Ве­чір­ка в ков­бой­сько­му сти­лі

Ки­їв­ській кни­гар­ні «Смо­ло­скип» — де­сять ро­ків!

Den (Ukrainian) - - День України - Олег КОЦАРЕВ

Да­ту від­зна­чи­ли ко­стю­мо­ва­ною ве­чір­кою, чи­та­н­ня­ми і кон­кур­са­ми. Кни­гар­ня « Смо­ло­скип» роз­по­ча­ла ро­бо­ту 2007 ро­ку. Її асор­ти­мент скла­да­є­ться з укра­ї­но­мов­них ви­дань за де­мо­кра­ти­чни­ми ці­на­ми, а от­же, за­клад за ни­ні­шніх умов має осо­бли­ве су­спіль­не зна­че­н­ня.

Го­стей на юві­лей за­про­си­ли при­йти в ко­стю­мах у сти­лі «Ди­ко­го За­хо­ду», та­ким чи­ном, во­че­видь, на­тя­ка­ю­чи на «аме­ри­кан­ське ко­рі­н­ня» кни­гар­ні (її фун­да­то­ром ста­ло одно­ймен­не ви­дав­ни­цтво, за­сно­ва­не сво­го ча­су укра­їн­ськи­ми емі­гран­та­ми в США). Не див­но, від­так, що свя­тку­ва­н­ня роз­по­ча­ло­ся ле­кці­єю пи­сьмен­ни­ка і на­у­ков­ця Анатолія Дні­стро­во­го про ве­стер­ни, а про­дов­жи­ло­ся те­ма­ти­чни­ми кон­кур­са­ми на зра­зок пе­ре­ли­цю­ва­н­ня кла­си­чних сю­же­тів на «ков­бой­ський» лад. Зви­чай­но, від­бу­ли­ся за свя­тко­вою про­гра­мою дня на­ро­дже­н­ня кни­гар­ні «Смо­ло­скип» і лі­те­ра­тур­ні чи­та­н­ня. На них ви­сту­пи­ли двоє по­е­тів, ла­у­ре­а­тів лі­те­ра­тур­но­го кон­кур­су ви­дав­ни­цтва «Смо­ло­скип» — Да­ри­на Гла­дун та Оле­ксандр Мим­рук. А за­вер­ши­ло­ся дій­ство бла­го­дій­ною ло­те­ре­єю. Гро­ші, отри­ма­ні в ній, пі­дуть на ви­да­н­ня бро­шу­ри для му­зею на істо­ри­чній стан­ції Кру­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.