Хар­ків до­по­ма­гає сту­ден­там із зо­ни АТО

«Наш обов’язок — під­три­ма­ти ді­тей до то­го мо­мен­ту, до­ки во­ни змо­жуть ада­пту­ва­ти­ся», — по­мі­чник ре­кто­ра

Den (Ukrainian) - - День України - Лю­дми­ла ЛУТИЦЬКА, Хар­ків

106 сту­ден­тів Лу­ган­сько­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту, який 2014 ро­ку ба­зу­є­ться в Хар­ко­ві, опи­ни­ли­ся на ме­жі го­ло­ду. Про це в до­пи­сі у «Фейс­бу­ці» на­пи­са­ла по­мі­чник ре­кто­ра Олена ЗНАТКОВА. Во­на по­про­си­ла до­по­мо­ги у всіх не­бай­ду­жих та во­лон­тер­ської ор­га­ні­за­ції «Стан­ція Хар­ків». Про­бле­му з хар­ча­ми вда­лось ви­яви­ти зав­дя­ки обов’яз­ко­вим го­ди­нам спіл­ку­ва­н­ня. В уні­вер­си­те­ті пра­кти­ку­ють ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід до сту­ден­тів, адже пра­кти­чно ко­жен пе­ре­бу­ває у скру­тних умо­вах. Уви­ші на­вча­ю­ться пе­ре­се­лен­ці, сту­ден­ти — уча­сни­ки АТО, ді­ти за­ги­блих во­ї­нів, які за­хи­ща­ли Укра­ї­ну в зо­ні ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. Тож го­стро сто­їть по­тре­ба не ли­ше в хар­чу­ван­ні, а й у пси­хо­ло­гі­чній до­по­мо­зі.

«Ми з ни­ми зу­стрі­ли­ся, про­ве­ли ін­те­р­актив­ні за­ня­т­тя, на­ма­лю­ва­ли де­ре­во про­блем. Се­ред усіх про­блем на пер­шо­му мі­сці ви­яви­ли­ся їжа та умо­ви опла­ти гур­то­жи­тку, — ко­мен­тує «Дню» Олена Знаткова. — Во­ни ви­їха­ли з оку­по­ва­них те­ри­то­рій, де ба­тьки не ма­ють ро­бо­ти, або ін­ва­лі­ди, або втра­ти­ли мо­жли­вість пра­цю­ва­ти. Ці ді­ти їдуть сю­ди в ду­же скла­дній си­ту­а­ції. Тут, на но­во­му мі­сці, наш обов’язок — до­по­мог­ти їм і під­три­ма­ти до то­го мо­мен­ту, до­ки во­ни змо­жуть ада­пту­ва­ти­ся до но­во­го мі­сця, но­вих умов, зна­йти якийсь під­ро­бі­ток, отри­му­ва­ти сти­пен­дію.

Мен­ше ніж за до­бу пі­сля на­шо­го звер­не­н­ня до «Стан­ції Хар­ків» на­ді­йшла фі­нан­со­ва до­по­мо­га в роз­мі­рі 10 ти­сяч гри­вень. Во­лон­те­ри за­ку­по­ву­ють за ці ко­шти ма­ка­ро­ни, кру­пи, ма­сло — все не­об­хі­дне. По­тім пе­ре­да­дуть це до на­вчаль­но­го кор­пу­су, де фор­му­ва­ти­му­ться про- ду­кто­ві па­ке­ти. Крім то­го, сту­дент­ський про­фком Хар­ків­сько­го уні­вер­си­те­ту ра­діо­еле­ктро­ні­ки від­гу­кнув­ся і теж до­по­ма­га­ти­ме нам.

Є та­кож го­стра по­тре­ба у пси­хо­ло­гі­чній до­по­мо­зі. То­му що три ро­ки ді­ти пе­ре­бу­ва­ли в ін­ших умо­вах, де бу­ли ін­ші прі­о­ри­те­ти, тут у них ла­ма­ю­ться сте­ре­о­ти­пи. Ми тре­тій рік спів­пра­цю­є­мо з укра­їн­ською ми­ро­твор­чою шко­лою, го­лов­ною ме­тою якої є — не­д­опу­ще­н­ня та уре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­ктних си­ту­а­цій се­ред лю­дей, які ви­їха­ли із зо­ни АТО, та мі­сце­ви­ми жи­те­ля­ми. Ми бу­де­мо роз­ро­бля­ти про­гра­му ро­бо­ти з та­ки­ми сту­ден­та­ми. Та­кож ми фор­му­є­мо банк ва­кан­сій, щоб ці сту­ден­ти мо­гли під­ро­бля­ти у віль­ний від на­вча­н­ня час».

ДО­ВІД­КА «Дня»

Лу­ган­ський аграр­ний уні­вер­си­тет 2014 ро­ку був пе­ре­мі­ще­ний у Хар­ків за на­ка­зом Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки. Ви­вез­ти з оку­по­ва­ної те­ри­то­рії виш ні­чо­го не зміг, то­му своє існу­ва­н­ня фа­кти­чно по­чи­нав з ну­ля: бу­ло від­нов­ле­но за­лі­ко­ві книж­ки і на­у­ко­во-ме­то­ди­чний ком­плекс. Ни­ні він ба­зу­є­ться на те­ри­то­рії Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства іме­ні П. Ва­си­лен­ка та Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні В. До­ку­ча­є­ва. В ева­ку­йо­ва­но­му Лу­ган­сько­му аграр­но­му уні­вер­си­те­ті за­раз на­вча­ю­ться за­га­лом 2500 сту­ден­тів. Кіль­кість сту­ден­тів з оку­по­ва­них те­ри­то­рій по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком зро­сла біль­ше ніж на­по­ло­ви­ну. Якщо 2016 ро­ку їх бу­ло 46, то 2017-го — вже 106.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.