ГРА у «мі­сію ООН»

«Вся ця істо­рія з ми­ро­твор­ця­ми від Пу­ті­на ви­гля­дає як ба­га­то­хо­дів­ка, і зда­є­ться, Ки­їв ви­явив­ся не го­то­вим до неї», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

«Вся ця істо­рія з ми­ро­твор­ця­ми від Пу­ті­на ви­гля­дає як ба­га­то­хо­дів­ка, і, зда­є­ться, Ки­їв ви­явив­ся не го­то­вим до неї», — на­ро­дний де­пу­тат

На­ма­га­ю­чись осі­дла­ти укра­їн­ську про­по­зи­цію що­до роз­мі­ще­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на оку­по­ва­ній ча­сти­ні укра­їн­сько­го Дон­ба­су, про яку Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко ка­же вже біль­ше двох ро­ків, пре­зи­дент Ро­сії Пу­тін у те­ле­фон­ній роз­мо­ві з кан­цле­ром Ні­меч­чи­ни Мер­кель на­чеб­то з бар­сько­го пле­ча по­го­див­ся змі­ни­ти свою по­зи­цію. Якщо ра­ні­ше він за­яв­ляв, що ми­ро­твор­ча мі­сія ООН має роз­та­шо­ву­ва­ти­ся тіль­ки на лі­нії зі­ткне­н­ня сто­рін, то за­раз, за по­ві­дом­ле­н­ням ре­чни­ка уря­ду Ні­меч­чи­ни Штеф­фе­на Зай­бер­та, він зго­ден на те, щоб ця мі­сія за­хи­ща­ла спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ скрізь, де во­ни ді­ють за Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми. З ура­ху­ва­н­ням по­зи­ції Мер­кель, Пу­тін на­віть ви­сло­вив го­тов­ність до­пов­ни­ти про­по­но­ва­ні в ро­сій­сько­му про­е­кті ре­зо­лю­ції Ра­ди Без­пе­ки ООН фун­кції ці­єї мі­сії.

А от про ще один су­пе­ре­чли­вий мо­мент ро­сій­ської про­по­зи­ції — не­об­хі­дність узго­дже­н­ня мі­сії з бан­ди­та­ми і те­ро­ри­ста­ми на Дон­ба­сі, як цьо­го хо­че Мо­сква, — в по­ві­дом­ле­н­нях не зга­да­но.

Тоб­то спо­сте­рі­га­є­мо кла­си­чний при­йом, який Кремль про­дов­жує ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на всьо­му про­сто­рі ко­ли­шньо­го Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, — спо­ча­тку ство­ри­ти про­бле­му, а по­тім на­чеб­то до­по­ма­га­ти її ви­рі­ши­ти. Це пер­ше. А дру­ге — кон­кре­тно в да­но­му ви­пад­ку ба­чи­мо, що ро­сі­я­ни дов­го не хо­ті­ли, а по­тім ра­птом по­го­ди­ли­ся на мі­сію ООН в Укра­ї­ні, і зра­зу ви­ста­ви­ли та­кі ви­мо­ги, які апрі­о­рі не вла­шту­ють Ки­їв, щоб по­тім ма­ти змо­гу тор­гу­ва­ти­ся і на­чеб­то йти на по­сту­пки. Вла­сне, це пев­ною мі­рою і від­бу­ло­ся в роз­мо­ві Пу­ті­на з Мер­кель.

По­зи­ція Укра­ї­ни в цьо­му пи­тан­ні з са­мо­го по­ча­тку бу­ла чі­ткою: будь-яка ми­ро­твор­ча мі­сія, чи під егідою ООН, чи ЄС, чи ОБСЄ, має роз­та­шу­ва­ти­ся на всій оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, і зокре­ма на не­під­кон­троль­ній ни­ні Ки­є­ву ді­лян­ці укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кор­до­ну, і в та­кій мі­сії не мо­же бра­ти уча­сті Ро­сія як дер­жа­ва-агре­сор. Крім то­го, у Ки­є­ві за­яви­ли, що не ма­ють на­мі­ру обго­во­рю­ва­ти це пи­та­н­ня з бо­йо­ви­ка­ми, які не є сто­ро­ною кон­флі­кту, бо ді­ють за вка­зів­ка­ми Ро­сії — яка й є сто­ро­ною ро­сій­сько­укра­їн­сько­го кон­флі­кту, хо­ча на­ма­га­є­ться пред­ста­ви­ти свою агре­сію як «вну­трі­шньо­укра­їн­ський кон­флікт». Та­кож кри­ти­ку ви­кли­ка­ла ви­мо­га Ро­сії обме­жи­ти ман­дат мі­сії ООН ли­ше охо­ро­ною не­озбро­є­ної мі­сії ОБСЄ.

Мі­нус в то­му, що укра­їн­ська вла­да про­дов­жує ігно­ру­ва­ти кро­ки на ви­пе­ре­дже­н­ня, бо го­во­ри­ли про мі­сію ООН два ро­ки, а в ре­зуль­та­ті про­ект ре­зо­лю­ції в Ра­ду Без­пе­ки ООН вніс Кремль. На сво­їх умо­вах. І зно­ву до­во­ди­ться від­по­від­а­ти. По­стій­ний пред­став­ник Укра­ї­ни в ООН Во­ло­ди­мир Єль­чен­ко по­ві­до­мив, що Укра­ї­на роз­ро­би­ла свій про­ект ре­зо­лю­ції Ра­ди Без­пе­ки про вве­де­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії на Дон­бас, у яко­му за­зна­че­но, що участь у мі­сії пред­став­ни­ків Ро­сії не­мо­жли­ва, а са­мі ми­ро­твор­ці по­вин­ні роз­мі­щу­ва­ти­ся на укра­їн­сько-ро­сій­сько­му кор­до­ні. Але він при­пу­стив, що Укра­ї­на мо­же взя­ти участь і в обго­во­рен­ні ро­сій­сько­го про­е­кту як осно­ви для вне­се­н­ня ба­жа­них для Укра­ї­ни і її со­ю­зни­ків змін.

На дум­ку жур­на­лі­ста Юрія Бу­ту­со­ва, Мер­кель зму­си­ла ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на по­ча­ти пов­ний «злив» про­е­кту «Но­во­ро­сія». Усе­бе в «ФБ» він пи­ше: «Так, це рі­шу­ча змі­на по­зи­ції Ні­меч­чи­ни на під­трим­ку Укра­ї­ни! Роз­мі­ще­н­ня ми­ро­твор­ців для охо­ро­ни спів­ро­бі­тни­ків ОБСЄ озна­чає, що те­пер мі­сія ОБСЄ бу­де під­си­ле- на вій­сько­вим кон­тин­ген­том з Єв­ро­пи, тоб­то з кра­їн НАТО, а та­кож що з озбро­є­ною охо­ро­ною мі­сія ОБСЄ по­чне пра­цю­ва­ти і вно­чі. Але най­ва­жли­ві­ше — мі­сія бу­де ді­я­ти не тіль­ки на фрон­ті, а й на кор­до­ні з РФ, кон­тро­лю­ю­чи, та­ким чи­ном, пе­ре­ки­да­н­ня озбро­єнь. Ця ра­ди­каль­на змі­на си­ту­а­ції на Дон­ба­сі від­кри­ває для Укра­ї­ни но­ві ши­ро­кі мо­жли­во­сті».

Чи дій­сно це так? І що озна­чає гра Пу­ті­на?

«ХИТРІСТЬ ЗАЯВ ПУ­ТІ­НА ПО­ЛЯ­ГАЄ В ТО­МУ, ЩО ВІН ОДРА­ЗУ ОКРЕСЛИВ ФУН­КЦІЇ МИРОТВОРЧИХ СИЛ»

Дми­тро ТИМЧУК, на­ро­дний­де­пу­тат, «На­ро­дний фронт»:

— Хитрість заяв Пу­ті­на по­ля­гає в то­му, що він одра­зу окреслив фун­кції миротворчих сил. Існує кіль­ка ви­дів миротворчих опе­ра­цій — роз­ве­де­н­ня сто­рін, при­мус до ми­ру і та­ке ін­ше. Те ба­че­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­ба­сі, яке озву­чив Пу­тін, це ли­ше охо­ро­на спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ. За та­ких умов го­во­ри­ти про те, що ця мі­сія мо­же якось впли­ну­ти на де­е­ска­ла­цію кон­флі­кту, мо­жна з ве­ли­ким сум­ні­вом. Фа­кти­чно спо­сте­рі­га­чі ОБСЄ бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти ті са­мі фун­кції, які во­ни ви­ко­ну­ва­ли до то­го, але про­сто у них бу­де біль­ше га­ран­тій без­пе­ки. Якщо ра­ні­ше їм мо­гли по­гро­жу­ва­ти збро­єю, то те­пер цьо­го не від­бу­ва­ти­ме­ться. Але при цьо­му зро­зумі­ло, що якщо, при­пу­сти­мо, бу­дуть пе­ре­су­ва­тись спо­сте­рі­га­чі ОБСЄ в су­про­во­ді ООНів­ців і бо­йо­ви­ки не за­хо­чуть пу­ска­ти їх на якусь те­ри­то­рію, то нав­ряд чи ман­дат ООН бу­де пе­ред­ба­ча­ти за­сто­су­ва­н­ня си­ли до бо­йо­ви­ків. Тим біль­ше ці охо­рон­ці під ви­гля­дом бла­ки­тних ка­сок нав­ряд чи бу­дуть ма­ти важ­ке озбро­є­н­ня. Та­кож сум­ні­ва­юсь, що без та­ко­го озбро­є­н­ня во­ни щось змо­жуть зро­би­ти з бо­йо­ви­ка­ми, у яких тан­ки, важ­ка бро­ньо­ва­на те­хні­ка, ар­ти­ле­рія і та­ке ін­ше. По су­ті, та­ка мі­сія ні­чо­го не змі­нить, окрім то­го, що якось під­ви­щи­ться ефе­ктив­ність мі­сії ОБСЄ. Але це не є клю­чем розв’яза­н­ня кон­флі­кту.

Існу­ють й ін­ші ри­зи­ки. Вве­де­н­ня та­кої мі­сії на Дон­бас мо­же ста­ти при­во­дом для по­ча­тку зня­т­тя з Ро­сії сан­кцій. Ро­сія ска­же, що во­на ви­ко­нує ви­мо­ги сві­то­вої спіль­но­ти і йде на­зу­стріч по­ба­жа­н­ням укра­їн­ської сто­ро­ни, а от­же, є при­від для зня­т­тя сан­кцій. Ні­меч­чи­на вже де­мон­струє свою дав­ню мрію від­мі­ни­ти ці сан­кції про­ти РФ. Ін­ко­ли зда­є­ться, що Мер­кель і МЗС Ні­меч­чи­ни жи­вуть в па­ра­лель­них по­лі­ти­чних сві­тах. Мер­кель грає на вла­сний імідж для то­го, щоб її не за­пі­до­зри­ли у сим­па­ті­ях до ро­сій­ської сто­ро­ни. На­га­даю про акцію ще 2014 ро­ку, ко­ли її на­зи­ва­ли фрау Ріб­бен­троп. Вва­жаю, що за­раз во­на хо­че змі­ни­ти та­ке став­ле­н­ня до се­бе пе­ред ви­бо­ра­ми. Її ж су­про­тив­ни­ки, нав­па­ки, гра­ють на то­му, що хо­ті­ло­ся б чу­ти тим нім­цям, які за­зна­ли пев­них зби­тків вна­слі­док від­су­тно­сті тор­гів­лі з РФ.

Мо­жна при­га­да­ти, що Укра­ї­на та­кож про­по­ну­ва­ла вве­де­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­бас для вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту. Ро­сія бу­ла про­ти цьо­го. Але то­ді не­зро­зу­мі- лим був фор­мат ці­єї мі­сії. І тут Пу­тін зро­бив хід ко­нем і пе­ре­хва­тив іні­ці­а­ти­ву у Ки­є­ва, нав’язу­ю­чи свій фор­мат. Зре­штою для Пу­ті­на цей фор­мат має пе­ред­ба­ча­ти на­ма­га­н­ня РФ на­чеб­то ви­рі­ши­ти кон­флікт, а з ін­шо­го бо­ку — по су­ті ні­чо­го не змі­нить. Так що це все ви­гля­дає як ба­га­то­хо­дів­ка Пу­ті­на, і, на­скіль­ки я ро­зу­мію, Ки­їв ви­явив­ся не го­то­вим до неї.

При цьо­му якщо ро­сій­ська сто­ро­на бу­де до­три­му­ва­ти­ся низ­ки пер­ших пун­ктів Мін­ських угод, окрім від­ве­де­н­ня сил і за­со­бів, від­бу­де­ться ще й ціл­ко­ви­те при­пи­не­н­ня во­гню, то Ки­є­ву до­ве­де­ться зі сво­го бо­ку ви­ко­ну­ва­ти по­лі­ти­чну ча­сти­ну угод. Для нас є пев­ним спа­сі­н­ням те, що бо­йо­ви­ки не ви­ко­ну­ють ці пер­ші пун­кти і, від­по­від­но, не­має умов для то­го, щоб пе­ре­йти до по­лі­ти­чної ча­сти­ни, в то­му чи­слі ви­бо­рів на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Якщо при­пи­не­н­ня во­гню від­бу­де­ться, то Ки­є­ву при­йде­ться по­ясню­ва­ти, чо­му ми не ви­ко­ну­є­мо по­лі­ти­чну ча­сти­ну угод.

«УКРА­Ї­НІ ТРЕ­БА БРА­ТИ ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВУ НА СЕ­БЕ»

Ко­стян­тин ГРИЩЕНКО, ко­ли­шній­мі­ністр за­кор­дон­них справ:

— За­ява Пу­ті­на що­до ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­ба­сі є за­галь­ною, то­му ва­жли­во ро­зі­бра­ти­ся в де­та­лях. Мі­сцем, де мо­жна роз­би­ра­ти­ся у цьо­му, є Ра­да Без­пе­ки ООН, оскіль­ки там є про­ект ре­зо­лю­ції РФ та укра­їн­ська іні­ці­а­ти­ва. Під час кон­суль­та­цій тре­ба ви­ясни­ти, на що кон­кре­тно го­то­ва пі- ти Ро­сія по­рів­ня­но з тим, що во­на в свою іні­ці­а­ти­ву вне­сла пер­вин­но. Ди­я­вол, як ві­до­мо, кри­є­ться в де­та­лях. То­му да­ва­ти оцін­ку си­ту­а­ції, ви­хо­дя­чи із за­галь­но­по­лі­ти­чних заяв, важ­ко.

Вве­де­н­ня ми­ро­твор­ців бу­ло б ефе­ктив­ним, як­би ра­зом з тим про­ро­бля­ли пи­та­н­ня вве­де­н­ня пев­ної стру­кту­ри, яка бу­ла б від­по­від­аль­на на мі­сці за до­три­ма­н­ня від­по­від­но­го ман­да­ту. Цей ман­дат теж тре­ба сфор­му­лю­ва­ти в рам­ках Мін­ських до­мов­ле­но­стей, бо ін­шої пра­во­вої осно­ви не­має.

Укра­їн­цям тре­ба бра­ти іні­ці­а­ти­ву на се­бе в рам­ках Ра­ди Без­пе­ки ООН, де ми сьо­го­дні при­су­тні, про­во­ди­ти актив­ні кон­суль­та­ції з тим, щоб ви­зна­чи­ти, на що са­ме го­то­ва іти ро­сій­ська сто­ро­на. То­ді й бу­де зро­зумі­ло, чи це про­сто по­лі­ти­чна де­кла­ра­ція з вуст Пу­ті­на, чи справ­ді крок на­зу­стріч тим, хто за­ці­кав­ле­ний в ре­аль­но­му ви­рі­шен­ні про­бле­ми вста­нов­ле­н­ня на­дій­но­го ми­ру на схо­ді Укра­ї­ни. На­го­ло­шую, тре­ба ро­зі­бра­ти­ся, в чо­му су­тність і в чо­му де­та­лі то­го, яким чи­ном про­по­ну­є­ться ре­а­лі­зу­ва­ти цю іні­ці­а­ти­ву. Це є до­во­лі скла­дним ди­пло­ма­ти­чним про­це­сом. При­найм­ні не тре­ба втра­ча­ти мо­жли­во­сті з’ясу­ва­ти те, на­скіль­ки да­ле­ко го­то­ва іти Ро­сія у сво­їх по­сту­пках. Для цьо­го у нас є що­най­мен­ше три со­ю­зни­ки в тій же Ра­ді Без­пе­ки ООН — Фран­ція, Ве­ли­ко­бри­та­нія, США. Ці кра­ї­ни одно­зна­чно за­ці­кав­ле­ні в те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни і в яко­мо­га швид­ко­му при­пи­нен­ні во­гню.

Будь-яка ми­ро­твор­ча мі­сія має свій ман­дат. В цьо­му ман­да­ті вра­хо­ву­ють і пре­це­ден­ти, і на­пра­цьо­ва­ну пра­кти­ку, але во­дно­час про­по­ну­ють ре­чі, які є дій­сно уні­каль­ни­ми для кон­кре­тної си­ту­а­ції. У на­шо­му ви­пад­ку та­ких мо­мен­тів до­сить ба­га­то, але їх ціл­ком мо­жна вра­ху­ва­ти.

ГО­ЛОС ІЗ FACEBOOK «ЗНО­ВУ ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ «НА­ШИХ» НІМЕЦЬКИХ «ПАР­ТНЕ­РІВ» ПУ­ТІН ПЕРЕГРАЄ НАС НА НА­ШО­МУ Ж ПО­ЛІ»

Сер­гій ГАРМАШ, ре­да­ктор сай­та «ОстроВ»:

— Усі ЗМІ по­ві­до­ми­ли, що Пу­тін по­го­див­ся на ми­ро­твор­ців на Дон­ба­сі не тіль­ки на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, а й на всій оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, на­віть на кор­до­ні. При цьо­му за­бу­ва­ють про та­кий ва­жли­вий мо­мент: Пу­тін ба­чить ме­ту ми­ро­твор­ців в охо­ро­ні мі­сії ОБСЄ. І тіль­ки! Тоб­то якщо спо­сте­рі­га­чі бу­дуть на кор­до­ні, то там бу­дуть і ми­ро­твор­ці, не бу­дуть — не бу­де і ми­ро­твор­ців. А скіль­ки лю­дей в мі­сії ОБСЄ, кор­дон за­кри­ють? Близь­ко 700. На 400 км кор­до­ну. І то, во­ни всьо­го ли­ше спо­сте­рі­га­чі й мо­ні­то­рять не тіль­ки кор­дон, а й усю те­ри­то­рію! То що нам да­ють та­кі ми­ро­твор­ці? При­пу­сти­мо, во­гонь на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня при­пи­ни­ться (і то я в цьо­му сум­ні­ва­ю­ся, то­му що це не ме­та ми­ро­твор­ців, їхня ме­та — на­га­дую — охо­ро­на спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ), а да­лі що — «ре­спу­блі­ки» про­дов­жу­ють «мир­не» бу­дів­ни­цтво? Що отри­мує Укра­ї­на від та­кої кон­сер­ва­ції кон­флі­кту? Во­на по­вер­тає свій кон­троль над Дон­ба­сом? Пе­ре­се­лен­ці мо­жуть по­вер­ну­ти­ся в свої бу­дин­ки? Ро­сія йде з оку­по­ва­ної нею те­ри­то­рії? Ні! Ні­чо­го з цьо­го не від­бу­де­ться. Про­сто спо­сте­рі­га­чам ста­не не так стра­шно їзди­ти до­ро­га­ми Дон­ба­су і спіл­ку­ва­ти­ся з роз­дра­то­ва­ни­ми й ви­сна­же­ни­ми вій­ною лю­дьми. І все! Ба­га­то слів — і ні­чо­го! Тоб­то Пу­тін ні­би­то йде на по­сту­пки Ки­є­ву, по­го­джу­є­ться з йо­го іні­ці­а­ти­вою про ми­ро­твор­ців, але ні­би. В очах усьо­го сві­ту він про­яв­ляє до­бру во­лю, а на­справ­ді всьо­го ли­ше по­го­джу­є­ться на збе­ре­же­н­ня ста­тус-кво. Це ви­гі­дно йо­му, але не ви­гі­дно нам. Тоб­то зно­ву за до­по­мо­гою «на­ших» німецьких «пар­тне­рів» Пу­тін переграє нас на на­шо­му ж по­лі.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.