Чи зу­пи­нить ре­зо­лю­ція Ра­дбе­зу ООН Пів­ні­чну Ко­рею?

«Си­ту­а­ція фа­кти­чно не ви­рі­ше­на, але й не за­йшла у глу­хий кут», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - День Планети - Наталія ПУШКАРУК

По­за­вчо­ра Ра­да Без­пе­ки ООН одно­го­ло­сно про­го­ло­су­ва­ла за по­си­ле­н­ня сан­кцій про­ти Пів­ні­чної Ко­реї. Цей па­кет обме­жу­валь­них за­хо­дів є вже дев’ятим по­чи­на­ю­чи із 2006 ро­ку, від­ко­ли там бу­ло про­ве­де­но пер­ше під­зем­не ви­про­бу­ва­н­ня ядер­но­го при­строю. Роз­ши­ре­н­ня сан­кцій ста­ло від­по­від­дю на най­по­ту­жні­ше в істо­рії кра­ї­ни ви­про­бу­ва­н­ня во­дне­вої бом­би, що на­віть спри­чи­ни­ло по­ту­жні зем­ле­тру­си у Ки­таї, Пів­ден­ній Ко­реї та Япо­нії.

Згі­дно з но­ви­ми сан­кці­я­ми, пов­ні­стю за­бо­ро­ня­є­ться екс­порт з КНДР текс­тиль­ної про­ду­кції (а це дру­га ста­т­тя екс­пор­ту КНДР, що при­но­сить 700 млн до­ла­рів що­рі­чно), пра­це­вла­шту­ва­н­ня ро­бі­тни­ків з Пів­ні­чної Ко­реї (що, за оцін­ка­ми США, ко­шту­ва­ти­ме ще 500 млн до­ла­рів по­да­тко­вих над­хо­джень на рік). Крім то­го, обме­жу­є­ться ім­порт на­фто­про­ду­ктів та си­рої на­фти в КНДР, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ре­зо­лю­цію ООН бу­ло прийня­то з іні­ці­а­ти­ви Ва­шинг­то­на і по­ча­тко­вий ва­рі­ант па­ке­ту сан­кцій пе­ред­ба­чав пов­не ем­бар­го на по­ста­ча­н­ня на­фти в КНДР і за­мо­ро­жу­ва­н­ня за­кор­дон­них акти­вів пів­ні­чно­ко­рей­сько­го ке­рів­ни­цтва, зокре­ма, лі­де­ра кра­ї­ни Кім Чен Ина. Але США пі­шли на по­сту­пки і, як пи­ше Бі-Бі-Сі, Ра­дбез про­го­ло­су­вав одно­го­ло­сно тіль­ки пі­сля то­го, як «со­ю­зни­ки Пхе­нья­ну Ро­сія та Ки­тай по­го­ди­ли­ся на пом’якше­ні за­хо­ди».

«Ми не пра­гне­мо вій­ни. Пів­ні­чно­ко­рей­ський ре­жим не про­йшов то­чки не­по­вер­не­н­ня. Якщо Пхе­ньян по­го­ди­ться при­пи­ни­ти ядер­ну про­гра­му, він за­без­пе­чить со­бі май­бу­тнє», — так про­ко­мен­ту­ва­ла ре­зо­лю­цію по­стій­ний пред­став­ник США в ООН Нік­кі Гей­лі. Прем’єр-мі­ністр Япо­нії Сін­дзо Абе на­звав ре­зо­лю­цію «силь­ною». «Це ясно по­ка­за­ло во­лю мі­жна­ро­дної спіль­но­ти по­си­лю­ва­ти тиск до но­во­го рів­ня і зму­си­ти Пів­ні­чну Ко­рею змі­ни­ти свою по­лі­ти­ку», — ска­зав він.

Уса­мій Пів­ні­чній Ко­реї ра­ні­ше по­пе­ре­ди­ли, що в ра­зі якщо сан­кції бу­де по­си­ле­но, «США за­пла­тять ви­со­ку ці­ну».

На­га­да­є­мо, ра­ні­ше в ін­терв’ю «Дню» стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник і ди­ре­ктор Цен­тру во­єн­но-по­лі­ти­чно­го ана­лі­зу в Гу­дзон­сько­му ін­сти­ту­ті Рі­чард Вайц на­звав три шля­хи, за до­по­мо­гою яких США мо­жуть до­по­мог­ти вла­дна­ти кон­флікт нав­ко­ло КНДР: за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій, ви­ко­ри­ста­н­ня ди­пло­ма­тії та по­си­ле­н­ня вій­сько­вої під­го­тов­ки, зокре­ма, ство­ре­н­ня про­ти­ра­ке­тної обо­ро­ни США для Пів­ден­ної Ко­реї. (http://m.day.kyiv.ua/uk/article/den -planety/yak-zahid-borotymetsya-zrosiyeyu)

«День» звер­нув­ся до екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти роз­ши­ре­н­ня сан­кцій що­до КНДР і роз­по­ві­сти, якою є роль США та Ки­таю у ви­рі­шен­ні кри­зи:

«ЗО­БОВ’ЯЗА­ТИ ЛІ­ДЕ­РА КНДР ДО РОЗ­ШИ­РЕ­Н­НЯ ДІАЛОГУ БУ­ЛО Б НАЙ­КРА­ЩИМ РІШЕННЯМ» Оле­ксандр ЦВЄТКОВ, аме­ри­ка­ніст, про­фе­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни:

— Існу­ють два під­хо­ди до то­го, як ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня Пів­ні­чної Ко­реї: з то­чки зо­ру по­гроз, по­си­ле­н­ня сан­кцій і з по­гля­ду роз­ши­ре­н­ня ко­ла уча­сни­ків пе­ре­го­вор­но­го про­це­су. Ме­ні зда­є­ться, що пе­ре­ва­га за цим остан­нім ва­рі­ан­том, на яко­му кон­цен­тру­ю­ться під­хо­ди ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­їн. Зокре­ма, все більш актив­нышу по­зи­цію в цьо­му під­хо­ді за­ймає Ні­меч­чи­на.

Си­ту­а­ція в Пів­ні­чній Ко­реї ду­же ком­пле­ксна. Во­на за­ле­жить від її ото­че­н­ня на кор­до­нах і, осо­бли­во, Ро­сії та Ки­таю. Ки­тай — це 90% екс­порт­них над­хо­джень в цю кра­ї­ну. Зви­чай­но, гео­по­лі­ти­чні та стра- те­гі­чні ін­те­ре­си цих двох сил мо­жуть пре­ва­лю­ва­ти над ін­те­ре­са­ми ін­ших або ма­ють бу­ти вра­хо­ва­ні. То­му пер­спе­кти­ви ба­га­то­сто­рон­ніх під­хо­дів до розмови з цим ре­гіо­ном вза­га­лі та Пів­ні­чною Ко­ре­єю, зокре­ма, ма­ють біль­ше шан­сів.

Си­ту­а­ція фа­кти­чно не ви­рі­ше­на, але й не за­йшла у глу­хий кут і дає змо­гу по­ди­ви­ти­ся на цю про­бле­му з то­чки зо­ру ін­те­ре­сів біль­шої кіль­ко­сті уча­сни­ків, зокре­ма, Єв­ро­пи.

Хоч Пів­ні­чна Ко­рея гео­гра­фі­чно да­ле­ка від нас кра­ї­на, але ка­та­стро­фа або во­єн­на си­ла, яка ви­рі­шить це пи­та­н­ня, не­без­пе­чно вда­рить по всіх. На­віть на­ші про­бле­ми ста­нуть менш го­стри­ми або менш від­чу­тни­ми на між­на­ро­дній аре­ні, якщо за­го­стри­ться си­ту­а­ція з ядер­ною не­без­пе­кою на Да­ле­ко­му Схо­ді.

США за­раз бу­дуть до­три­му­ва­ти­ся більш жорс­тких від­но­син з усі­ма кра­ї­на­ми, які на­да­ють тор­го­вель­ні по­слу­ги стра­те­гі­чно­го ха­ра­кте­ру Пів­ні­чній Ко­реї. Всі ін­ші кра­ї­ни ма­ють вра­хо­ву­ва­ти це.

Тут біль­ше мо­жли­во­стей у Пів­ден­ної Ко­реї що­до то­го, щоб під­три­му­ва­ти ді­а­лог або роз­кри­ти­ся біль­ше до діалогу з пів­ніч­чю. Та­кож відома іні­ці­а­ти­ва Швей­ца­рії, яка про­по­нує свої по­слу­ги в між­на­ро­дних кон­та­ктах або по­се­ре­дни­цтво, як іще один ди­пло­ма­ти­чний ка­нал пе­ре­мо­вин з КНДР.

Основ­ні тру­дно­щі в цьо­му пи­тан­ні по­ля­га­ють в то­му, що в Пів­ні­чній Ко­реї ду­же не­пе­ре­дба­чу­ва­ний, аб­со­лю­тний лі­дер, від яко­го за­ле­жать усі ру­хи та мо­жли­во­сті до опа­но­ву­ва­н­ня діалогу. Він — не са­мо­гу­бець. Він гра­є­ться з ядер­ною збро­єю — збро­єю стра­те­гі­чно­го мас­шта­бу, про­ти­став­ля­ю­чи се­бе всьо­му сві­ту. Але до­во­ди­ти до кон­флі­кту теж не в йо­го ін­те­ре­сах. Зро­би­ти ро­зум­ний хід і зо­бов’яза­ти йо­го на роз­ши­ре­н­ня діалогу бу­ло б най­кра­щим рішенням.

«КИ­ТАЙ ІДЕ У РУСЛІ СВІ­ТО­ВО­ГО СПІВТОВАРИСТВА І ВИ­КО­НУЄ ВСІ САН­КЦІЇ» Ан­дрійГОНЧАРУК, ки­та­є­зна­вець, екс­перт На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень:

— Ки­тай є пев­ним за­ру­чни­ком ці­єї си­ту­а­ції, то­му що сво­го ча­су ця кра­ї­на ду­же під­три­му­ва­ла Пів­ні­чну Ко­рею і во­ю­ва­ла на її бо­ці під час Ко­рей­ської вій­ни. Тож Ки­тай за­лу­че­ний до си­ту­а­ції.

УПів­ні­чної Ко­реї є чо­ти­ри су­сі­ди: Ки­тай, Ро­сія, Япо­нія та Пів­ден­на Ко­рея. То­му Ки­тай, хоч-не-хоч, але по­ви­нен за­йма­ти­ся про­бле­ма­ми Пів­ні­чної Ко­реї. Хо­ча остан­ні де­ся­ти­лі­т­тя для Ки­таю це не іде­о­ло­гі­чний со­ю­зник, не кра­ї­на, з якою ко­лись бу­ли ду­же близь­кі дру­жні сто­сун­ки, а справ­жня про­бле­ма, яку тре­ба ви­рі­шу­ва­ти.

І то­му з одно­го бо­ку лу­нає кри­ти­ка від пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па що­до то­го, що Ки­тай ма­ло ро­бить для розв’яза­н­ня ко­рей­ської ядер­ної про­бле­ми. А з ін­шо­го бо­ку Ки­тай ви­ко­нує всі ре­зо­лю­ції Ра­дбе­зу і Ге­на­сам­блеї ООН сто­сов­но сан­кцій про­ти Пів­ні­чної Ко­реї. І, осо­бли­во, остан­ні ре­зо­лю­ції що­до еко­но- мі­чних сан­кцій сто­су­ва­ли­ся пе­ред­усім Ки­таю, і він ви­ко­нує їх. Не мо­жу ска­за­ти, що це якось впли­ває на еко­но­мі­ку Пі­дне­бе­сної. Для неї це не­зна­чні еко­но­мі­чні втра­ти, та все ж втра­ти.

Ки­тай іде у руслі сві­то­во­го співтовариства і ви­ко­нує всі сан­кції. То­му ка­за­ти, що він якось від­сто­ро­не­но ста­ви­ться до про­бле­ми, ми не мо­же­мо. Ду­маю, що Ки­тай ви­сту­пає пев­ним за­по­бі­жни­ком пе­ре­хо­ду си­ту­а­ції в більш га­ря­чу фа­зу. Він ро­зу­міє, що не­має вій­сько­во­го ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми. Це си­ту­а­ція, яка, на жаль, ще до­сить дов­гий час бу­де ви­бу­хо­не­без­пе­чною для сві­ту за­га­лом.

А що­до то­го, чи мо­же впли­ну­ти Ки­тай на Пів­ні­чну Ко­рею, то ки­тай­ці не ма­ють та­ко­го впли­ву на Кім Чен Ина, як, на­при­клад, сво­го ча­су Мао Цзе­дун мав на Кім Ір Се­на. Це рі­зні кра­ї­ни за ха­ра­кте­ром вла­ди, фор­мою існу­ва­н­ня вла­ди. Не мо­жна по­рів­ню­ва­ти си­ту­а­цію, яка бу­ла 50 ро­ків то­му з ті­єю, що є сьо­го­дні. На жаль, ре­жим Пів­ні­чної Ко­реї де­гра­ду­вав у бік не­пе­ре­дба­чу­ва­но­сті та ав­то­ри­та­ри­зму. Він за­раз зна­чно жорс­ткі­ший, ніж той, що був 50 ро­ків то­му.

Єди­не, на що спо­ді­ва­ло­ся сві­то­ве спів­то­ва­ри­ство, це на те, що все ж та­ки гу­ма­ні­тар­ні обмі­ни і ту­ри­сти з Пів­ні­чної Ко­реї бу­ва­ли в Ки­таї та ди­ви­ли­ся на жи­т­тя в цій кра­ї­ні, що це яки­мось чи­ном змі­нить су­спіль­ні на­строї в Пів­ні­чній Ко­реї, але в то­та­лі­тар­ній кра­ї­ні всі су­спіль­ні на­строї під кон­тро­лем ія б осо­би­сто не став спо­ді­ва­ти­ся на те, що від­бу­де­ться ево­лю­цій­на змі­на си­ту­а­ції в Пів­ні­чній Ко­реї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.