Iм’ям Ро­ма­на На­бє­го­ва

На­звуть у Хер­со­ні шко­лу на честь за­ги­бло­го під Іло­вай­ськом

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Ухер­сон­ській за­галь­но­осві­тній шко­лі № 50 від­бу­лась кон­фе­рен­ція за ре­зуль­та­та­ми гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня що­до при­сво­є­н­ня на­вчаль­но­му за­кла­ду іме­ні Ро­ма­на На­бє­го­ва — бій­ця ба­таль­йо­ну «Ми­ро­тво­рець», ко­трий за­ги­нув у зо­ні АТО в сер­пні 2014 ро­ку під час ви­хо­ду з Іло­вай­ська.

Як пи­сав «День», іні­ці­а­ти­ву з при­сво­є­н­ня шко­лі № 50 ( тут на­вчав­ся за­ги­блий) іме­ні Ро­ма­на ви­су­ну­ла ро­бо­ча гру­па із вша­ну­ва­н­ня пам’ яті хер­сон­ців, які не по­вер­ну­лись із вій­ни на схо­ді кра­ї­ни. Ідею під­три­ма­ли кіль­ка гро­мад­ських фор­му­вань ве­те­ра­нів АТО, мі­ський г оло­ва, низ­ка де­пу­та­тів мі­ської ра­ди, во­лон­те­ри, дру­зі та рі­дні Ро­ма­на На­бє­го­ва.

Учерв­ні іні­ці­а­ти­ву під­три­мав пе­да­го­гі­чний ко­ле­ктив шко­ли. По­тім від­бу­ли­ся гро­мад­ські обго­во­ре­н­ня, згі­дно із За­ко­ном «Про при­сво­є­н­ня юри­ди­чним осо­бам та об’єктам пра­ва вла­сно­сті імен (псев­до­ні­мів) фі­зи­чних осіб, юві­лей­них та свя­тко­вих дат, назв і дат істо­ри­чних по­дій». Обго­во­ре­н­ня три­ва­ли до 30 сер­пня 2017 ро­ку. Ви­сло­ви­ти свою дум­ку хер­сон­ці мо­гли че­рез сайт шко­ли, управ­лі­н­ня осві­ти Хер­сон­ської мі­ської ра­ди, по­штою і за те­ле­фо­на­ми управ­лі­н­ня. Як по­ві­дом­ляє сайт мі­ської ра­ди, упро­довж двох мі­ся­ців бу­ло отри­ма­но 248 від­гу­ків. Уре­зуль­та­ті обго­во­рень гро­мад­ськість під­три­ма­ла пи­та­н­ня при­сво­є­н­ня шко­лі №50 іме­ні Ро­ма­на На­бє­го­ва.

«Наша кра­ї­на на­ро­джує ге­ро­їв, але ге­рої про­яв­ля­ю­ться са­ме під час та­ких іспи­тів. Я вва­жаю, що це аб­со­лю­тно пра­виль­на іні­ці­а­ти­ва для то­го, щоб ді­ти, які по­тім при­йдуть до шко­ли або сьо­го­дні на­вча­ю­ться в ній, учи­ли­ся на при­кла­ді сво­їх одно­лі­тків пра­кти­чно, яких, мо­жли­во, хтось знав, хтось пам’ятав, хтось жив по­руч, — і так са­мо ви­хо­ву­ва­ли­ся з їхньо­го по­дви­гу», — про­ко­мен­ту­вав мі­ський го­ло­ва Хер­со­на Во­ло­ди­мир МИКОЛАЄНКО.

Пи­та­н­ня при­сво­є­н­ня на­вчаль­но­му за­кла­ду іме­ні ге­роя АТО по­ру­ше­но впер­ше. Да­лі пи­та­н­ня бу­де ви­не­се­но на чер­го­ву се­сію мі­ської ра­ди, яка від­бу­де­ться у жов­тні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.