­стів, те­пер гро­ма­да спіль­но з ди­зай­не­ра­ми та де­пу­та­та­ми го­тує кон­це­пцію обла­го­ро­дже­н­ня ці­єї ді­лян­ки. І, зві­сно, мі­сце­вий актив до­лу­чає до се­бе но­вих не­бай­ду­жих ки­ян, згур­то­ву­ю­чи їх дов­ко­ла ідеї збе­ре­же­н­ня озе­ра та до­ти­чних до цьо­го про­блем. Адже в бо­роть­бі за кра­щий про­ект По­діль­сько-Во­скре­сен­сько­го мо­сту акти­ві­сти по­ба­чи­ли, що ра­зом во­ни — си­ла.

Ха­зяй­но­ви­та гро­ма­да. Жи­те­лі Рай­ду­жно­го ма­си­ву дба­ють про те, щоб озе­ро бу­ло гар­ним мі­сцем від­по­чин­ку. На­при­клад, на­ве­сні про­ве­ли су­бо­тник — то­ді й до­ро­слі, і ма­лі при­би­ра­ли нав­ко­ло Ра­дун­ки

Всі в за­хва­ті від Ра­дун­ки. Цьо­го ро­ку до Дня Ки­є­ва мі­сце­ві акти­ві­сти вла­шту­ва­ли фо­то­ви­став­ку про­сто не­ба. Для неї зі­бра­ли сві­тли­ни, при­свя­че­ні озе­ру та йо­го істо­рії — бу­ли й су­ча­сні знім­ки, і зро­бле­ні у 1960 — 1970-х ро­ках

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.